is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 42, 1924, no 5, 30-01-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 Augustus tot en met 28 September 1923 ter inzage van een ieder heeft gelegen, ingekomen bezwaren van :

a. de commissarissen over genoemden macadamweg van 6 September j.1., nr. 621 ;

b. burgemeester en wethouders van Sneek van 26 September j.1., nr. 171.25(1) ;

c. de directie van de Nederlandsche Tramwegmaatschappij van 25 September j.1., H. D./24/2/2744, nader toegelicht door den directeur ir. H. N. Biezeveld, in de openbare zitting ; Gelet op de adviezen van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat van 26 en 28 September j.1., nrs. 2375 en 2399 ;

Overwegende, dat, nadat door den heer J. Zijderlaan, ingenieur bij gemeld rijkstoezicht, in de openbare zitting enkele opmerkingen zijn gemaakt, de ingekomen bezwaarschriften met de ingewonnen adviezen, benevens de aanvrage met teekeningen, door den voorzitter van genoemde commissie in handen van dien ingenieur zijn gesteld, met verzoek om na gepleegd overleg omtrent een en ander aan hun college te adviseeren ;

Gezien de bij brief van dien ingenieur van 16 October j.1., nr. 107/o®, afdeeling 1, ingezonden ontwerp-beschikking ;

Overwegende, dat wat de door de commissarissen voornoemd ingebrachte bezwaren betreft aan de gemaakte opmerkingen kan worden tegemoet gekomen door aanvulling van de voorwaarden, als hierna onder art. 2d is aangegeven;

Overwegende, dat burgemeester en wethouders van Sneek verzoeken onder de voorwaarden op te nemen :

~1. De wijzigingen in de gemeentelijke of particuliere riokeringen in den Bolswarderweg, noodig geworden door de uitvoering der nieuwe werken, moeten op kosten der Tramwegmaatschappij naar genoegen van de gemeente Sneek geschieden.

2. De kruising van de tramlijn met den Bolswarder weg en den toegangsweg naar de Parkbuurt moet op gelijke hoogte met die wegen geschieden, terwijl bij deze kruisingen contrarails moeten worden aangebracht”

Overwegende, dat hun college met den ingenieur bij het rijkstoezicht op de spoor- en tramwegen van meening is, dat opneming van die vootwaarden niet gewenscht is, daar in de ontworpen voorwaarden alk verplichtingen reeds zijn omschreven, welke burgemeester en wethouders voor dat werk van de maatschappij eischen ;

dat wat voorts het dempen van de Kolk betreft, welke zal ontstaan wanneer de dam in het water langs de Parkbuurt wordt gelegd, wordt opgemerkt, dat de Kolk buiten de te verkenen vergunning valt, daar, zooals in geel op de overgekgde teekening is aangegeven, deze geheel op terrein van de Nederlandsche Spoorwegen is gelegen ;

Overwegende, dat het, blijkens het aangehaald schrijven van 16 October j.1., bij een bespreking met den directeur van de Nederlandsche Tramwegmaatschappij is gelukt om over de verschilpunten tot overeenstemming te geraken, nadat eenige wijzigingen in de ontwerp-vooiwaarden zijn aangebracht, zoodat de door de directie ingezonden bezwmren als ver\mlkn kunnen worden beschouwd ;

Overwegende voorts, dat, blijkens de door den Staat der Nederlanden en genoemde Tramwegmaatschappij gesloten overeenkomst van 24 September 1917,laatstelijk gewijzigd bij derde nadere overeenkomst van 15 December 1922, namens de Koningin aan de Maatschappij concessie is verkend voor den aanleg en de exploitatie van gemelden tramweg ;

Overwegende, dat het wegbelang zich tegen het verkenen van de vergunning niet verzet ;

Gelet mede op artt. 2 en volgende van genoemde wet; Besluiten :

I. Aan de Nederlandsche Tramwegmaatschappij of aan hare rechtverkrijgenden vergunning te verkenen tot aanleg en instandhouding van den tramweg ter plaatse als is aangegeven op de door de verzoekster bij haar verzoekschrift overgekgde situatie-teekeningen op de schaal 1 a 1000 en de dwarsprofielen op de schaal 1 a 100 in den macadamweg van Bolsward naar Sneek, in de gemeente Bolsward van de vaste brug over de Stadsgracht oostwaarts, verder in de gemeenten Wonseradeel, Wymbritseradeel en Sneek tot de kruising met den spoorweg Beeuwarden-Stavoren. 11. Aan deze vergunning te verbinden de navolgende voorwaarden en bepalingen :

Artikel 1

I®. De vergunning wordt geacht in te gaan met den dag waarop de verklaring van aanvaarding bedoeld in het volgende lid ter provinciale griffie zal zijn ontvangen.

2®. Binnen 3 maanden na de dagteekening van deze vergunning moet de concessionarisse verklaren, dat zij de vergunning onder de gestelde voorwaarden aanvaardt ; zij verbindt zich daarbij tot de naleving van de voor waarden van de vergunning.

Art- 2

De concessionarisse is verplicht : a. te gedoogen, dat door hen, die met het onderhoud of het beheer der wegen zijn belast, aan die wegen wordt verricht alles wat tot onderhoud of vernieuwing vereischt wordt, mits omtrent de werken, voor zooveel die met den tramweg in aanraking komen, vooraf tijdig overleg wordt gepleegd met de concessionarisse ;

h. op hare kosten de voorzieningen en verdere werken uit te voeren, welke ten gevolge van den aanleg of de exploitatie van den tramweg moeten worden verricht aan de wegen, de daarin gelegen duikers, leidingen en buizen en hetgeen verder daartoe behoort; onder deze voorzieningen is ook begrepen het voor zooveel noodig zorg dragen voor de behoorlijke afwatering der wegen;

c. de bestratingen tusschen de spoorstaven met een strook langs de buitenzijde van elke spoorstaaf, ter breedte van 0.50 M., op hare kosten in goeden staat te houden, waarbij de bij de herstratingen tekort komende straatsteenen of keien :

I®. door concessionarisse worden bijgekverd indien de bestratingen noodig zijn geworden tengevolge van den aanleg van den tramweg ;

2®. kosteloos verstrekt zullen worden door hen, die met het onderhoud en het beheer der wegen zijn belast, indien de bestratingen bij den aanleg van den tramweg reeds aanwezig waren of na dien aanleg ten behoeve van het openbaar verkeer werden aangebracht.

De concessionarisse draagt bij dat onderhoud zorg, dat de bovenkant op gelijke hoogte blijft liggen met dien der overige bestrating ;

d. gevallen van dringenden aard uitgezonderd, de verharding binnen het weggebied nimmer te doen opbreken dan na ten minste 3 dagen te voren den betrokken wegbeheerder van haar voornemen daartoe schriftelijk en vrachtvrij te hebben kennis gegeven.

In gevallen van dringenden aard geschiedt de kennisgeving zoo spoedig mogelijk.

Het opgebrokene moet zoo spoedig mogelijk worden hersteld.