is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 10, 07-07-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN E,. J. OPWIJEDA, Apotheker te lijmegen.

Eet Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, fi, 50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertenliën: Van 1 tot 0 Regels fl.—, elke regel meer 15 Cis., behalve het zegelrecht.

4e Jaargang. |

ZOHOAO, 7 Juli IMS?.

»->. 10.

DE ITALIAANSCHE IJSMACHINE VAN TOSELLI. Door Toseili werd in 1862 eene ijsmachine vervaardigd, waarbij de koude, die ontstaat bij het vermengen van twee vervloeibare zouten, in toepassing werd gebracht. Bij het eerste in werking treden dezer machine kwam het ijs op 26 franc het kilo te staan. Later bezigde Toselli een mengsel van 1 deel koolzure soda en 1 deel salpeterzure ammonia , welk zoutmengsel bij het smelten de temperatuur tot op 29° C. verlaagde. Het gebruik dezer goedkoope zouten (1 franc per kilo) maakte het mogelijk liet kilo kunstmatig ijs voor 2 franc 20 centimes te kunnen leveren. Door middel zijner kleine ijsmachines kon men 4ÜO gram zuiver ijs voor niet meer dan 1 franc bereiden. Het verbruik der zouten was zoo aanzienlijk, dat Toseili inde 2 laatste jaren 20,000 kilo van zijn zoutmengsel afleverde. In het begin van dit jaar werd door T. waargenomen , dat eene- nog sterkere koude wordt voortgebracht, indien men niet de zouten gezamenlijk, maar eerst de koolzure soda en na verloop van 15 20 minuten het ammoniazout in het water brengt, dat voor de „natte smelting” dezer zouten is bestemd. Nu daalde de temperatuur tot 84° welk feit hem tevens aanleiding gaf, om andere goedkoopere ammoniazouten aan te wenden. De toestel zelf heeft eindelijk ook aanmerkelijke wijzigingen ondergaan. De nieuwe, ijsmachine , „glaciere roulante’ geheeten , bestaat uiteen metalen cilinder, die op een onderstuk rust. Op de aangegevene wijze wordt eerst de koolzure soaa en dan het ammoniazout inden cilinder gebracht, waarna men den kleineren cilinder, die het water , dat tot bevriezen bestemd is , bevat, daarin plaatst. Dan sluit men alles met eene schijf van caoutchouc en vervolgens met het metalen deksel, zet den toestel ineen kleinen zak en laat hem door middel eener geringe beweging der hand op de tafel heen en weer rollen. Na verloop van tien minuten is de inhoud van den binnensten cilinder geheel bevroren en levert een rol helder ijs. Deze nieuwe eenvoudige ijsmachine kost 10 franc. Men kan daarme-

de eene karaf water binnen korten tijd doen bevriezen. Met verpakking en 20 kilo van het koude-voortbrengend zoutmengsel kost het geheele apparaat 25 franc. Toseili zelf heeft eene ijsmachine in werking, die door stoom gedreven wordt. Met dezen toestel kan hij dagelijks 20 tot 100 kilo ijs verkrijgen. ST AALST ROOP. De heer J. te B. zond ons eene proef over van eene staalstroop, door hem vervaardigd en overeenkomende met den syrupus oxydi ferrici van Dr. Hager, door ons in jS[o. 8 van dezen en in No. 43 van den vorigen jaargang vermeld. De stroop is donkerbruin van kleur, bezit zeer weinig ijzersmaak en is dus als ijzerpraeparaat vooral voor de kiuderpraktijk zeer aanbevelenswaardig. Het voorschrift, naar hetwelk de heer J. deze stroop heeft bereid, wordt door hem opgegeven het volgende te zijn ; Men neemt 10 scrupel chloretum ferrioum sublimatum, vermengt ze met 4 oneen syrupus simplex en voegt er een overvloed van ammonia liquida bij. Alles wordt vervolgens uitgegoten in eene ruime hoeveelheid water, het ontstane praecipitaat afgewasschen, verzameld, inden nog vochtigen staat afgewreven met 10 oneen suiker en daarna het geheel gekookt met 18 oneen syrupus simplex, totdat er eene bruine stroop ontstaat. Deze stroop bevat volgens de ons gedane opgave 3 grein ijzeroxyde (ï’e203) op 1 once syrupus simplex. Wij voldoen gaarne aan het verzoek tot plaatsing van het onderstaande , terwijl wijden geachteu inzender dank zeggen voor zijne goede meening en wenschen omtrent ons Weekblad , uitgedrukt in zijne begeleidende missive. Wij stemmen geheel met hem in, dat Weekblad en ïijdschrilt zich broederlijk naast elkander kunnen wijden aan de -belangen der Pharmacie. Red. E. U. Pharmaceuten, Op de laatst gehouden algemeene vergadering der Nederland sche Maal schappij ter bevordering der Pharmacie