is toegevoegd aan uw favorieten.

Het groentje; sportblad voor Noord-Holland-o.a. officiëel orgaan van den Noord-Hollandschen Voetbal Bond, jrg 4, 1939-1940, no 23, 07-09-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O.S.V.NIEUWS.

Copie te zenden aan den Heer T. Bakker, Stoombootweg 65, Landsmeer, tot Maandagavond 5 uur.

Uitslagen van Zondag.

Meteoor I—OSV 4 2

Meteoor 3—OSV 4 3 3

Meteoor a—OSV a 1 5

Meteoor b—OSV b 0 3

OFC I—OSV 2 2 3

A.s. Zondag.

In verband met de internationale toestand is het doorgaan van de wedstrijden tegen HVC te Amersfoort op Zondag a.s. nog niet zeker, d.w.z. op 'het ©ogenblik dat wij dit schrijven is ons nog niets bekend. Belanghebbenden en belangstellenden kijken echter in de loop dezer week bij de bekende adressen.

Bestuursvergadering.

Heden (Donderdagavond 7 Sept.) uiterst belangrijke bestuursvergadering in de „Harmonie”. Natuurlijk ontbreekt geen enkel bestuurslid!

Vergadering Adsp. Comm.l

De secretaris der A. C., de heer A. Koele, verzocht ons mede te deelen, dat de voor vorige week Maandag vastgestelde bijeenkomst der adsp.-commissie door omstandigheden niet door kon gaan en thans op een nader te bepalen datum zal plaats hebben.

Werken terrein!

Wij kunnen niet nalaten hier ten overvloede nog even een opwekking te plaatsen, speciaal gericht aan hen die nog wat vrije tijd over hebben. Er moet op ons terrein nog meer gebeuren, heeren! Denk aan de belofte op de laatste vergadering aan het bestuur gegeven. Laat u door de huidige spanning in de wereld niet weerhouden, ook in deze dagen, dagen die voor iedere sportclub zeer zware dagen zullen zijn, dus ook voor onze club, te geven wat ge in ’t belang van onze kleuren kunt doen. Thans te meer zijn wij op elkaar aangewezen. Laat daarom onze leden en donateurs, die nog niet geroepen zijn hun vaderlandsche plichten te vervullen, eeris even komen kijken op ons terrein. Ook Zaterdagsmiddags zijn er wel enkele personen, die iets zouden kunnen doen. Bedenkt dat er in ieder geval gevoetbald wordt het a.s. seizoen, is het niet in een gewone, dan toch wel in een z.g. nood-competitie. Overlegt dus even met onze terrein-beheerder Cor Beets wat u kunt doen! Dan komt het in orde!

Training.

Nu ook onze trainer, de heer Distelbrink, genoodzaakt is zijn militaire plichten te vervullen, staan wij plots zonder trainer. Het bestuur komt Donderdag bij elkaar en dan zullen wel de noodige maatregelen getroffen worden. Voorloopig is bepaald, dat de adspiranten gewoon door blijven trainen. Ben oud-speler of een eerste elftalspeler zal worden aangezocht als trainer te fungeeren. Onze overige leden vernemen zoo spoedig mogelijk wel nader omtrent de trainingsavonden.

Bondskaarten.

Denken alle leden er even aan, dat de bondskaarten voor het nieuwe seizoen er reeds een paar weken zijn? Wacht niet met het betalen van uw Fondsgeld, heeren! Het geeft het bestuur zeer veel last en uzelf onaangenaamheden. U bewijst onze club een groote dienst door spoedige afdoening!

Fraai succes van ’t tweede.

Door een kleine 3—2 overwinning op onze plaatsgenoote OFC behaalde ons 2e elftal een

eerste prijs in het door de' geelzwarten georganiseerde tournooi. Wij kwamen daardoor voor een jaar in het bezit van de fraaie zilveren molen en elf speldjes. Jammer dat wij door omstandigheden niet in de gelegenheid waren deze wedstrijd bij te wonen, zoodat een verslag achterwege moet blijven. In de OFC-rubriek zult ge echter wel een overzicht vinden. Naar wij vernamen was het een prettige wedstrijd, waarbij beide partijen elkaar geen duimbreed grond toegaven.

Vanaf deze plaats een woord van hulde aan onze buren voor de prettige wedstrijden en de correcte organisatie! Tot volgend jaar!

De Meteoor—OSV.

Zondag speelden een 4-tal van onze elftallen op ’t Plejadenplein tegen elftallen van de Meteoor. Voor bijzonderheden der adspirantenwedstrijden leze men het adsp.-nieuws.

’s Morgens speelde een combinatie tegen Meteoor 3. Door de bijzondere omstandigheden konden wij slechts met zeer veel moeite een 9-tal spelers in het veld brengen, doch zelfs deze 9 wisten het nog tot een eervol gelijk spel te brengen. Met een beetje meer overleg had men zelfs kunnen winnen.

Het eerste was slechts een schijn van ons officieele eerste team. Een vijftal invallers en een daardoor geheel gewijzigde formatie waren oorzaak, dat het spel niet erg vlotten wilde. Meteoor profiteerde daarvan en won met 4—2, op volkomen verdiende wijze. Jammer dat enkele onprettige dingen de vriendschappelijke verstandhouding trachten te verstoren. Gelukkig kon echter de strijd tot een goed einde worden gebracht.

