is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 8, 23-06-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de invloed van kwikzilverdampen op den PLANTENGROEI.

Boussingault heeft de proefnemingen herhaald in 1797 door Hollandsche geleerden genomen en is tot hetzelfde resultaat gekomen. Wordt eene plant onder eene klok aan de dampen van kwikzilver blootgesteld , dan begint zij weldra te verflenzen en sterft na eenigen tijd. Indien men echter de binnenwanden van de klok met zwavelbloemen bedekt, ondervinden de planten geen letsel van de kwikzilverdampen. Zoo ook weerstond eene plant met zwavel bedekt, zooals met den wijnstok geschiedt om hem voor het oïdium te beschutten , gedurende 20 dagen de werking der kwikzilverdampen. En dat deze kwikdampen toch werkelijk opstegen, bleek uit goudblaadjes, onder de klok gebracht, die, 80 millimeters boven de oppervlakte van het kwikzilver vastgemaakt, 1a 2 milligram kwikzilver opnamen. De zwavel wordt min of meer zwart, er ontstaat dus een sulfureet, dat onschadelijk voor de plant blijkt te zijn. GEVAARLIJKE VERONTREINIGING VAN SDLPHDR PRAECIPITATDM. Als eene nieuwe aanmaning tot voorzichtigheid bij den inkoop van scheikundige praeparaten en tot hun nauwkeurig onderzoek, voordat zij tot pharmaceutisch gebruik worden bestemd, deelt Prof. Spirgatis te Koningsbergen , de gevaarlijke verontreiniging mede, die hem gebleken is bij het onderzoek van sulphur praecipitatum, vaneen handelshuis in drogerijen betrokken. De zvvavelmelk werd hem geleverd inden vorm van koeken, overeenkomstig met die, waarin magnesia alba in den handel voorkomt. De massa zag er goed uit , de kleur was alleen een weinig donkerder geel dan men bij goede zwavelmelk gewoon is. Na verhitting bleef er echter eene aanmerkelijke hoeveelheid eener witte zelfstandigheid terug, die uit gips bestond en wel 50,84% bedroeg. Bovendien bevatte het praeparaat arsenigzuur. Het microscopisch onderzoek en de omstandigheid, dat de arsenik niet als zwavelarsenik maar als zuurstofverbinding in het praeparaat aanwezig was, bewezen, dat het door het koken van zwavel met kalkmelk en oververzadiging der vloeistof met zwavelzuur was bereid. De arsenik werd reeds eenigszins door den reuk merkbaar voor de blaasbuis, nadat de zwavel verdreven was. Door koking met water kon het arsenigzuur worden uitgetrokken en inde oplossing zoowel door salpeterzuur zilveroxyde-ammoniak, alsook , na het zuur maken met zoutzuur, door zwavelwaterstof worden aangetoond. Schudde men het praeparaat met ammonia, dan praecipiteerde na oververzadiging met zoutzuur geen zwavelarsenik, hetwelk het geval zou geweest zijn, indien de arsenik als zwavelverbinding was aanwezig geweest.

Spirgatis vermeldt als oorzaak, waarom hij juist zulphur praecipitatum voor analytisch doel had verlangd, dat alle pijpzwavel en zwavelbloemen eenig zand bevatten.

EEN NOODKREET VAN DUITSCHE APOTHEKERS. Zooals bekend is, wordt in alle Duitsche Staten het stelsel vaneen beperkt getal apotheken gevolgd. Ijverig wordt dit stelsel tegen alle aanvallen door bijna alle pharmaceutische tijdschriften verdedigd en de gunstige toestand , waarin de pharmacie zoowel stoffelijk als wetenschappelijk daaronder verkeert, als grond der verdediging aangevoerd. Geen wonder dat er een noodkreet opgaat uit den boezem der Duitsche apothekers, nu in Wurtemberg de minister van binneulandsche zaken dit stelsel wil laten varen en de verordeningen betreffende de uitoefening der artsenijbereidkunst op Pransche leest wil schoeien. Men schrijft aan den minister de bedoeling toe de Pransche politiek te huldigen. „Sinds inde zuidelijke Duitsche staten ,” roept eene stem uit Wurtemberg, „de eerste schrik voor Pruisen een weinig geweken is, schijnt het in eenige kringen dezer staten tot den goeden toon te behooren en voor eene aanbeveling te worden gehouden, zooveel mogelijk naar Frankrijk over te buigen.” De redactie der Bunzl. Pharmao. Zeitung voegt er bij: „De kleine Duit„sche staten moeten aan zulke veranderingen niet den„ken, voordat de grootere zijn voorgegaan. Wat Pruisen „betreft, zoo durven wij wel verzekeren, dat de Be„geering evenmin aan eene onbeperkte uitoefening der „pharmacie als aan die van het notariaat denkt. Zij „is te zeer doordrongen van de noodzakelijkheid eener „beperking en van de onzinnigheid van hetgeen daarte-

„gen is aangevoerd.” "uittreksels uit binnen- en tijdschriften. Korchee en mudar zijn Indische geneesmiddelen, die deipecacnanha zullen kunnen vervangen. Korc hee wordt door Dr. Castrogee de bast van Wrigthia dysenterica geheeten, een aanzienlijke boom, inheemsch in geheel Bengalen. Het betoonde zieh een uitstekend middel tegen rooden loop, wanneer ipecacuanha geheel werkeloos bleek te zijn. Het werkt speciaal op de zieke ingewanden, zonder in het minst de maag te prikkelen. De zaden van den boom, de Indro job., worden door de inboorlingen als geneesmiddel gebezigd en zijn als specificum tegen de laatste veeziekte aangewend. Men geeft meestal het afkooksel van den bast (1 deel met 20 deelen water tot 10 deelen colatuur), om het uur of om de 2 uren 1 eetlepel. Als een ander surrogaat voor ipecacuanha wordt door Durant de wortelbast van Catotropis gigantea, mudar geheeten, aanbevolen. Het tetrachloretum carbonicum (viervoudig-chloorkoolstof: Cl4), inden laatsten tijd als nieuw anaestheticum I aanbevolen, is door Smith op zijne werking onderzocht. Het heeft een aangenomen reuk naar kweeën en brengt binnen zeer korten tijd bedwelming voort, soms binnen eene halve minuut. De gevoelloosheid kan worden onderhouden , zonder dat het bewustzijn verloren gaat. Ads nieuw ijzerpraeparaat, aangenaam van smaak en gemakkelijk assimileerbaar, worden zeer aanbevolen de