is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 4# C. ais eenheid nemende) 0.9843. Dit gedestilleerd heeft eene ware sterkte van 50,67%, terwijl 100 kannen daarvan bij 55® I'ahr. bevatten 50,75 kannen zuiveren alcohol van 15° C. welke temperatuur als normaal is aangenomen.

In bijgaande tabel nu heb ik de graden van omen vocldweger, die van Baumé, het soort. gew. en de oude en nieuwe percenten bij 15® C. berekend. De laatsten door vermenigvuldiging der vroegere percenten met 50,75. Een gering verschil is daarbij ontstaan doordien de vroegere percenten bij 12% °C zijn berekend. Voor ons doel kunnen daaruit geen groote fouten voortkomen en heb ik gemeend met genoemde rekening te kunnen volstaan. Is de temperatuur van het vocht hooger of Jager dan 15® C men kan dan gemakkelijk door raadpleging der vroeger door mij gegevene, bovengenoemde tabellen (bevattende het verschil in soort. gew. bij onderscheiden temp.) den waren graad opzoeken en dezen als grondslag nemen. , Gesteld nu, men heeft Alcohol van 25®,1 bij 15# C. = 0,851 s. gew. en wil deze verdunnen tot Spiritus van 20° voor eene of andere tinctuur, dan zoekt men inde tabel die sterkte op en vindt inde kolom regts achter dat s. gew. 168 en 85,26#/,); het laatste getal drukt uit dat op 100 deelen daarvan 85,26 deelen absoluten alcohol en 14,74 deelen water bevat zijn. Achter 20# vinden we het s. gew. = 0,878 , oude percenten 149 nieuwe 75,61; het laatste getal geeft aan, dat in 100 deelen spirs. van 20®, 75,61 deelen absoluten alcohol en 34,39 deelen water begrepen zijn, en strekt ten grondslag van berekening. Men deelt nl. het gehalte van de spirs. die verdund moet worden, in ons geval 25®,1 door het verlangde percentgehalte ; als volgt: 85.26 X 1 , 10„,, 75,61 “1,127 dat iS: 1 deel van 85,36% = 35®,1 geeft met 0,1276 water verdund, 1,1275 dl. spirs. van 75,61% = 20°.

274