is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 8, 20-06-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEIITISCH WEEKBLAD YOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. i. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhau- Alle stukken, welke men in dit Blad wenseht opgenomen te delaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur franco per post, f 4.50. te Nijmegen, vóór Woensdag. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒ 1.-“—, elke regel meer 15 ets., behalve 45 ets. voor Zegelrecht en een N°. van het Blad. Brieven franco.

6e Jaargang'.

ZONDAG 20 Juni 1869.

M°. 8.

Mededeelingen. Ingezonden stukken. KAPPORT BETREFFENDE DE GENEESKUNDIGE WETTEN. VI (Slot). //Art. 30. Dit artikel was, bij gemis aan eenig ander //artikel, geschikt om den verkoop van geneesmiddelen // door onbevoegden in het algemeen en van geheime //geneesmiddelen in het bijzonder te treffen, het eenige //waarop een tal van vervolgingen, veroordeelingen, doch // evenzeer ook vrijspraken zijn geschied. // Het artikel, dat blijkbaar niet met deze bedoeling //werd ter neêrgeschreven, doch door de Inspecteurs van //het geneeskundig staatstoezicht en de Geneeskundige //Eaden van verschillende provinciën meermalen werd te //baat genomen, om het misbruik van den verkoop van //geneesmiddelen door onbevoegden en evenzeer dien van // geheime geneesmiddelen te keer te gaan en te beteuge//len, is evenwel meer dan voldoende gebleken aan die // verwachting niet te beantwoorden. //De oorzaak waarom menige vervolging, op goede // gronden in ’t werk gesteld, ten voordeele van den ver//volgde eindigde, was vooral gelegen in het gemis aan // eenige omschrijving inde geneeskundige wet van het //woord //geneesmiddel." //De meening door rechtsgeleerden aangevoerd, dat // enkelvoudige geneesmiddelen, als zwavelzure chinine, //santonine, ijzerverbindingen, enz. door hunne vermen// ging met andere stoffen van dagelijksch gebruik als // suiker, chocolade, enz. ophouden geneesmiddelen te zijn, //moge op juridische gronden blijken houdbaar te zijn, //doch onmogelijk kan zulks inden geest van de ge// npeskundige wetgeving zijn opgesloten. Door zoodanige //wetsexplicatie ligt de gevolgtrekking voor de hand, //dat ieder niet geneeskundige of apotheker geneesmidde//len, mits zij met andere stoffen vermengd zijn, veilig // verknopen mag. Eu werkelijk behoeft men slechts een // blik te werpen op de aankondigingen inde dagbladen, // om zich van de waarheid dezer stelling te overtuigen // en een tal van aanprijzingen te lezen van samengestelde //geneesmiddelen, welke bij kruideniers, boekverkoopers // en andere winkeliers of particulieren verkrijgbaar zijn. // Het is derhalve niet meer dan billijk dat de apothe// kers en de geneeskundigen, tot het afleveren van ge// neesmiddelen bevoegd, die toch zonder twijfel de eenige // personen zijn, aan wie rechtens de verkoop van genees// middelen mag worden toevertrouwd, van regeeringswege // in dit recht worden gehandhaafd. // Inde eerste plaats zoude daartoe kunnen bijdragen // de opname inde geneeskundige wetten vaneen artikel,

//waarin de beteekenis, welke aan het woord geneesmidn del moet gehecht worden, omschreven wordt. De vorm, // waarin de geneesmiddelen gewoonlijk worden voorge// schreven en aan de patiënten ten gebruike worden afge// leverd, zoude wellicht eender grondslagen voor zoo//danige omschrijving kunnen uitmaken. vln de tweede plaats zoude de toevoeging aan het eind //van Art. 30 van de woorden: //noch afzonderlijk noch //in mengsels,” en van eene nieuwe alinea inhoudende: // middelen, die als geneesmiddelen in gebruik komen, //zijn aan dezelfde bepalingen onderworpen,” aan de hier//boven vermelde grieven een einde kunnen maken. Ook wij meenen, dat door de bijvoeging der woorden //noch afzonderlijk noch in mengsels,” bij art. 30 de handel' in geheimmiddelen, die werkelijke artsenijmiddelen bevatten, kon worden tegengegaan. Hoogst noodig achten wij het, dat op de eene of andere wijze daarin voorzien worde, dat sterk werkende, soms vergiftige stoffen, zonder eenige controle inden vorm van geheimmiddelen onder het publiek worden verspreid. Zoude echter art. 30, zooals het nu geredigeerd is, niet voldoen, indien het in verband werd gebracht met de wijziging, die wij in art. 1 voorstelden, namelijk alleen apothekers en apotheekhoudende geneeskundigen bevoegd te verklaren om tot geneeskundig doel enkelvoudige en samengestelde geneesmiddelen af te leveren ? Aan het slot van haar Kapport vestigt de Commissie (behalve het aangevoerde bij art. 30) nogmaals de aandacht op //het gemis aan eenig artikel inde geneeskundige wetgeving, waardoor de thans onbelemmerde verkoop van geheime geneesmiddelen zoude kunnen geweerd worden en gewaagt van de onbillijkheid, om apothekers inden verkoop van geheime geneesmiddelen te bemoeilijken, terwijl aan de niet geneeskunstoefenaren het terrein wordt vrijgelaten, hoewel zij aan den anderen kant geenszins wil geacht worden den verkoop van dergelijke handelsartikelen door apothekers in bescherming te nemen , waartoe zich geen rechtgeaard en wetenschappelijk apotheker zal leenen.” Het rapport eindigt met den wensch, dat het tot eene spoedige en billijke herziening der geneeskundige wetten moge bijdragen. Gaan wij het geheele rapport nog eens onbevooroordeeld door, dan zullen wij moeten erkennen, dat het, behalve op de leemte betreffende het toezicht op de drogistwinkels, alleen ernstige aanmerking maakt op art. Ivan Wet IV. Wordt dit artikel gewijzigd inden geest, zooals wij het voorstelden, wij meenen, dat alsdan de overige bezwaren