is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 35, 30-12-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP\A/1 ID nA ’Q Proef e etter rationeete prijsbepaling der recepten, met eene i I VY UliLJf\ w prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen, wordt, op ontvangst vaneen postwissel a GO Cents, franco door het geheele land verzonden. AMSTERDAM. I» 8* CEMTEM, Uitgever.

Men verlangt tegen Maart of April a.s. ter assistentie in eene Apotheek een HTJLP-APOTHEKER of PROVISOR, tegen genot van kost, inwoning en nader overeen te komen salaris. Brieven franco, onder de Letters E. A., bij J. A. PRENTROP, Boek- en Papierhandelaar, te ’s Gravenhage. T. W. van der Metilen, Apotheker te Leeuwarden, vraagt terstond of later een bevoegd ADSISTENÏ, EX- of INTERN, Brieven franco, bij den Boekhandelaar C. NOË, te Leeuwarden. A. Conijn Az., Apotheker te , Alkmaar, vraagt een bekwaam ADSISTENT, O. of N. Wet, EXTERNE, bekend met receptuur, winkelnering en commissiewerk, tegen ruim salaris. Brieven franco. J. H. KOESTAL te ARNHEM wenscht 1 Maart of eerder een bevoegd ADSISTENT. Zijn tegenwoordige, de heer R , is desgevraagd bereid, alle inlichtingen te geven. Tegen nader te bepalen tijd, wordt inde Gemeente-Apotheek van ’s Gravenhage gevraagd eene JUPVROUW bevoegd tot de receptuur als Assistente, INTERN. Brieven franco aan den Gemeente-Apotheker G. DE MAN. Een Jongrnensch P. G., die zich practisch wenscht te bekwamen voor het Hulp-Apothekers examen, zag zich hiertoe gaarne GEPLAATST bij een Apotheker, bij voorkeur te Amsterdam en met genot van kost en inwoning. Pranco brieven, onder Letters S. W., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. WSSfÊÊsif’* Een gevestigd Apotheker, gehuwd, geld benoodigd, stelt voor den meest biedende TE KOOP: BURAT, Minéraux utiles. 3 v. LIEBIG, Chimie Organ. 2 v. PELOUZE & PREMY, Algem. Scheik. 7 dln. prachtig gebonden. Pranco brieven, Letters H. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK.” Men verlangt te koopen eene soliede en welbeklante APOTHEEK. Brieven franco, onder Letters E. G., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Apolheek-lnrichüiig. Ondergeteekende berigt hierdoor gaarne aan heeren Pharmaoeuten, ontvangen te hebben eene compleete APOïHEEK-INRICHTING met ingebrande namen op flesschen en potten als ook geëmailleerd ijzeren Etiquetten voor laden van de heeren E. LEYBOLD’S NACHFOLGER TE KEULEN, door bemiddeling van hunnen Agent J. C. Th. MARIUS te Rotterdam. Tevens is het hem aangenaam te mogen verklaren, dat de heer Marius alle mogelijke bewijzen gaf volkomen op de hoogte te zijn voor de prompte uitvoering van eene dergelijke commissie, want alles is zonder de minste fout ie nomenclatuur en andere daarbij op te merker omstandigheden geëffectueerd. Behalve de zeel nette uitvoering mag hij opmerkzaam maker op de zeer lage prijzen. Zwolle, December 1877. J. H. L. BROEDELEÏ Apotheker.

WEDe. G. A. ROOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. ilmstel 140. Amsterda m. BECKER’S SONS. Westzeedijk M°. 43,45,47, en 49. ROTTERDAM. FABRIKANTEN VAN ESSAI-, ANALYTISCHE, CHEMISCHE, APOTHEKERS-, GOUD- en andere fijne BALANSEN en GEWICHTEN. BASCULEN EN HAKGBALANSE». LEVERANCIERS aan verschillende Munten en aan vele Wetenschappelijke Inrichtingen. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10, //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, P. 239.

FERGE & LEMBECK j te Amsterdam, Damrak IVo. 80. jsAiJ^GrJ^ZiXJisr VAN Pharmaceutische, Chemische, Technische Apparaten en Gereedschappen, etc. etc. APOTHEKEN- EN LABORATORIUM INRICHTINGEN. ■ iküf3' Goedkoope en coulante bediening, met spoedige uitvoering. : ji as i» i ciJireLAi. Engelse!! en Fransch model met en zonder ingegoten naam of firma wordt met veel succes afgeleverd. ; APOÏHEKEN-IN RIOHTIN G EN – met ingebrande namen op flesschen en potten worden binnen een maand afgeleverd door J E. LEYBOLD’S INACHFOLGER TE KEULEN. Aanvragen voor geïllustreerde prijscouranten en inzending van commissiëa gelieve men zich te wenden tot onzen uitsluitend eenigen Agent voor Nederland en de Koloniën: J. c. Th. MMarius Se Miotterdam. i. i; Microscopen en Nevenapparaten a r VAN n CARL ZBIBB te JBSA worden zonder prijsverhooging geleverd franco door geheel Nederland door n deii Hoofdagent voor Nederland en de Koloniën bij wien geïllustreerde prijscouranten te bekomen zijn : ,f. C. Th. Haring te Motterdam. f. 1 Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

!j| Voortreffelijke BLOEDZUIGERS. . ! Zeer zwaar, goed te bewaren en zeer geneigd tot aanvatten en zuigen. 100 stuks MIDDELGROOTTE (1000 3| kilo | wegende) 6 Mark = ƒ 3,60. . 100 // GROOTSTE SOORT (1000 3J kilo wegende) 6,50 Mark =: ƒ 3,90. met 5 op 100, 15 op 300 stuks toegift, beneden 100 stuks 30 cts, hooger. Franco iucl. verpakking tegen franco f toezending van geld. Allenberg bij Munster, Westfalen, Pruisen. r BLOEDZUIGERSTEELT VAN C. ËMGELSIMCI, Apotheker. 1 ! MAGAZIJN VAN APOTHEEKBENOODIGDHEDEN VAN ; W. ROBERTSON te Rotterdam. L MICROSCOPEN en LOUPEN van Carl Zeiss en BALANSEN en GEWICHTEN van s Becker’s Sons tegen fabrieksprijzen. – LïAJSTDEIj ' IN Medicinale-, Blanke-, Blankbruineen Zwarte LEVERTRAAN. IJZERHOUDENDE LEVERTRAAN. GENUA-OLIE, TAFEL-OLIE, ENZ. P. VAN HEIJNSBERGEN, Zaandam.