Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e JAARGANG 9 JUNI 1925 No' 1

V officieel orgaan Mj l ICr NEDERLANDSCHEN ZWEMBOND I I tgpT® TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN DE BEOEFENING VAN HET ZWEMMEN IN DEN RUIMSTEN ZIN VAN HET WOORD. HV I VERSCHIJNT 25 MAAL PER JAAR, DES ZOMERS WEKELIJKS EN DES WINTERS MAANDELIJKS, fW , B VAN REDACTIE; DE PROPAGANDA-COMMISSIE VAN DEN NEDERLANDSCHEN ZWEMBOND

Redactie : DRUKKERIJ A. VAN STRAELEN Singel 102 – Telefoon 44977 Amsterdam

ABONNEMENTSPRIJS; Binnenland f 2.50 Buitenland „ 3.50 per jaar franco per post

Administratie : A. DE RAAT Barentszstraat 63 – Amsterdam

Auteursrecht van dit blad voorbehouden. PROPAGANDA-COMMISSIE. Bericht. In overleg met de Propaganda-Commissie heeft het Bondsbestuur besloten om voor den Ned. Bond tot het Redden van Drenkelingen en voor eenige gewestelijke zwembonden de gelegenheid open te stellen, om hunne officieele berichten in dit blad te plaatsen. Naar aanleiding daarvan zal voortaan de inhoud van dit blad eenigszins in overeenstemming gebracht worden met de gevolgen van dit besluit, zonder dat daarbij echter tekort zal worden gedaan aan de belangen van den N.Z.B. Het verheugt ons, dat door dit besluit beide Bonden nader tot elkaar gebracht zijn. Beide hebben in vele opzichten gemeenschappelijke belangen en wij vertrouwen dat De Zwemkroniek in staat zal zijn om die belangen te dienen. Zoo vangen wij weer met frisschen moed den nieuwen jaargang, aan. De Propaganda-Commissie heeft in dit blad altijd een krachtig middel gezien om nieuw leven in den Bond te brengen. De grootere activiteit, die zich thans in vele vereenigingen gaat openbaren is een bewijs, dat deze verwachting juist geweest is. Laten wij daarom met alle kracht samenwerken om de basis van dit blad te versterken. De Zwemkroniek is nog niet geheel de kinderschoenen ontwassen en zal nog steeds dankbaar zijn voor bewijzen van sympathie en steun. Wij hopen, dat ook bij den derden jaargang het blad van vele zijden jjjedev'erking 2aj mogen ondervinden. D. HERBSCHLEB.

WATERPOLO-COMMISSIE. Promotie en Degradatie Regeling Seizoen 1925/26. 1. De kampioenen der Iste klasse A en B spelen twee beslissingswedstrijden om het kampioenschap van Nederland. De verliezers der Iste klasse A en B spelen een wedstrijd voor de degradatie. 2. De kampioenen der 2de klasse A en B en de verliezer der Iste klasse spelen een halve competitie om een plaats inde eerste klasse. De verliezers der 2de klasse A en B spelen een wedstrijd voor de degradatie. De verliezer der 2de klass. C speelt een wedstrijd met den kampioen der derde klasse C om één plaats inde 2de klasse. 3. De kampioenen der 3de klasse A en B en de verliezer van den degradatiewedstrijd der 2de klasse A en B spelen een halve competitie om één plaats inde 2de klasse. 4. De kampioenen der 2de klasse A en B afd. Dames spelen een wedstrijd om een plaats inde eerste klasse. 5. De kampioenen der reserve 2de klasse Aen B spelen een promotiewedstrijd om één plaats inde reserve eerste klasse. Indien een vereeniging reeds met een zevental in de reserve 1e klasse speelt, dan komt in dat geval No. 2 der ranglijst A of Bin aanmerking om bedoelden promotiewedstrijd te spelen. 6. De verliezers der reserve 2de klasse A en B en de kampioen der res. 3de klasse spelen een halve competitie om één plaats inde reserve 2de klasse.

1

Sluiten