Aan onze militairen!

Namens het OSV-bestuur en alle OSV-gezinden brengen wij vanaf deze plaats een hartelijke groet en beste wenschen aan onze opgeroepen leden. Tracht je zoo goed mogelijk in je lot te schikken, jongens! Wij zullen hopen, dat in deze toestand zeer spoedig een verbetering zal treden. Gij kunt er van overtuigd zijn, dat wij in deze dagen met u mee leven en met u mee voelen! Houd je goed, OSV-ers!

UIT HET ADSPIRANTENKAMP.

Attentie!

Er wordt nogmaals de aandacht op gevestigd dat het secretariaat van onze adspirantencommissie is gevestigd bij A. Koele, Zuideinde A 167 a, Oostzaan, telefoon 306.

De welpenafdeeling.

Zooals men weet is er kort geleden een welpenafdeeling gesticht. Ik wek alle OSV-ers op om zooveel mogelijk welpen aan te brengen. Het begin is er, n.I. 6.

Twee prachtige overwinningen op De Meteoor.

Zondag j.l. speelden de voorloopige a- en belftallen tegen De Meteoor adsp. a en b te Tuindorp, Oostzaan.

Het b-elftal bestond voor een groot gedeelte uit zeer jonge spelers. Als keeper was opge-

steld het nieuwe adsp.lid Jan Wiedemeijer. Jan heeft in dezen wedstrijd een prachtig debuut gemaakt. Op schitterende wijze wist hij z’n doel schoon te houden en doordat de rechtervleugel van ons, Schreuder, Ko Spaapen voor een drietal mooie doelpunten zorgde, werd de eindstand dus 3—o voor OSV. Deze overwinning was volkomen verdiend, daar het elftal weinig zwakke plekken telde, terwijl het veldspel van onze jongens veel beter was dan dat van de zwart-witten.

De 4 spelers, die zonder bericht wegbleven zullen hiervan de gevolgen wel ondervinden.

De a-adspiranten deden het nog 'beter en wonnen met s—l. De proefopstelling heeft goed voldaan, Benny heeft z’n doel uitstekend verdedigd. Jb. Langenberg speelde als rechtsback een heel goede wedstrijd, terwijl Arie Nat als linksback ook zeer verdienstelijk speelde. De beide halfspelers Jn. Veen en Aid. Bekker waren beiden ruim voldoende. D. Rowoud, die spil was, moet iets vlugger reageeren, dat zijn spel ten goede zal komen. De beide buitenspelers M. v. Splunter en Jn. Cornelissen waren goed. Het binnentrio KI. Sikkes, Q. Grondman, K. Koele speelde zeer productief. De twee laatstgenoemden vormden met hun verrassende en dikwijls goed gerichte schoten een voortdurend gevaar voor de verdediging van M.,.terwijl KI. Silkes er steeds bij was om van de kansen te profiteeren. Over de wedstrijd het volgende:

Reeds dadelijk blijkt, dat O. haar tegenstanders over alle linies de baas is. We zien steeds weer aanvallen op de M.-veste, die echter voorloopig afgeslagen worden. Een verrassend schot van G. Grondman stopt de M.-keeper op fraaie wijze. Nadat een kwartier gespeeld is, is het K. Silkes die een kans krijgt, welke hij op uitstekende wijze benut (0—1). Even voor de rust wordt voor een onweersbui gestaakt.

Ook na de hervatting blijft OSV sterker. Door goed werk van K. Silkes en D. Koele kan O. haar voorsprong vergrooten. Even later wordt een mooi doelpunt van laatstgenoemde geannuleerd. Tien minuten voor het einde verhoogt Gerrit de voorsprong tot 3—o. Door een dubieuze strafschop kan Meteoor haar achterstand verkleinen tot I—3. Even later is het 4—l voor OSV, als een schot van D. Koele door een der backs van richting veranderd wordt. Doordat een der M.-spelers hands maakt, krijgt O. ook een strafschop toegewezen. Feilloos voltrekt Grondman het vonnis (5—1). Kort hierna komt het einde. Het was jammer dat de beide scheidsrechters der adspirantenwedstrijden zeer slecht waren, hetgeen het spel beïnvloedde. P.P.C.

SIGARENHANDEL

,Mt ©ube ®ijïT

WESTZIJDE No. 32 te ZAANDAM biedt U onder het motto; „Verpakking Eenvoud, Kwaliteit de inhoud” een serie prima sigarillo’s en sigaren van buitengewone kwaliteiten. Door onze groote inkoop voor al onze 32 zaken en het daarbij uitschakelen van alle en elke luxe verpakkingen, is het ons mogelijk om U een betere sigaar te laten rooken voor de zelfde prijs van de bekendste merken. Wij noodigen U uit, tot het nemen van een proef! Uit een keur van kwaliteiten pijptabakken kunt U een keuze doen naar Uw smaak. Baai, Krul, Portorico-Varinas of Chag. ZEGT ’T VOORT ! ! '

HOTEL ’T HUIS ASSENBURG

te ASSENDELFT.

EEN FIJ NE ZONDAG! NA AFLOOP VAN DE VOETBAL IN DE DANCING VAN COR KLEYNE.

VAN 3—12 UUR DANSEN. VRIJ ENTREE.