is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 21, 22-09-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lious, zooals door sommige schrijvers wordt opgegeven , maar van tartras kalico-ammonicus of .den tartarus ammoniatus, Potio contra dysmenorrheam van Deiioux de Savignac,

: acetat. ammonic. part 5 , aquae naphae „ 40, aquae melissae „ 80, syrup. orooi 30. M, d. s. lepelsgewijze te nemen. Lotio contra pruritum vulvarium, van denzelfden. % ; aquae laurocerasi part 15, carbonatis kalici „ 30, aquae „ 500. Misce. V erscheidenlieden.

Om het gewicht van jodium in organische.joodhydraten te bepalen, past Krant de werking toe van het ohloorzilver, hetwelk aan de joodwaterstof-alcaloïden het jodium ontneemt. Men laat de oplossing dezer zouten met eene gewmgene hoeveelheid zilverchloride digereeren, waartoe eenige minuten toereikènd zijn. Uit het toenemen in gewicht der zilververbinding kan men tot de hoeveelheid jodium besluiten , die inde plaats van het chloor getreden is. Een aeq. jodium wordt uitgewisseld tegen 1 aeq. chloor, hetwelk inde organische verbinding intreedt, zoodat de oplossing het chloorwaterstof-alcaloïde bevat.

Collas maakt opmerkzaam op de weder zijdsche werking van plwsphorzure kalk en suiker. Deze laatste wordt hierbij ineen slijmigen, ouoplosbaren toestand overgebracht, dikwijls onder medewerking van koolzuur. Eene limonade uit phosphorzure soda, een weinig bruispoeder, citroenstroop en water bereid, zal dienvolgens na verloop van eenigen tijd een slijmigen eiwitachtigen aard verkrijgen. Omgekeerd werkt ook vooral inde warmte eene suikeroplossing oplossend op phosphorzure kalk. De suikervorming bij diabetes ontstaat volgens Collas door eene ziekelijke ongeschiktheid van het organisme, om de gevormde suiker te assimileeren en deze ongeschiktheid kan teruggebracht worden tot een gebrek aan phosphorzuur; vandaar de gunstige uitwerking eener limonado uit phosphorzuur bij den hevigen dorst der lijders. Persoonlijke aangelegcmh^d^T Te Utrecht overleed 1.1. Zondag de heer C. M. Van Dijk, oud- apotheker, inden ouderdom van 70 jaren Hij was eender waardigste vertegenwoordigers van den pharmaceutisohen stand in ons vaderland, een apotheker , die de uitoefening van zijn vak inden zuiversten en meest nauwgezetten zin heeft opgevat. Eender me de-oprichters van de Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, bleef hij jaren lang tot hare hoofdbestuurders behooren. Vroeger lid der Provinciale Geneeskundige Commissie van Utrecht, werd hij bij de nieuwe geneeskundige staatsregeling door Z. M. benoemd tot lid 1 van den Geneeskundigen Raad voor Gelderland en Utrecht ! en was in die betrekking, door zijne veeljarige onder-

, i vinding, velen tot raad en hulp. Hij maakte ook een i- deel uit der Commissie door den Minister gehoord tot het vaststellen der lijsten van geneesmiddelen, vergiften i. eQZ- Ho°S “ welverdiend was de achting, dooi allen , die hem kenden , werd toegedragen. Bij den afdruk dezes werden wijdoor eender vrienden van den overledene inde gelegenheid gesteld een levensbericht te plaatsen, dat meer in bijzonderheden afdaalt. M'ij zullen hieraan in bet volgend nommer voldoen. Advertentiën. ïïulpapotlieker. ioJn11 APOTHEKER, P- Gr-, wenscht met l n°venui6r Ae-k-^ePlaatst te worden, bij voorkeur te Utrecht , Amsterdam of Leijden, ten einde de Academische lessen te kunnen bijwonen. Adres franco, met opgaaf van conditiën, onder letter U bij den Boekhandelaar H. JR. ROELFSEMA te Groningen. ’

APOTHEEK. In eene solide APOTHEEK kan terstond of later een geexammeerd HULP APOTHEKER crenlaatst worden. Met het vooruitzicht later de zaak° te kunnen overnemen zijn aan die betrekking aanneemliike voorwaarden verbonden. Brieven franco onder letter / aan den Boekhandelaar J. SCHUITEMAKER te Purmerende.

\ . APOTHEEK. Leu geëxamineerd APOTHEKER, als PROVISOR smds ger urmen tijd werkzaam, van goede getuigschriften voorzien , wenscht als zoodanig eene verplaatsing , met vooruitzicht op overname der zaak. Brieven franco.onder letter O bij de Boeklwnclelaars HERMs. CQBTER en ZOON, te Alkmaar. MÊÊÊÊÊÊFSS> E™ fatsoenlijk burgerlijk jong mensch van de P. G., bekwaam en bevoegd re-7, , ceptarms, kan met 1 November a.s. geplaatst worden bp een platlandicus. dïUitgever dezees/poklftelmop hunne moderne Etiketten met gedrukte namen voor Apotheken. «euiuKtena- Dezelve zijn in DIVERSE SOORTETST ZES VERSCHILLENDE GROOTTEKorrX “f A“ “ /«-00 perho„dertBtai., gS óf’u™ en kunnen ten allen tijde bij bekomen worden ’ Verder zijn bij hen te bekomen alle soorten van Voozen , Signaturen, Voeder – Envelonoe^ ®noTdSigdS 611 aüe V6rdere Zak6n V°°r de Al,ot^eek TMSIIIG- & Comp. . Singel G. 364. Amsterdam Aanvragen om MONSTERS moeten franco o-eschiecen en PRIJSCOURANTEN kunnen niet worden afgegeven door de varieering der artikelen, "Snelpersdruk van HTcTA.'lï^Tl^^g^r”

toe vol de zie

bei en