is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 23, 06-10-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewezen, maar die sinds eenige jaren zeer toenam, is die met fijngestooten salep. Deze vervalsching wordt voornamelijk bewerkstelligd door de Joden in Thessalonioa met het geheel versch opium, dat uit Klein-Azië aldaar wordt aangevoerd, om het verder inden Europeeschen

handel te brengen. Deze opiurakoeken of opiumbrooden zijn zoo week, dat men er van alles onder kan kneden. De opiumvervalschers doen dit nu met salep , vormen op nieuw koeken en drogen ze. Wordt zoodanig vervalscht opium in stukken gesneden, dan kan de aanwezigheid van het zetmeel der verdachte stukken dadelijk worden aangewezen door op de verdachte plaatsen joodtinctuur te droppelen. Wil men met zulk opium vinum opii bereiden , dan kan deze niet uit het glas gebracht worden, 'maar zwelt op tot eene massa, die de flesch geheel vult. Syrupus gummosus. De Eransche Codex van 1866 geeft voor deze stroop het volgende voorschrift : 1000 deelen gom , 1500 deelen water , 10,000 deelen syrupus simplex. Door Magnes-Lahens wordt een methodus faoiendi opgegeven, waardoor men haar veel helderder en witter dan volgens het officinale voorschrift zal verkrijgen. Men neemt 1010 doelen witte seuegalgom, die men driemaal gedurende 10 a 12 seconden telkens met haar dubbele gewicht koud water afwascht. Dan giet men op liet terugblijvende 4340 deelen water, van tijd tot tijd omroerende. Na eeuige uren is de gom opgelost, waarna de oplossing ineen waterbad vermengd wordt met 6660 deelen witte fijne suiker. Men houdt zoolang in warm water, totdat alles is opgelost, laat de stroop bekoelen en giet haar door. Oleum santali citrini aether. is door Henderson en Panas sterk aanbevolen als middel tegen gonorrhée, daar het de pijnen verzacht, binnen 34—48 uren de uitvloeiing vermindert en door de maag zonder bezwaar verdragen wordt. Er worden om het uur 6 droppels van genomen. Persoonlijke aangelegenheden. Bij het Atheneum Illustre te Amsterdam is tot lector inde pharmacie benoemd de heer W. Stoeder , apotheker te Amsterdam. Het programma van het Atheneum is thans zoodanig ingericht, dat eene volledige gelegenheid is geopend lot onderwijs in al die vakken, welke zoowel bij het hulp-apothekers- als bij het apothekersexamen vereisoht worden. Adrertentiën. Opwijrda en Wildschut, apothekers te Nijmegen, vragen een JONG MENSCH tot adsistentie in hunne apotheek. Brieven franco. APOTHEEK. Een APOTHEKER, gehuwd, P. G. zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk geplaatst, hetzij als BEDIENDE of als REIZIGER ineen handel van chemicaliën en drogerijen ; bekend met fabriekwezen wenscht hij ook geplaatst te worden als opzichter. Inclineerenden adresseeren zich met franco brieven onder de letters A. P. aan het bureau dezer Courant, Rokin te Amsterdam,

Leerling-apotlieker. J. J. SNELTJES, apotheker te Nijmegen , verlangt een JONG MENSCH tot opleiding als leerling-apotheker. Brieven franco. Een fatsoenlijk jong mensch, reeds 4 jaren bij het vak, goed kunnende re-W® cepteeren , zag zich gaarne geplaatst daar, waar tijd en gelegenheid is om de lessen waar te nemen. Adres met franco brieven onder letter P. L. bij den Boekhandelaar W. MAARSCHALKBRWEERD te Utrecht. pq T EE K_ TB KOOP wegens sterfgeval, tegen billijken prijs, om zoo SPOEDIG DOENLIJK te aanvaarden, eene SOLIDE APOTHEEK, die 2 mille ’sjaars MINSTENS ZUIVERE WINST oplevert, gelegen ineen der grootste en fraaiste steden van ons land. Het HUIS daarbij te huur of te koop. Te bevragen bij de Heeren GEBR. MARIUS, te Arnhem. Brieven franco onder letter W. APOTHEEK. Door deze hebben de ondergeteekenden de eer HH. DOCTOREN en APOTHEKERS opmerkzaam te maken op hunne moderne Etiketten met gedrukte namen voor Apotheken. Dezelve zijn in DIVERSE SOORTEN, benevens in ZES VERSCHILLENDE GROOTTEN voorradig, van af f 3,50 tot / 10.00 per honderd stuks, groot of klein, en kunnen ten allen tijde bij bekomen worden. Verder zijn bij hen te bekomen alle soorten van Soozen , Signaturen , Poeder – Enveloppen , Boursons on alle verdere zaken voor de Apotheek benoodigd. TRESLIM & Comp. Singel G. 364. Amsterdam. Aanvragen om MONSTERS moeten franco geschieden en PRIJSCOURANTEN kunnen niet worden afgegeven door de varieering der artikelen. Bij J. G. VAN TER VEEN EN ZOON, te Utrecht is verschenen; De toestand der Militaire Pharmacie en der iViilitaire Apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetst. OPEN BRIEF AAN DE HEEREN LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL DOOR BENIGE MILITAIRE PHARMACEUTEN. Prijs 40 Cents. Alsmede: een tweede verbeterde en zeer vermeerderde uitgave van Jf. VAK RIJM ÏAI ALKEMADE’i Handleiding tot de Plantenkunde, Bewerkt naar de behoefte der Wetenschap van dezen tijd. Prijs ƒ 14.25. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.