is toegevoegd aan uw favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, 1882, no 8, 22-11-1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCOMOTIEF

GEWIJD AAN DE BELANGEN VAN *POOR-EH TRAMWEGEN.

Tevens Advertentieblad voor Aanbestedingen, Verknopingen, Verpachtingen en alle Artikelen van Nijverheid. (Orgaan van de Nederlandache Vereeniging voor Locaalapoorwegen en Tramwegen).

De Locomotief Tersdigut eiken Woensdag bg de Uitgevers Nijgh & van Ditmab te RotteTdam.

Abonnementsprijs per 3 maanden of 13 nommers ƒ 1,50, franco per post. Advertentieprijs van 1 tot 6 regels ƒ 1,30, verder 20 cents per regel. Eg abonnement van 6 plaatsingen 18 ets.; 13 plaatsingen 15 ets.; 26 plaatsingen 12 ets,; 52 plaatsingen 10 ets. per regel.

Voorts wordt een gedeelte van den tekst, onder voorbekoud van bekorting, kosteloos opengesteld voor hen, die zich voor een geheel jaar verbonden hebben tot het plaatsen hunner Advertentiën; oliohéa worden tevens gratis opgenomen, mits niet van te grooten omvang. Voor hen die in de plaatsing hunner Advertentiën vry wenschen te blijven en eenig artikel met of zonder clichés in deze rubriek wenschen aan te bevelen, is de prijs 35 cents per regel, of de ruimte daarvan. Ingezonden Stukken, Bijdragen, GeïUustreerde.Prospectussen enz. te richten aan de Admiiiistatie van De Locornotieff Wynliaven 113, Rotterdam.

No. 8.

—Woensdag 22 November.

[lBB2

INHOUD.

De Giesbachbaan. (Vervolg en slot). Contróle-systeem voor tramwe* gen. lets over het bovenbonw-systeem Haarmann. Verschillende mededeelingen. Rechtszaken. Ingezonden Stukken. Boekaankondigingen. Correspondentie. Vergaderingen. Aanbestedingen. Verhuringen en Verpachtingen. Vacante betrekkingen. Aangeooden en gevraagde kapitalen Rentebetalingen, Dividenden. Koers van het geld Prezen van Coupons en losbare Obligatiën, Speciën en Munten. Advertentiën.

Maandag 27 November a. s., des namiddags ten 12| ure, Vergadering van Tramweg-Directeuren met bet Bestuur.

Dinsdag 28 November a. s., des voormiddags ten 10 ure, Algemeene Vergadering. Het programma is opgenomen in No. 7 van dit Weekblad. De beer L. Geveke zal bet systeem bovenbouw van de Amst. Tramw.-Mü. behandelen.

Beide Vergaderingen te bonden in bet Hotel „de Kroon” te Breda.

De Giessbachbaan.

(Redevoering gehouden door den heer M. Paulsen, te Siegen, Redacteur der Seeundarhahn-Zeitung, in de Algemeene Vergadering onzer Vereeniging, den 31“ Juli 1882 te Arnhem gehouden). (Vervolg en slot).

Deze spoorweg heeft aan materiëel tot beden slechts een tandrad-locomotief van de eenvoudigste constructie, 2 rijtuigen en een goederenwagen. Deze laatste heeft een windas, dat met de hand door middel van een wiel met tanden den wagen op de tandstang in beweging zet.

Op deze wijze beeft de goederenwagen velerlei functiën te verrichten. Bij den aanleg diende hij reeds tot bet ophalen van den bovenbouw, materialen van de deelen der brug, alsmede van het eene rijtuig; in ’t bijzonder is hij evenwel bestemd, om gedurende den wintertijd, als wanneer de beweegkracht,

de waterleiding, niet te gebruiken is, de voor ’t hótel bestemde waren naar boven te brengen, als ook om elk voorjaar, de gedurende den winter in de remise ondergebracbte rijtuigen weder aan bet boveneinde der baan te brengen. Deze goederenwagen beeft 2 assen, met terrasvormig grondvlak van 2 M. breed en 3 M. lang. Op de voorzijde van bet teiTas is de windas aangebracbt, bet andere dient tot opname der goederen. Het gewicht van den wagen is 1500 kg. zijn draagkracht 3500 kg.

“* • o De rijtuigen, 10.7 M. lang en 2.16 M. breed, zijn op 3 assen, de voorste as is vast en draagt bet tandrad van 63 centim., de beide achterassen zijn aan een draaitoestel beweegbaar bevestigd, om de wisselbochten te passeeren. De wielen zitten los op de assen. In het ijzeren onderstel bevindt zich, in 3 ruimten verdeeld, een waterreservoir van 6.5 M®. inbond, door welks vulling het noodige evenwicht tusschen het op en afgaande rijtuig verkregen wordt. Het rijtuig heeft 6 afdeelingen, die aan de zijden open zijn en in verband met de stijging der baan terrasvormig zijn aangebracht; 5 dezer afdeelingen bevatten ieder 8 zitplaatsen te zamen voor 40 personen; de zesde afdeeling is voor bagage bestemd; voor aan het rijtuig bevindt zich de plaats van den conducteur, die vandaar uit den rem van het veiligheidstoestel bedienen kan.

Bijzondere aandacht moest aan de ramtoestellen gewijd worden, ofschoon de stevigheid van het draadtouw reeds een aanmerkelijke zekerheid aanbood. Er bevinden zich aan ieder rijtuig 2 remtoestellen en een bijzonder ankertoestel.

Van de eersten dient een als sohroefrem, tot regeling van de snelheid van het naar beneden gaande rijtuig, waarmede tegelijkertijd het rijtuig, dat bergopwaarts gaat wordt geremd. De remblokken van brons drukken tegen een geribd rad van gegoten staal, dat nevens het tandrad op de as bevestigd is. Het tweede automatisch werkende remtoestel werkt door een soortgelijk aan de andere zijde van het tandrad aange-