is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 38, 21-09-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan hebben, is de Raad van Commissarissen verplicht de vergadering uiterlijk' zes weken na de ontvangst van de mededeeling of het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de Directie zelvie of de verzoekers zelven de vergadering kimnen oproepen.

Artikel 21.

De Algemcene Vergaderingen van Aandeelhouders en de Vergaderingen vaji houders van aandeelen aan toonder worden geleid door den Voorzitter of bij verhindering of ont-' stentenis van dezen, door den Onder-Voorzitter van den Raad van Commissarissen en, bij verhindering of ontstentenis ook van den Onder-Voorzitter, door een Commissaris, door den Raad aan te wijzen, fs geen enkele Commissaris ter vergadering aanwezig, dan voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Artikel 22.

1. Tot eene Algemeene Vergadering van Aandeelhouders en tot eene Vergadering van houders van aati-deielan aan toonder worden —• behalve de in het laatste lid van artikel 23 bedoelde notaris en getuigen slechts toegelaten Commissarissen, Directeuren, de Secretaris dw Maatschappij, de houders- van aandeelen aan toonder, die hunne aandeelen ten minste vier dagen vóór de vergadering den dag van de nedérlegging en -dien van die vergadering niet medeg-erekend hebben gedeponeerd ter plaatse bij de -oproeping voor de vergadering aangewezen en voorzien zijn van het bewijs hun daatvoor afgegeven, zoomede doch alleen tot eene Algemeene Vergadenng van Aandeelhouders een gemachtigde van den Staat der Neder-

2. Houders van aandeelen aan toioinjder kunnen zich niet 'door gemachtigden ter vergadering 'doen vertegenwooirdigeït-3. Om aan de beraadslagingen en Stemmingen te kunïien deelnemen, moeten de houders van aandeelen aan toonder en de gemachtigde Vian den Staat der N ed’erlanldöti' vooraf de presentielijst hebben getejekend, waarop het aantal der door hen gedeponeerde of vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen worden vermeid

4- Van de ,aandeelen aan toonder geven één tot vier aandeelen recht tot één stem, vijf tot negen aandeelen tot twee stelmmen, tien. of meer aandeelen tot drie siternlmfen. 5. De gemachtigde van den Staat der Nederlanden brengt voor ieder door hem vertegenwioiordigd aandeel één stem uit.

Artikel -23.

I. De Raad van Commissarissen stelt de ter Algemeene "Vergadering van Aandeelhouders en ter V ergadering van houders van aandeelen aan toonder te behandelen onder werpeln vast. Hij is verphcht daaronder op nemen de MNHPIMipcn, die hem ten minste twee weken vóór. de eerste oproeping der vergadering zijn medegedeeld door ten minste tien aandeelhouders.

2. De punten van behandeling liggen van den dag der Verste oproeping tot en met den dag vóór de vergaderinjg voor de aandeelhouders ter inzage. i 3. Geen andere punten dan die, welke alzoo ter inzage hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden. 4. AUe besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, tenzij hierna voor bijzondere onderwerpen ©ene andere verhouding is aangewezen. 5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met besloten en briefjes. |

6. Is voor d,e verkiezing van personen bij eerste stemming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemimien door niemand verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die de meeste stentmen op zich vereenigden en eventueel hem' Of hen, die evenveel stemimen erlangden als een dier twee en wordt bij die herstemming idiegene gekozen, iop wien alsdan de meeste stemmen zijn ukgebracht. 1

7- Bij staking v,aii stemmen over zaken beslist de Voorzitter; bij staking van' stemmen lOver personen beslist het lot. 8; Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders en in alle vergaderingen van houders van aandeelen aan toonder wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dat door den Voorzitter met den notaris en ;do Jetuigen wordt onderteekend.

9- Aan de vergiadering van houders van aandeelen aan toonder komen geene andere bevoegdheden toe, dan haar bii deze statuten of bij de overeenkomst 1920 S.S. uitdrukkelijk zijn tioegekend.

Artikel 24,

Alle oproepingen van en kennisgevingen ,aan aandeelhouders geschieden in ten minste drie in Nederland verschijnende groote dagbladen.

Artikel 25.

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, moeten om geldig te zijn, genomen worden in eene bepaald -daartoe opgeroepen Buitengewone Algemcene Vergadering van Aandeelhouders, waarin ten minste -een vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijke kapitaal tegenwoordig is, -en met ten minste drie vierden der uitgebrachte atemim'en..

2. Is het een vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijke kapitaal niet tegenwoordig, dan wordt de vergadering ten minste 14 dagen verdaagd, in welke tweede vergadering alsdan, ongeacht het tegenwoordige kapitaal, doch met ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen een geldig ‘besluit kan worden genomen.

3. Besluiten tot tvijziging der statuten treden echter niet in werking dan nadat van den Raad van Commiissarissan van de Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij mededeehng is ontvangen, dat de Algem-eene Vergadering van Aandeelhouders dier Maatschappij heslotra heeft de overeenkomstige bepalmg(en) harer statuten in gelijken zin te wijzigen en alsdan op denzelfden dag als laatstbedoelde statutenwijziging, behoudens inachtneming van het bepaalde bij de artikelen 36 en 38 van het 'Wetboek van Koophandel.

Artikel 26. I. De Maatschappij kan niet ontbonden worden, zoolang zij met de exploitatie van Staatsspoorwegen belast is. Zii is van rechtswege ontbonden O'p den dag, waarop de Staat hare eigendommen naastj

2. Bij ontbinding'der Maatschappy geschiedt de liquidatie door de Directie, onder toezicht van den Raad van Cornmissarissen, tenzij de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. 3. De Algemeene Vergadering van Aandeelhouders bepaalt de belooning door de liquidateuren gezamenlijk te genieten. |

4- Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene Vergadering van Aandeelhouders belegd en stemmende op de wijze, als voor gewone Algemeene Vergaderingen van Aandeelhouders voorgeschrevcn. . .

5. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van de hquidateuren. 6. Uit het blijkens de liquidatierekening voor aandeelhouders beschikbare hedrag wordt in de eerste plaats aan de houders van aandeelen aan toonder behalve het dividend, dat hun mocht toekomen over het laatstverloopen boekjaar uitgekeerd: a. voor elk aandeel het daarop gestorte en niet terug-

betaalde bedrag; b. indien hun dit bedrag met reeds voor de liquidatie als extra-uitdeeling uitgekeerd is ƒ6.390.000 voor elk aandeel; c. rente ad zes ten honderd ’S jaars over de ingevolge het onder a en b bepaalde uit te keeren bedragen van den dag laf, – waarop de liquidatie een aanvang nam, tot idien, waarop de liquidatieuitkeering betaalbaar is. 7. Het overschietende bedrag wordt uitgekeerd aan den

Staat der Nederlanden. 8. De uitkeeringen, bedoeld in de beide vorige leden, geschieden binnen één maand na de goedkeuring van de liquidatierekening.

Artikel 27.

I. Alle bevoegdheden en verpilichtingen, we-.ke bij door de Maatschappii gesloten overeenkomsten aan den Directeur-Generaal der Maatschappij toegekend of op dien Directeur-