is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 13, 24-07-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den honig met zetmeelstroop is overigens niet nieuw. Reeds voor 15 jaren, toen nog slechts enkele fabrieken van aardappelstroop bestonden, bevond Hager, dat een dezer fabrieken uitsluitend haar fabrikaat leverde tot het vervalschen van honig. Om den wafervrijen toestand van aether te herkennen, wordt door Wartha opgegeven, den aether op zuivere zwavelkoolstof te droppelen. Bevat de aether ook de minste hoeveelheid water, dan wordt de vloeistof melkachtig troebel. Om aan terpentijnolie haar eigenaardigen onaangenamen reuk te ontnemen, distilleert Grüner haar over acidum tannicum. Cantharidine-sparadrap (Toile emplasüque a base de cantharidine) wordt volgens Lissonde bereid door 50 gram der abdomina van spaansche vliegen tot grof poeder gebracht ineen langwerpig glazen vat met kraan gedurende 13 uren met een gelijk volumen chloroform te macereeren. Men laat door het openen van de kraan het vocht afvloeien, giet eene nieuwe hoeveelheid chloroform op, waarna men weder laat afloopen, en herhaalt deze deplaceering, totdat het chloroform niets meer opneemt. Het chloroform der gezamenlijke vloeistoffen wordt afgedistilleerd, waarna men het terugblijvende dikke extract met zwavelkoolstof uittrekt. Hit oplosmiddel laat na verdamping het cantharidine in voldoende zuiverheid terug, in gewicht omstreeks 4,6 gram. Dit cantharidine dient nu tot grondslag der bereiding van den sparadrap naar het volgende voorschrift: : cerae albae gramm. 45 olei olivarum gramm. 28, terebinthinae venetae gramm. 24, camphorae gramm. 1, cantharidini gramm. 2. Nauwkeurig oudereengemengd, bestrijkt men het mengsel nog eenigszins warm op linnen strooken. Voor het kurken van flesschen is een kurkentrechter in gebruik gebracht, bestaande uit eene kegelvormige metalen buis, die zich in eene houten buis bevindt en een houten stop heeft, waarmede men de kurk naar beneden stoot. Droog gaande kurken er ter nauwernood door, zoo groot is de wrijving. Men moet ze derhalve telkens vooraf inde vloeistof dompelen, die afgesloten wordt, opdat zij gemakkelijk doorglijden. Acht gevende op de oplosbaarheid der roode kleurstof van den kinabast, ratanhiawortel enz. in eene suikerhoudende vloeistof, wordt door Rabelle voorgeslagen den kinabast uitte trekken met een mengsel van syrupus simplex en water. Deze voorslag werd gedaan met het oog op de bereiding van den kinawijn volgens den Franschen Codex, alwaar tot uittrekking een mengsel van spiritus en water is voorgesohreven. De Pharmacie Centrale heeft kinawijn op de opgegeven wijze vervaardigd en bevonden, dat de met suikerwater bereide wijn evenveel kina, alcaloïden bevat als het praeparaat met spiritus en water. Phosphate de fer soluble (PyropJiospate de fer el de suude) de Leras. Deze spécialité van Letras wordt afgeleverd in eene blauwe ovale flesch en bestaat uit 170 C. C. eener kleurlooze, zuur reageerende vloeistof, die ingedroogd en verhit 2,5 gram zoutachtig residu laat. Met potassaloog gekookt, leverde het residu 0,175 gramijzeroxyde. De vloeistof bevat verder pyrophosphorzuur, zwavelzuur (106 gram), chloorwaterstofzuur (sporen) en soda.

Uit de resultaten van het onderzoek besluit Hager, dat als voorschrift voor 10 flesschen het volgende kan dienen: ¥'■ pyrophosphatis natrici crystallisati gramm. 40. Solve leni calore in aquae destillatae gramm. 1500. Liquori prorsus refrigerato instilla inter agitationem liquorem frigidum, solvendo paratum e sulphatis ferrici humidi (Hageri) gramm. 10,5 aquae destillatae gramm. 150. Sepone per diem unum et saepius agita; turn inter agitandum sensim admisce acidi sulphurici diluti gramm. 12, vel quantum sufficit donec liquor coloris expers evaserit Postremo filtra. Deze spécialité wordt afgeleverd a ƒ 1,20 de flesch. In eene gewone apotheek kan het praeparaat even goed bereid en zal zeer zeker tegen een minderen prijs afgeleverd worden. Het blauwe glas doet volstrekt geen nut voor het praeparaat. Bij de spécialité van Leras is het echter dienstig om de witte vlokken te verbergen, eene verbinding van pyrophosphas calcicus met slijm, zeer waarschijnlijk door het bezigen van gewoon bronwater ontstaan. Unguentum contra amaurosin van Dr. Sichel. ¥: oxydi cuprici nigri gramm. 1, adipis suillae gramm. 10. M. D. S. Viermaal daags het voorhoofd en de slapen van het hoofd mede in te wrijven en een uur na het inwrijven het ingewrevene af te wasschen. __ Verscheidenheden. Ivoriet heet een onlangs inden handel gebracht wit blad teekenpapier, dat aan de eene zijde of aan beide kanten gepraepareerd is, zoodanig, dat hetgeen men er met potlood, met Oost-Indischen inkt of met gewonen inkt op geschreven ol geteekend heeft, met een vochtig wit flanellen lapje geheel kan uitgewischt worden. Het is dus uitermate geschikt tot het opteekenen van dagelijksche notities, die men later niet meer noodig heeft enz. en men bespaart daardoor veel papier. Wil men het opgeteekende bewaren, dan overdekt men het met eene dunne en heldere alcoholische oplossing van schellak. Stanniol (Tinfoelie) bevat volgens Vogel inden regel lood en wel van I—l9 ff. Het is hem bij onderzoek gebleken, dat zeep, chocolade en droog suikergoed, zelfs uit sterk loodhoudende tinfoelie, niets opnemen. Inde korst van daarmede omwikkelde kaas daarentegen vond hij 0,3 tot 0,5“ lood. _ Tambayang is eene Indische vrucht, werkzaam tegen diarrhee en dysenterie, sinds eeuige jaren uit den Europeeschen handel verdwenen, doch door de Pharmacie Centrale thans weder in Frankrijk ingevoerd. In Dingler’s Polytechnisch Journal wordt door Schmidt te Berlijn eene berekening geheven van den prijs van kunstmatige ijs met een grooten toestel van Carré verkregen. De toestel kost ruim 10.000 gulden, dagelijks wordt H kilo ammonia liquida en 1) kilo chloorcalcium verbruikt. Met inbegrip van interest van het kapitaal, arbeidsloon, brandstof enz., bedragen de onkosten dagelijks 12 gulden. Hiervan verkrijgt men 4 maal 12 centenaars ijs, zoodat de centenaar ijs 25 ets. kost.