is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch tijdschrift voor verloskunde en gynaecologie, jrg 24, 1915, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog aanzienlijke bloeding, waardoor de anaemie nog sterker wordt. Toch gelukt het patiënte van den verbloedingsdood té redden, ofschoon haar toestand ook den volgenden dag nog zorgelijk is. Toen echter den daarop volgenden dag nog temperatuursverhooging optrad, de buik pijnlijk werd en een vrij sterke graad van meteorismus ontstond, bleek het door het bloedverlies zoo zeer verzwakte organisme daartegen niet bestand, zoodat patiënte 48 uren post partum overleed. cl. Ruptura uteri. No. 70, 1909. No. 129. IY para. 33 jaar Placenta praevia lateralis; a terme. Dwarsligging met weinig vruchtwater, waardoor het den behandelenden arts zelfs in narcose niet mocht gelukken, keering op het hoofd te doen. De cervix is bijzonder lang. Bij 6 cM. ontsluiting breken de vliezen spontaan, zonder dat er nog een belangrijke hoeveelheid bloed is verloren. Daarna zakken beide voetjes en een kloppende navelstrenglis inde vagina. Een half uur later treden verschijnselen van inwendige bloeding op; de navelstreng klopt niet meer, het kind wordt dood uitgehaald, waarna blijkt, dat er een totale ruptura uteri is ontstaan. Ondanks tamponnade exitus na ruim 2 uren. Het kind woog 3.940 K.Gr. Daar de scheur zich bevond aan den rechterkant, de placenta echter was gezeteld aan den linkerkant van de baarmoeder, kan er tusschen het optreden van de uterusruptuur en den abnormalen zetel der placenta geen ander verband worden aangenomen, dan dat deze misschien de oorzaak was van de dwarsligging. e. Embolie van de art. pulmonalis. No. 198. 1918. No. 261. YIII para, 32 jaar. Placenta praevia lateralis a terme. Yrij sterk anaemisch. Door den assistent werd eerst het chorion gebroken, doch toen daarna de bloeding niet ophield, de colpeurynter ingebracht. Later versie en extractie van het inmiddels gestorven kind (3.450 K.GI.). Het kraambed is aanvankelijk, behalve éénmaal 38° per rectum, afebriel. Den Uien dag lichte verhooging, den 12<len een longinfarct; daarna blijft patiënte koortsen, totdat zij den 20sten dag plotseling collabeert en na eenige uren sterft aan embolie van de art. pulmonalis, zooals de obductie bewees. Onbekend is de doodsoorzaak bij: No. 153. 1913. No 102, YIII para. 42 jaar. Placenta praevia lateralis; a terme. Bij opneming toestand uitstekend, 7 a 8 cM. ontsluiting, rand der placenta boven het ostium, staande vliezen, die gebroken worden. De baarmoedermond staat sterk naar achteren,

20