is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 18, 29-08-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Volgens Loew wordt zwavelkoolstof in het zonlicht gedeeltelijk ontleed, ook in nauwkeurig gesloten buizen. Er ontstaat eene bruine zelfstandigheid, die bet vocht tegen eene verdere ontleding bewaart. Deze zelfstandigheid ontstaat overvloediger, indien er water aanwezig is. Dit water bevat mierenzuur. De ontleding der zwavelkoolstof zal dus op de volgende wijze geschieden;

CS2 2Ho O = CH3 O, -f H2 S-f S. De zwavel blijftin de zwavelkoolstof opgelost. De bruine zelfstandigheid zal zijn anderhalf-zwavelkoolstof (C2 S3) en wordt bij verhitting ontleed in zwavel en koolstof. Syrupus corticum aurantiorum ferruginatum (Sirop d’ écorces d’ oranges ferrngineux). Taborel. p”: corticum aurantiorum amar. part. 400, sacchari albi // 1200, aquae purae n 525, spiritus vini rectificatissimi n 57, citratis fêrrico-ammoniacalis n 15, acidi citrici // 2. De gesneden oranjeschillen worden 8 dagen gedigereerd met het mengsel van wijngeest en water, waarna men alles aan de distillatie onderwerpt, om 100 deelen aromatiek vocht te verkrijgen. Van hetgeen inde retort is terug gebleven, wordt het vocht zonder uitpersing afgegoten en met de suiker tot dikke stroop gekookt, die men tot de noodige consistatie brengt, door er het afgodistilleerde aromatieke vocht bij te voegen. Aan den anderen kant lost men den citras ferricoammoniacalis en het citroenzuur in eene geringe hoeveelheid water op, en voegt de oplossing bij de stroop. 30 Deelen dezer stroop bevatten 0,25 deel citras ferricus. Syrupus Chinae ferruginatus (Sirop de quinquina ferrugineux, Pharm. Pranqaise). pf: extracti corticis peruviani fusci part. 150, vini malagensis n 3250. Solve et filtra; adde sacchari albi n 4500, ut fiat syrupus; cui adde citratis ferrico-ammoniacalis // 73, aquae destillatae // 144. De smaak dezer stroop ,is velen patiënten te walgelijk zoet, hetwelk verholpen wordt, door, in plaats van malagawijn, sherry tot afraenging van het kina-extract te bezigen. Electuarium aromaticum, Pharm. Auslr. nov, p': pulv, herb, menth. pip., // // salviae aa part. 10, // rad. angelicae, // // zingiberis, // cort. cinnamomi, n caryophyllorum, n nuc. moschat. aa part. 1, mell. despumat. q. s. ut fiat in balneo aquae electuarium. Electuarium aromaticum cum opio. p': electuar. aromat. part. 120, opii pulverisati // 1. Solutio Pearsonii (Aqua arsenicalis Pearsonii.) pf: arseniitis natrici gr. 4, aquae destillatae unc. 4. Solve.

Prophylacticum tegen kinkhoest van Dr. Davreux, pf: solutionis gummosi part. 300,00 extracti aconiti // 0,05 aquae laurocerasi // 4,00 syrupi ipecaouanhae n 30,00 Aan kinderen beneden de 3 jaren wordt elk uur een koffielepel gegeven, aan kinderen boven de 3 jaar twee koffielepels, aan volwassenen een eetlepel, Emeticum minutum. R": Cort. rad. ipeoacuanh. gr. 3 , ' sacohari albi dr. 2 sive 1. Misce fiat pulvis; divide in 13 part. S. Alle 5 minuten een poeder, tot braking volgt; elk poeder met een lepel water, zonder na te drinken. In den regel volgt braking na het derde of vierde poeder. Unguentum ipecacuanhae. pf: pulv. cort. rad. ipeoacuanh. gr. 10, axungiae porei uno 1. Deze zalf werkt, even als het poeder zelf, prikkelend op de huid. Pilulae Asiaticae. pf: acidi arsenicosi gr. 66, pulveris piperis nigri draohm. 9, gummi arabioi drachm. 3, aquae communis q. s., ut fiant pilulae N°. 800. S. I—31—3 pillen daags. (1 Pil bevat circa T\ grein arsenik). Pilulae arsenicales van Hebra. pf: acidi arsenicosi gr. 1, mucil. gummi arab. q. s., ut f. pilulae N°. 13. S. dagelijks één. Solutie arsenicalis Bietti. p': arseniitis ammonioi gr. 4 , aquae destillatae unc. 4. Solve. Verscheidenheden. De chloorstikstof (NC13), de ontplofbare verbinding, in 1813 door Dulong" ontdekt, die bijna aan eiken scheikundige, welke zich daarmede heeft bezig gehouden, kwetsuren heeft toegebracht (Dulong was er tweemaal het slachtoffer van), is door Sainte-Claire Deville en Hautefeuille nogmaals tot onderwerp hunner onderzoekingen gemaakt. Zij merken reeds dadelijk op, dat de chloorstikstof onder vele omstandigheden geboren wordt, ten gevolge waarvan proeven, die geheel en al onschuldig schijnen, gevaarlijk kunnen worden. Zoo zal bijv. chloorstikstof altijd ontstaan, wanneer men een ammoniakzout met overmaat van chloor in aanraking brengt. Balard heeft zelfs geleerd haar te maken door de werking van chloorwaterstof op ammoniak. Aan den anderen kant hebben Deville en Hautefeuille aangetoond, dat men het gevaar niet moet overdrijven. Bij het nemen der noodige voorzorgen, konden zij zelfs chloorstikstof doen koken, zonder dat zij ontplofte. De hoeveelheid warmte, die de chloorstikstof bij hare vorming bindt, is volgens hen 38,700 caloriën. De temperatuur bij de ontploffing is ineen gesloten vat 3,138 graden en de drukking niet minder dan 3,5 00 atmospheren; in de vrije lucht is de temperatuur 1,690 graden en de drukking naar evenredigheid minder. Het arbeidsvermogen (I’énergie) van de chloorstikstof is 135,880 kilogrammeters.