Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen hier voor een deel afhankelijk kunnen zijn van de gevolgde desinfectie-methoden, voor een grooter deel hangen zij af van de operatie-techniek in het algemeen en van den aard der gevallen. Tot een vergelijkend onderzoek leenen zij zich in het geheel niet. Ten deele geldt deze opmerking ook voor de o verblijvende gevallen, maar niet in die mate. Met alle terughouding, die deze overweging gebiedt, zou men het volgende overzicht kunnen verkrijgen over de operatie-resultaten, voor zoover die ons op dit oogenblik bezig houden. Hierbij mogen de heeren Mondeis, MijnlieffenMetzlar het mij vergeven, dat ik, bij alle waardeering voor hunne schoone resultaten, hunne mededeelingen hier niet verwerk, daar zij al te gering in aantal zijn. Het materiaal wordt door de gekozen splitsing toch reeds op bedenkelijke wijze verdund, voornamelijk wat de gevallen betreft van de heeren Barendrecht, Ribbius, de 8n o o en Yerm ey. Yoor pols en temperatuur was ik wel genoodzaakt de uitkomsten in percenten uitte drukken, omdat vele gevallen niet bruikbaar waren, hetzij wegens onvoldoende gegevens, hetzij omdat de patiënte reeds vóór de operatie koortste. Aan de schommelingen, die men in deze cijfers waarneemt, zal wel niemand groote waarde durven toekennen. Waar het geheele aantal waarnemingen klein was (Barendrecht, de Sn 00, Yermey) is de beteekenis natuurlijk al zeer gering; in Driessen’s antwoorden ontbraken veel temperatuurberichten, omdat er veel lijsten teloor waren gegaan door de reorganisatie vaneen ziekenhuis, waarin hij vele van zijn patiënten had geopereerd. Om begrijpelijke redenen gaven de universiteitsklinieken de meeste waarborgen voor groote cijfers en voor nauwkeurige boekhouding. Zoo moge de lezer dan trachten onder woorden te brengen, wat hij uit de temperatuur- en polslijst dier klinieken kan lezen! Green gemakkelijke taak! Maar nog moeilijker, de overige gegevens dezer lijst als een welsprekend betoog te doen klinken! Inde voorafgaande overzichten heb ik de operateurs gemakshalve in alfabetische volgorde gerangschikt; ik zou wenschen, dat het nu mogelijk ware hen te rangschikken naar hunne resultaten. Het begin schijnt gemakkelijk maar do heer Barendrecht, die een volkomen blanke horizontale rij achter zijn naam heeft, zal zelf geen aanspraak maken op de eerste plaats, omdat het aantal gevallen slechts 21 bedraagt. Bij de poging, de volgorde verder te bepalen, vraagt men zich af, naar welken maatstaf dat zal geschieden. Haar het aantal sterfgevallen aan infectie? De cijfers schijnen duidelijk, maar men heeft geen recht deze alleen te laten spreken; men zou de geheele ziektegeschiedenis en tal van bijzonderheden bovendien moeten kennen,

221