is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sram zout werd in eene reageerbuis gedaan, hierbij gevoegd * gram (ongeveer 23 droppels) gewone petroleum van den , bet mengsel geschud en daarna 2 a 3 droppels, Sa,petcrzuur, zwavelzuur of azijnzuur gevoegd en sterk ge* schud. Weldra vereenigt zich de petroleum , die door het Schudden inde vloeistof verdeeld was, boven op en heeft lfi zich het iodium opgcnomcn, dat iu de verbinding aanwezig was; zij neemt' daardoor eene sehoonc rozeroodo tint aan, welke nog duidelijker zal worden wanneer er een hroppel chlorkalkoplossing wordt bijgedaan, waarbij een overvloed hiervan moet vermeden worden, omdat het chlorium *et het hydrogenium des waters zich tot zoutzuur vormen eü het vrijgevvorden oxygenium op bet iodium werken en hot in acidum iodicum veranderen zou. (Comos ISG6, 17 Janv.) Over de waarde van het vlccsclicxtract als voedingsmiddel; door J. Liebig. Liebig vestigt in eene mededeeling van zijne band met Sroote onpartijdigheid de aandacht op de uiteenlopende gev°elens omtrent de waarde van bet vleesehextract als voe-Ciügsmiddel. De een ziet er ineen volmaakt middel ter Vervanging van bet vlecsch , terwijl de ander er alle voedingswaarde aan ontzegt. De waarheid moet ook bier, als ge-Woonbjk tusschen deze twee uitersten gezocht worden, Eene Stadige studie van de scheikundige samenstelling van bet 'leesch is alleen iu staat het wezenlijk belang van bet vleesehcxtract als voedsel besehouwdt vast te stellen. Let vleesch, zoo als men dit iu do huishouding gebruikt, , ouafhankeJijk van eene zekere hoeveelheid vet, twee 8r°epeu van zelfstandigheden. Do eerste dezer groepen om'at do albuininoïde zelfalandighetlen, fibrine' eu ulbumme en geieiachtig weefsel. De tweede groep beslaat uit knapheide lichamen (eristin, cristiuiu, sarem enz.) die zich uitetend in het vleesch bebinden, niet kristalliscerbare zcilslaa*

169