is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 44, 03-03-1872

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een geëxamineerd Apotheker, middelbare leeftijd, P. G., wenscht eene BETREKKING EXTERNE te verkrijgen, tegen Mei, Junij of later. Brieven franco, met opgave van voorwaarden, onder Letters D. Z., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Wordt ter OVERNAME aangeboden in eene welvarende gemeente in Zeeland, eene ruim zeventig jaren bestaande nette APOTHEEK, en goed onderhouden WOONHUIS. Franco brieven, onder Letters L. M, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. MMjSffI**1** Een bevoegd en geroutineerd Apothekers- Bediende, van de beste testimonia voorzien, zoekt eene BETREKKING, liefst in Amsterdam, Utrecht of Leiden. Men gelieve franco brieven, met opgave van conditiën, in te zenden, onder Letters M. M., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. TE KOOP een APOTHEEK met toebehooren, zeer geschikt voor een doctor ten platten lande. Te bevragen bij J. HENDRICKX, te Broekhuizen bij Venlo. (Provincie Limburg). ragajßp» Een te Rotterdam gevestigd Apotheker, wenscht zich te ASSOCIËREN met een collega. Nadere inlichtingen te bekomen, op franco aanvrage, met geteekende brieven, onder Letters P. X. Z., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. cm«B*is*E» Er wordt TE KOOP aangeboden een zoo goed als nieuw DISTELLEER-TOESTEL. Adres, 'met franco brieven, onder Letter S., bij den Boekhandelaar P. N. SOMBEER, te Zaandam. Tegen ƒ 600 salaris, wordt met primo April gevraagd bij eene Weduwe een geëxamineerd PROVISOR, met voordeelige vooruitzichten. Franco brieven, onder Letters A. K , bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. WÊÊ*** In eene te Haarlem verlangt men tegen Mei a.s. lEMAND, net en accuraat kunnende recepteeren, wien des verkiezende, vrije tijd voor studie zal gegeven worden. Brieven franco, Letters G. S., bij den Boekhandelaar E. E. VON MÜNCHEN, aldaar. roggl®»» Een bevoegd Recepteerkundige, van goede getuigschriften voorzien, wenschte liefst spoedig in eene Apotheek GEPLAATST te worden, waar tijd en gelegenheid is (b. v. door privaatlessen) zich verder te bekwamen. Adres franco, onder Letters B. 8., bij den Boekhandelaar I). B. CENTEN, te Amsterdam. APO T H E E K. F.en gehuwd BEDIENDE zag zich gaarne geplaatst in eene 'vaste conditie. Adres franco, Letters S. A., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. apothe e k. Ineen der koopsteden van Zuid-Holland wordt voor ƒ 8000 TE KOOP aangeboden de Firma en Clientele eener APOTHEEK, die jaarlijks aan particuliere receptuur ƒ 4000 opbrengt. De opstand en voorraad etc. der Apotheek is onder bovengenoemde koopsom begrepen. Des verkiezende kan het woonhuis tegen taxatie worden overgenomen. Adres franco, Letters V. V., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.

apotheek. Er wordt TE KOOP aangeboden, ineen der voornaamste steden van Gelderland, een op een gunstigen stand gelegen HUIS, met daarin sedert jaren uitgeoefende APOTHEEK, waarbij tevens eene inrigting voor Minerale wateren. Het huis ook zeer geschikt voor andere affaires. Adres, Letters C. C., bij den Boekhandelaar W. C. WANSLEVEN, te Zutphen. apotheek Ineen Apotheek te Rotterdam wordt verlangd; een bekwaam BEDIENDE IN- of EXTERN, tegen ruim salaris en aannemelijke voorwaarden, hetzij dadelijk, of tegen 1° April. Adres, onder letters A. Z., bij den Boekhandelaar D. B. GENTEN, te Amsterdam. Apotheek te koop. Op zeer aannemelijke voorwaarden verlangt een Apotheker in eene der voornaamste steden van het rijk zijne bloeiende, gedurende de laatste 10 jaren gemiddeld ruim./ 5000 netto winst opgeleverd hebbende zaak, onder den vorm van Compagnieschap OVER TE DOEN; benoodigd kapitaal contant ƒl2OOO, kunnende het restant als hypotheek op het huis c.a, gevestigd blijven. Men adresseere zich met eigenhandig geteekende brieven, onder Letter Z., bij de Boekhandelaars WEIJTINGH & BRAVE, Warraoesstraat, J 605, te Amsterdam. EEN PRO V I S O E gevraagd bij eene Weduwe, ter waarneming eener Apotheek, met het vooruitzicht de zaak later over te nemen. Adres, met franco brieven, onder Letters Q. 8., aan het Algemeen Advertentiebureau van NIJGH & VAN DITMAR, Wijnstraat, Rotterdam. J. V oITÏ T II A IV, Apotheker te Rotterdam, Noordblaak, Wijk 4, n°. 239, verlangt tegen 1° April of eerder een BEDIENDE, INTERN, met de Receptuur volkomen bekend en van goede informatiën voorzien. Brieven franco. H. BROOS & ZOON, Apothekers te Haarlem, vragen, tegen 1° Mei, een bevoegd en bekwaam ASSISTENT. Succiis Rubi idaeï weder voorhanden bij J. MOUTON & ZONEN. A. W. GROOTE, Kalverstraat E 24-. Prijsvermindering van GRIJZE BLOEDZUIGERS. Per 100 stuks ƒ 4,50 a contant, bij kleinere hoeveelheden hooger. GRAMGËWIGTEN. Rcductielijst gratis. Arnhem. J. C. Th. MARIUS. Magazijn van Chemische, Physische, Pharmaceusische, Medische, Chirurgische Apparaten en Uten siliën. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.