is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 25, 22-10-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer colchicine bevatte dan die uit ongekneusde zaden. ' 300 Gram op gelijke wijze als boven gekneusde zaden werden met 2200 gram wijn en 200 gram alcohol gedurende 3 weken op eene gemiddelde temperatuur van 20° C. gedigereerd, gecoleerd, uitgeperst en gefiltreerd. Op dezelfde wijze werd gehandeld met 200 gram ongekneusde zaden. Voor het quantitatief onderzoek op colchicine inde Altraten werd de methode gevolgd door Dragendorff opgegeven, om zooveel mogelijk alle colchicine te verkrijgen. Het filtraat reageerde zwak zuur, bijna alcalisch. Het werd met wijnsteenzuur genoegzaam zuur gemaakt en daarop met benzine geschud, totdat deze geheel kleurloos was. De overgebleven zure vloeistof werd met uatronhydraat alcalisch gemaakt en dit nogmaals zoolang met benzine geschud, totdat deze geheel kleurloos bleef. Dit laatste geschiedde, ten einde de colchicine, die soms nog niet uit de zure oplossing in benzine overgegaan was, door het alcali vrij te maken en door de benzine te doen opnemen. Benzine werd gebezigd, omdat dit minder kleurstof van den wijn opneemt dan aether of petroleum-aether. De gezamenlijke benzine werd op een waterbad tot eene dikke stroop verdampt en daarna boven zwavelzuur gedroogd, totdat er geen wegingsverschil meer bestond. 200 Gram gekneusde semina colchici leverden 860 milligram onzuivere colchicine of 1 s/i0 °/o-200 Gram ongekneusde semina colchici leverden 210 milligram onzuivere colchicine of 15/iool5/ioo %■ Dus een verschil van 75/ioo °/o ten voordeele der gekneusde zaden. Uiteen en ander maakt nu de heer v.d. G. de conclusie, dat gekneusde zaden verre te verkiezen zijn boven ongekneusde zaden en bet dus raadzaam is, bij de bereiding van alle colchicum-praeparaten van de gekneusde zaden gebruik te maken 1). (Groningen.) Door den heer van Ankum werd een onderzoek medegedeeld naar het har sg e halte vaneen vroeger ter tafel gebrachten jalapp e-wortel en bevonden dat hij wel 10 proc. hars daarin bad gevonden, doch die bij nader onderzoek gebleken was geen convolvuline maar jalapine te zijn. De gevoeligheid der methode van Bettendorf tot het opsporen van arsenik met behulp van chloretum stannosum en zoutzuur werd ook door van Ankum met proeven bevestigd. Vsoo Grein arsenik in !/2 gram tartarus emeticus, opgelost in geconcentreerd zoutzuur, was duidelijk aan te toonen. Yan een met 5 deelen water verdunden liquor Fowleri werden 1 a 2 droppels aan het onderzoek onderworpen en daarin was duidelijk en direct de reactie zichtbaar. Het praecipitaat, waarop deze reactie berust, is veranderlijk van samenstelling en schijnt volgens gedane onderzoekingen altijd eenig tin te bevatten met een gehalte van nagenoeg 96 tot 98 procent arsenik. . Ook de g evo elighcid der reactie van Lieben op alcohol werd door proeven bewezen. Inde volkomen heldere vloeistof, verkregen door bij eene oplossing van jodetum kalicum eenig jodium en daarna hydras kalicus te voegen en tot het kookpunt te verhitten, bracht één droppel alcohol terstond de vorming van : kristallijn jodoform te weeg. Bij de opsporing van • alcohol in chloralhydraat heeft de beer v. A. hiermede echter geen goed, resultaat gekregen. Daartoe ' schijnt hem veel gepaster te zijn salpeterzuur van 1.18 spec. gewicht (35 proc.), hetwelk bij verwarming met alcoholhoudend chloralhydraat eene duidelijke scheikun- ( dige werking vertoont en nitreuze dampen ontwikkelt. V, A. kan dan ook niet begrijpen, waarom Hager daar- – toe de jodoform-proef aanbeveelt. Immers, als men chloralhydraat, dat vrij van alcohol is, met salpeterzuur zelfs ■ tot kokens toe verwarmt, neemt men niets bijzonders \ waar, doch de bijvoeging vaneen enkelen droppel alcohol geeft terstond eene in het oog loopende reactie; er j 1) Wij herinneren uit No. 43 van den 7den Jaargang, dat ons bezwaar voor het gebruik der gekneusde zaden bestaat inde vette ] olie met hevige purgatieve eigenschappen, die inde kern aanwezig is. .

