is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 14, 1940-1941, no 7, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER INSPIRATIE

INLEIDING

BIJ het scheppen van kunstwerken is de inspiratie een eerste en tevens een onmisbare factor. Hoe kundig en knap ook, zonder inspiratie vermag niemand een kunstwerk tot stand te brengen.

Wat inspiratie is, hoe en vanwaar ze tot ons komt, zijn vragen waarover kunstenaars onderling of met kunstvrienden nog al eens van gedachten wisselen. Zoo kwamen Zondagmiddag 23 Maart de leden van „De Keten", waarvan de Haagsche Kunstkring, Pulchri Studio, Oefening Kweekt Kennis, de Haagsche afd. van den Bond van Ned. Architecten, de Sociëteit voor Cultureele Samenwerking en de Vrienden van het Haagsche Gemeente Museum de schakels vormen, bijeen in de Aula van het genoemde Museum, om de navolgende sprekers te hooren over het onderwerp Inspiratie.

De eerste spreker, Dr. H. A. van Gelder, heeft tevens als voorzitter van De Keten de bijeenkomst geopend en vervolgens gesproken over Wetenschap en inspiratie.

J. C. Sonneborn, als vertegenwoordiger van de letterkundige afd. van den Haagschen Kunstkring, sprak over inspiratie in het algemeen.

Ir. Dirk Roosenburg heeft het woord gevoerd namens den Haagschen Kring van den B.N.A. over de inspiratie bij de architecten.

Ir. Hein von Essen las een hoofdstuk voor uit het werk, waarmede hij bezig is: „De samenspraken van Yokita" en wel „Yokita's scheppingsdroom."

Nainens de muzikale afdeeling van den Haagschen Kunstkring sprak Kient van Santen, over inspiratie bij musici.

Ten slotte behandelde Dr. J. C. A. Fetter, als vertegenwoordiger van de Soc. voor Cultureele Samenwerking het onderwerp Philosophie, religie en inspiratie.

Van vier dezer sprekers laten wij hier den tekst van het gesprokene volgen.

DE REDACTIE

DE DELVER XIV No. 7