Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De Zwemkroniek” Officieel orgaan van den Nederlandschen Zwembond

goede prestatie leverde ook P. Kraan (Y), die, niettegenstaande hij de zware 2CO M. schoolslagbaan achter den rug had, zich ook nu ais 2e plaatste in 7 min. 19 1/5 sec. Derde werd A. J. v. Wilgenburg (A. Z.) in 7 min. 46 sec., die kans zag de geheele baan rug-crawl zwemmende af te leggen (ook een prestatie!). Slechts2dames betwistten elkaar op denzelfden baan de eerepalm. Mej. T. de Jel (O. D. Z.) legde in 7 min-52 3/5 sec. beslag op den len prijs. Mej. C. de Bont (Y) liet zij ver achter zich (8 min. 14 2/5 sec.).

Werner, Noorwegen en Bolten gewonnen in 3 min. 2/5 sec. 2. R. D. Z. in 3 min. 5 4/5 sec. 3. O. D. Z. in 3 min. 12 2/5 sec. Alléén Mej. Noorwegen (A. D. Z.) voerde de zijslag correct uit. Het nummer Gekleed Popduiken voor Heeren bracht een verrassing, doordat de oud-kampioen H. Minnes (U. Z. C.) geslagen werd door A. H. C. v. Senus Jr. (Maas) die 2/5 sec. minder noodig had om de pop aan den kant te brengen. De U. Z. C.-er deed er 31 3/5 sec. over, terwijl de Rotterdammer in 311/5 sec. beslag legde op het Kampioenschap. H. A. Brinkman

Het spijt ons te moeten constateeren, dat de Belgen, wat de estafette betreft, zich niet van hun mooiste zijde lieten kennen. Zij wenschten hieraan niet deel te nemen. Welk bezwaar kon er nu zijn om uit de polospelers een ploeg samen te stellen ? Dat men daardoor de polo-match zou verliezen ? Wij weigeren het te gelooven. Temeer waar oorspronkelijk ook 3 leden van ons zevental van de estafette-ploeg zouden deel uitmaken. Nu wenschte men echter, zeer terecht, ook onze jongens te sparen. Om echter den estafette-wedstrijd toch te doen doorgaan, zouden 2 Hollandsche ploegen elkaar bekampen. Ploeg A, bestaande uit: J. van Meerten (U. Z. C.), A. van Wilgenburg (A. Z.), J. Reijnders (Y), P. F. van Senus (Maas) en E. van Es (Y) legde de baan (5 X 50 M.) af in 2 min. 38 sec. en sloeg ploeg B, bestaande uit J. Dil (Neptunus), J. Kraan (Y), H. P. van Haselen (A. Z &P. C.), G. Dekker (Neptunus) en J. G. J. Pronk (Dolfijn), die er 2 min. 42 2/5 sec. over deed. De Wisselslag-Estafette (school-, rug-, zij- en vrije slag) werd door de A. D. Z. met de dames Beisenherz,

(Maas) werd derde in 35 1/5 sec. Voor hetzelfde nummer voor Dames waren slechts 4 deelneemsters. Mej. R. Male (O. D. Z.) maakte den kortsten tijd, 45 3/5 sec., gevolgd door Mej. T. dejel in 50 2/5 sec. De beide andere dames zagen geen kans om de pop aan den kant te brengen. O.i.zouhet werkelijk aanbeveling verdienen om voor het zwakke geslacht een minder zware pop voor te schrijven. De dames Linse en G. Klapwijk (R. D. Z.) en de heeren H. C. Hemsing (Y), H. Lotgering (Y) en F. Mette (Y) gaven daarop een demonstratie schoonspringen, die zeer inden smaak viel, terwijl de humoristische sprongen de algemeene lachlust opwekten. Een combinatie van dames van de A. D. Z. en de R. D.Z. gaf daarop een demonstratie waterpolo te zien. Hoewel niet hoffelijk, wij erkennen ’t, moeten wijde waarheid getrouw vermelden, dat de dames, de doelverdedigsters uitgezonderd, over ’t algemeen een parodie op waterpolo leverden. Wij zullen maar aannemen dat de onbekendheid met eikaars speelwijze de oorzaak van het slechte spelwas.

HET BELGISCHE ZEVENTAL 1. Bauwens, 2. Blitz, 3. Gailly, 4, Pletinckx, 5. Dewin, 6. Verniette. Tusschen 4 en 3: Duranl. Links van de spelers: Herm. Machiels, leider en Winnepeiinickx, reserve. Rechts van de spelers; Alph, Delahayc, die den wedstrijd leidde.

90

Sluiten