is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 19, 04-09-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In eene APOTHEEK te Amsterdam wordt tegen I°. November of later gevraagd een bekwaam BEDIENDE of een LEERLING-APOTHEKER, accuraat kunnende recepteren. Adres franco, Letters D. 8., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Ineen APOTHEEK te Leiden wordt ten spoedigste een ASSISTENT gevraagd, aan wien gelegenheid zal worden gegeven zich voor het vak te bekwamen. Adres met franco Brieven onder letter X, bij den Boekhandelaar C. KOOIJKER te Leiden. WeÊÊÊP" Tegen 600 gulden salaris verlangt men met 1° Januarij 1871, een BEDIENDE EXTERN, vlug en accuraat kunnende recepteeren. Adres, franco Brieven, J. A. KNOOK, Apotheker te Dordrecht. Men vraagt TE KOOP een’ nieuwen of weinig gebruikten grooten DISTILLEERKETEL met Helm, Koelvat en Slang; alsmede een j waarlooze porceleinen Slang, alles volgens de laatste methode zoo praktisch mogelijk ingerigt. Brieven franco, onder Letter A., bij den Boekhandelaar J. L. VAN DIETEN, te Rotterdam. A lOTEEU Een geëxamineerd LEERLING-APOTHEKER, 33 jaren oud, van de D. 0., zoekt tegen November eene BETREKKING. Brieven franco, onder Letter K., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. apotheek! Bij de Wed. EVERTS 8c JONCKERS te Nijmegen wordt gevraagd een LEERLING-APOTHEKER, of iemand met de receptuur bekend, aan wien tijd en gelegenheid zal gegeven worden de lessen aan de Hopgere Burgerschool bij te wonen. Brieven franco. A P OTHE E K. Een geëxamineerd APOTHEKER van middelbaren leeftijd biedt zijne diensten als EXTERNE aan, liefst inden Drogerij handel of behulpzaam ineen laboratorium, binnen Amsterdam. Onnoodig groot salaris. Adres met franco brieven onder letters W, W., bij den Boekhandelaar W. WENK, te Rotterdam. Magazijn van Apparaten voor Chemisch, Pharmaceutisch en Photographisch gebruik van A. W. GROOTE, Kalverstraat, E. 24 Amsterdam. Prijscouranten zijn op franco aanvraag te verkrijgen. PETROLEUM DECOCTLAMpT Deze lamp is bijzonder Spaarzaam en brandt zonder den onaangenamen reuk. Met deze lamp kan men eene hitte verkrijgen, gelijk staande aan de Berzelius lamp. Uitmuntend geschikt voor H.H. Doctoren ten plattelande en H.H. Apothekers, die geen gas kunnen branden. Aanvragen franco. Arnhem, J. C. Th. MARRIS. Boekhorstenstraat G 401. PULVIS PRO ELECT. LEIITÏY. Van dit poeder bereidt men ineen -J uur eene verlangde hoeveèlheid Bleet,, volkomen gelijk aan de Pharmacopoea Neerlandica, Het wordt in flesschen van i kilo afgeleverd met aangeplakte bereidingswijze. Adres: A. E. STHEEMAN Hz., Apotheker te Winschoten.

ROB-SAMBUCI. Onze geachte Cliëntele wordt beleefdelijk herinnerd, dat de tijd der ROB-SAMBUCI-BEREIDING aanstaande is. Het zal ons zeer aangenaam zijn, de orders en ledige potten vddr half September te mogen ontvangen, ten einde geene vertraging inde verzending te hebben. H. H. Collega’s, die ze nog niet van ons betrokken, worden verzocht prijsopgaaf of monsters te ontbieden van BROCADES & STHEEMAN, 24 Aug. 1870. te Meppel. Geneeskundigen! TE KOOP eene soliede, goed onderhouden, ruim van medicamenten voorziene APOTHEEK, bijzonder geschikt voor een Geneesheer ten platten lande. Franco te bevragen bij den Heer G. J. SCHULD, Apotheker te Barneveld. BE ZAAUm. Fabriek van Chemicaliën, HANDEL INJffIOOGERUEN. DEPOT VAN Engelsch Carbolzuur IN VERSCHILLENDE VORMEN uit de Fabriek van Dr. F. C. CAIVKUT & COMP.. te manchester. Voor geneeskundig gebruik en tot Desinfectie. Amsterda?n. B. A. VAN DOORN & COMP. Bij S. E. VAN NOOTEN te Schoonhoven is heden verschenen: Dr J. W. GIKSIMG, Hoogleeraar te Amsterdam. Be Beginselen der Algemeene SCHEIKUNDE. Eerste Aflevering: Experimenteele Scheikunde. Met een uitslaande Plaat. Prijs 85 Cents. De gerenommeerde etiq. met gedrukten naam der GENEESMIDDELEN zijn in eene uitgebreide sortee| ring, elke naam in 6 verschillende grootten, verkrijgbaar bij J. C. AALDERS, Singel bij het Koningsplein X n°. 9, te Amsterdam. Tevens uitmuntende VERNIS, welke ook dein GOUD GEDRUKTE etiq. volkomen conserveert. Kartonnen Doozen, Signatures, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Visitezakhoekjes en Visitelijsten, ook met klinisch overzicht, Zak-Apotheken, Microscopen, zeer portatieve Inductie-Toestellen, Bad-, Wand- en Zak-Thermometers,Oog-,Keel-,Oor- en Uterus-Specula. Onderhuids Injectie-Spuitjes, Vaccinatie-Doosjes, Bistouri’s, Forceps, Pincetten, Arterietangen, Trepans, complete en ledige Troussen, Breukbanden, Pessoirs, Lavement- en alle andere spuiten, Ceintures, Suspensoirs, Elastieke Kousen, Luchtkussens, Urinalen en alle verdere behoeften voor de Geneeskunst. Snelpersdruk van M. J. Eortielje te Amsterdam.