is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 11, 14-07-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phannamiliscli Weekbl^

VOOR NEDERLAND; ONDER REDACTIE VAN r. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Amsterdam. Prijs pe.r jaargang, fi zJdenaanden Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever nomen te zien , ge Womsdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertenliën: Van 1 lot 6 Regels elke regel meer 15 Cis., behalve het

~ *e Jaargang j gOM»A«7~M. J»JI J ® 1- " 1 _ •#. nrnflflf. d'i. TU’flC

De galenisclte praeparaten der Pharm. Weerl. i IV. ] Tincturae. Is bet zoo wenschelijk, dat de digestie, van < onderscheidene tincturen warm geschiedt? Men loop bij zeer vele groot gevaar, dat zij bij de gewone tempe- ' ratnur en vooral bij winterkoude een bezinksel afzetten , zoodat men lot eene gedurige filtratie verplicht is wil men ze helder inde flesch hebben (bijv. tinetura corticis peruviani.) Wij zouden de voorkeur geven aan eene koude trekking bij alle tincturen, waarbij men echter zorgt, dat ingrediënten, zooals asafoetida, myrrha en succinum, zoo fijn mogelijk verdeeld worden, terwijl de tijd van digereeren bij alle langer zal moeten zijn dan de Pharm Keerl. opheeft. Bij tinetura corticum auranhorwm ytas het nuttig op°te geven, dat men enkel het flavedo gebruikt; of zooals de Pharm. bij sympus corticum aurantiorum ze<H • „ablato contextu interiore medullari.” Bij tinetura digitalis zal moeten worden opgegeven, of men het gebruik der versche of gedroogde bladen verlangt. Is de bedoeling gedroogde bladen, dan brenge men ze tot grof poeder. De evenredigheid der tinetura 1; 4 geeft echter te weinig vloeistof. Bij tinetura aloës composita is m de Pharm. met betrekking tot het spec. gew. van den spiritus kennelijk eene fout ingeslopen, die bij de herziening zeker zal verbeterd worden. Wij zouden het voor gelijkvormigheid en goede controle wenschelijk achten, indien in eene kolom werd opgegeven, hoeveel deelen van elke tinctuur na trekkino-, doorgieting en filtratie moeten verkregen worden en levens het normaal specifiek gewicht der bereide tinctuur. , , Als tincturen, die niet in de,Pharm. Neerl. voorkomen , maar waarvan de opname wenschelijk is, noemen Wü: tinetura aloës, tinetura arnicae, tinetura aromahea (Rotterd. suppl. uit de Pharm. Boruss.). tinetura benzoë*, tinetura catechu, tinetura cJdnoïdini (chinoïdin. pait. 2 , spiritus part. 17 , acid. hydrochloric. part. 1, sec. Pharm. Germanige) , tinetura colocynthidis (Pharm Belg.), tinetura

colwmbo, tinctura composita Wythii (voorn! omdat d * preparaat naar verschillende voorschriften bereid, met of zonder spiritus lavendulae inde apotheken aanwezig is, hetoeen vooral bij iteraties tot aanmerkingen aanleiding kan geven) , tinctura guajaci, tinctura kamalae (als het beste praeparaat voor de toediening der kamala aanbevolen), tinctura nucum vomicarum (vooral bij dit sterk werkend ge neesmiddel is een normaal voorschrift wenschehjk), tinctura quassiae , tinctura secalis cornuti (vooral op het platte land door de geneesheeren als zeer gunstig werkend geneesmiddel bekend bij de om secale cornutum in poedervorm goed te houden en bij de moeilijkheid, om ze in urgente gevallen spoedig fijn te maken), tinctura rhei of liever de tinctura rhei vinosa (vinum rhei) Pharm Belg. He tincturae aethereae (bijv. het digereeren van folia digitalis met 1 deel aether en 2 deelen alcohol) zijn minder inden smaak gevallen. He opname van de dusgenaamde tinctura nervina Bestuschejjl en tinctura marlis Klaprothii (tinctura aaelatis ferrici aetherea) is wegens haar veelvuldig gebruik allesz.ns wenschehjk , doch daar deze niet tot de galenische praeparaten belmoren , teekenen wij zulks hier slechts ter loops aan.

Extracta. Extractaper expressione parata. Wij zouden voor het voorschrift onzer Pharm. tol het bereiden dezer extracten gaarne dat van de extracta aquosa-aleoholica der Duitsche pharmacopoeën inde plaats zien gesteld, namelijk de kruiden eerst met water te kneuzen en uitte trekken, de verkregene vloeistof tot 100° C. te verwarmen en tot een klem volumen te verdampen, en vervolgens wijngeest op te gieten en 24 uren te laten staan , daarna door te gieten en het overblijfsel nog eens met wijngeest uitte trekken. e veieenigde vochten worden eindelijk tot extractsdikte verdampt. Wij achten eene dergelijke bereidm'g as e meest geschikte, om alle werkzame bestanddeelen op te nemen, Het verkregen extract levert weinig last van beschimmelen bij het bewaren, lost vrij goed m waterjp, en geeft in mixturen dus niet het onaangename piaeci