is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wmatig verdikt door bedekking van den stam der groeijende Plaöt met mos. C■ Calisaya. Eene ziekelijke plant, 11 maanden oud. 6 lengte was 34 duimen met een omtrek van 2% duimen a de basis. De ziekelijke wortel woog, gedroogd, slechts > ° grammen, waarvan 3,25 grammen uit bast bestonden. d • C- Cdüaya. Eene gezonde plant, 11 maanden oud, aan 6 basis van den stam afgezaagd. De stam leverde 8,7 gram-0n droogen bast. j/0- Pahudiana. Een gezonde boom, 11 maanden oud. 6 lengte bedroeg 3 voeten met een omtrek van 3% dui-ba 11 aan de basis. De stam leverde 11,1 grammen droogen b St' De vergelijking dezer hoeveelheid met de hoeveelheid van Calisaya van denzelfden ouderdom (mb no. 9), be, dat de bast van C. Pahudiana niet zoo buitengewoon 11 is als door sommigen beweerd wordt. Pahudiana. Bladeren van gezonde boomen. C. micrantha. Een gezonde boom, 14% maanden oud, groeid 5200 voeten boven de zee. De lengte was 6 voeten d duimen, met een omtrek van 3% duimen aan de basis. • C. micrantha. Bladeren van gezonde boomen. Bpe 6 Ultkomaten van bet scheikundig onderzoek van deze zijn bevat ia nevensgaande tabel, die de volgende d6 Waring vereischt. De hoeveelheid kinine is bepaald door 6fl az'JDZUro oplossing der alcaloïden met eaustieke soda p6;ether te schudden en de aetherische oplossing uitte damiets al<luS verhregen hoeveelheid der kinine is echter djn te gr°ot’ want cinchonidine, kinidine, ja zelfs cinehonine onoplosbaar in aether. Bovendien ia er nog eene V6r^re 00rzaak die de schijnbare hoeveelheid der kinine den i6rdert 5 namelijk het aanwezen vaneen ver beneis. smeltbaar alcaloïd, dat zeer oplosbaar in aether ree,j bn geachtte vriend J. E. Howard was de eerste, die geeJ 1856 mijne aandacht vesti£de op dit alcaloïd, maar den VUtl °nS 1)61(1611 waa 200 gelukkig om het zuiver af te scheiteü Sedert dien tijd heb ik het voornamelijk in jonge kinabas-Ol)tmoeten koester ik thans eenige hoop om het in grootere

197