ontwikkelen zich nitreuze dampen, terwijl duidelijk de reuk van aether nitrosus daarbij is waar te nemen. Eindelijk wordt door denzelfden de gevoeligheid der proef van Hofmann tot ontdekking van chloroform, berustende op de vorming vaneen isonitril, aangewezen. ■ (Zie het nadere hiervan in N°. 34 van den 7den Jaargang.) Door den heer van Schaick werden eenige reacties ! vertoond met zelf gedistilleerd oleum citri, ter verge■ lijking met de olie uit den handel. Terwijl de zelf bereide citroenolie, met jodium in aanraking gebracht, geene reactie gaf, vertoonde de olie uit den handel de bekende explosie en ontwikkeling van bruinroode dampen. Met geconcentreerd zwavelzuur behandeld, bleef de zelf gestookte olie zelfs na 34 uren eene oranjebruine tint behouden; die uit den handel echter werd veel spoediger donker gekleurd tot aan het zwarte toe; daarbij werd tevens de reuk naar terpentijnolie waargenomen, zoodat de olie als met terpentijn vervalscht beschouwd werd. Persoonlijke aangelegenheden. Men verzoekt ons het volgende te plaatsen: Zaterdag, den 14den dezer, vierde de heer K. Bsser, apotheker te Horst (Prov. Limburg) zijn 25jarig jubilé als apotheker. Vooral van de plaats zijner inwoning, maar ook van elders mocht hij talrijke bewijzen ontvangen, dat hij waarlijk door elkeen, die hem kent, geacht en bemind is. De plaatselijke Harmonie bracht den jubilaris eene serenade bij fakkellicht, na afloop waarvan de avond verder tezamen genoegelijk werd doorgebracht. Inde algemeene vergadering van het genootschap ter bevordering der natuur-, genees- en heelkunde te Amsterdam, gehouden 11 October 1.1., zijn o. a. tot gewone leden des genootschaps benoemd: de heeren G. H. Hoorn, apotheker te Amsterdam; E. J. Opwijrda, apotheker te Nijmegen; W. Stoeder, apotheker te Amsterdam; en F. J. Swartwout, lector inde pharmacie te Amsterdam. Openlijke Correspondentie. Den Heer P. S. te M. Antwoord in het volgend nommer. De inzender der advertentie: Apotheek, onder letter M., gelieve mij zijn’ naam op te geven. D. B. CENTEN, Uitgever. Advertentie?!). J. SNOEP & ZOON, Apothekers, Rotterdam, vragen een BEDIENDE, of iemand, het recepteren kundig. INTERN. Franco brieven aan de firma. HULP-APOTHEKER. Een HULP-APOTHEKER zoekt plaatsing in Amsterdam, daar waar tijd tot studie is. Brieven fr a n c o , met opgave van conditiën, onder letter E. F., bij den Boekhandelaar JAN LEENDERTZ, Kalverstraat E 237, over de Gapersteeg, te Amsterdam. APOTHEEK lemand, gehuwd, P. G., met de receptuur bekend en van goede testamonia voorzien, wenschte spoedig in zoodanige BETREKKING te treden, bij voorkeur hij een Geneeskundige. Reflecteerende gelieve zich te adresseeren, onder Letter M., franc o, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Mgi» In eene soliede Apotheek in Gelderland wordt met December een PROVISOR gevraagd. Reflecterenden gelieven zich franco te adresseren, onder Letters P. T., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.