Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„DE ZWEMKRONIEK” OFFICIEEL ORGAAN VAN DEN NEDERLANDSCHEN ZWEMBOND.

hun Serie 100 Meter vrij en als ze hier nu eerst maar in geplaatst worden, de onderlinge krachten gemeten zijn, kijk dan is groot en klein Rotterdam gerust, zal de drukke stemming ruhig worden. Tot morgen dus. Opening der Kampioenschappen te Parijs. Zondagmiddag half drie. Het groote oogenblik van de opening der Illme Championade Nautique is aangebroken. Het „Stade des Tourelles”, dat schitterend is ingericht

woordingen werd de korte rede uitgesproken en het moment dat allen ongetwijfeld zal getroffen hebben is aangebroken n.l. het binnenkomen der deelnemers van van de verschillende landen. Het was een lange rij, die door Duitschland geopend werd.’ Onze belangstelling ging natuurlijk naar alle landen uit, maar toen wede Hollandsche ploeg zagen binnenkomen met aan het hoofd Marie Vierdag, die de vlag droeg, zal zelfs de meest laconieke Hollander zich trotsch gevoeld hebben. Daar volgden onze zwemsters.

en 6000 bezoekers kan bevatten is tot den nok toe gevuld. Het levert met zijn tallooze vlaggen en beschenen dooreen vriendelijk „Oranjezonnetje” eenonbeschrijfelijke aanblik. Op de eere-tribune bevinden zich vele overheidspersonen en autoriteiten op Sport- en Zwemgebied. Als de Voorzitter van de Gemeenteraad Mr. Comte de Castellane het woord neemt, heerscht, onder de tallooze bezoekers, die nog kort te voren van hun ongeduld blijkt gaven een doodsche stilte. In sympathieke be-

begeleid door de dames Braun en Wijkhuizen en gaandeweg vulde de ruimte der „tribune du départ zich met de deelnemers. Langs de eeretribune werd gedefileerd en onder overweldigend applaus verliet de lange rij langs de andere zijde de ruimte. Nederland heeft een goed begin gemaakt. Zus Braun en Willy den Ouden inde finale, die a.s. Dinsdagmiddag zal plaats hebben. Frankrijk mag trotsch zijn op kampioene. Madeile Godard is een niet gemakkelijk te overwinnen kracht, maarde Hollandsche dames mogen er óók zijn en daarom willen we er het beste van hopen

Het filmfonds. Het doet ons veel genoegen wederom een bijdrage voor ons „Filmfonds” te kunnen verantwoorden, n.l. Biltsche Zweminrichting f 10.— De Biltsche Zweminrichting onzen hartclijken dank. Het lijstje der te verantwoorden bijdragen blijft kort, erg kort. Maarde aanhouder wint. En daarom, vereenigingen, zwemmers, zwemsters, officials en verder allen, die behalve met woorden ook met daden willen bewijzen, dat zij groote voorstanders (sters) zijn van de verbreiding van het zwemmen, zendt ons een bijdrage voor dit fonds. Ons adres is nog steeds Olympiaplein 69 A'dam. H. TH. MANGER.

90

De feestelijke opmarsch .der deelnemers aan de Europeesche Zwemkampioenschappen bij de opening in het Stadion van Tourelles. De Nederlandsche ploeg inden stoet.

De start vaneen der series van 100 M.

Sluiten