is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Foorstel van het Hoofdbestuur, (Zie Punten van Beschrijving bl. 232.) Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. 7. Voorstellen van de Departementen. (Zie Punten van Beschrijving bl. 232.)

A. De Voorzitter wijst op de magt die de maatschappelijke wet ons geeft om de resultaten van eigene onderzoekingen inde Berigten te plaatsen, en doet tevens het wenschelijke uitkomen om mededeelingen van dien aard, die in vreemde journalen voorkomen, insgelijks inde Berigten te plaatsen, al heeft men niet zelf het onderzoek herhaald, mits dan ook niets als het resultaat met opgave der bron vermeldende, waarna besloten wordt dit voorstel aldus te wijzigen. Na de afgevaardigden en leden van het bestuur te hebben gehoord, besluit de vergadering het gewijzigde voorstel aan te nemen. B. De Voorzitter deelt als resultaat der overwegingen van het Hoofdbestuur over dit voorstel mede, dat aangezien onze Maatschappij zich in haar adres aan de 2e Kamer der Staten-Generaal tegen het vaststellen vaneen tarief verklaard heeft, het niet wenschelijk geacht kan worden in dit geval de vrije prijsbepaling voor in het werk gestelde onderzoekingen te beperken. Ook nam het in overweging of het goed kon zijn eene commissie uit de Departementen te benoemen om eene leiddraad zamen te stellen, waaraan men zich zou kunnen houden. Het was wel hiervoor, maar verklaarde zich toch bijna eenparig tegen den lagen prijs, die in het departementale voorstel wordt aangegeven. De afgevaardigde uit Utrecht licht het voorstel nader toe en zegt dat het Departement juist niet verlangt op de afgegevene prijsbepaling te blijven aandringen. Hij vereenigt zich gaarne met het idee van het Hoofdbestuur om eene commissie te benoemen. Na de overige Departementen gehoord te hebben, wordt in omvraag gebragt of er eene commissie tot het bovenvermelde doel zal worden benoemd, welke vraag met meerder-

256