is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 42, 1924, no 49, 03-12-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Mwa Qg iiww LOCOMOTIEF

WEEKBLAD CEWVO AAN DE BELANGEN VANrv EN TRAMWECEiLiIHBI

I OE NEOERLANOSCHE VER.VOOR I LOCAALSPOOR-EN TRAMWEGEN I ADMINISTRATEUR:

OE NV. centraal dure au OER NED.VER.VOOR LOC.EN TRAMWEOEM DIRECTE

Woensdag 3 Dec. 1924

AMSTERDAMJeI:S6Ö3SJr.O.H.STIGTERAVESTEINDE9

42ste Jaargang

No. 49

INHOUD

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen; Carrosie als gevolg van electrische zwerfstroomen. Jaarverslagen 1923: Gemeentetram Amsterdam. Verschillende Mededeelingen: Het bietenvervoer bij de Zeeuwsch-Vlaamsche Tram. Hst personenver vor Venlo—Wezel hervat. Naasting spoorweg Zutphen—Winterswijk—Pruisische grenzen. Gelder;che Stoomtram, Spoorwegen in Rijnland. Autobus wee. Tramw. Zutphen—Deventer Naasting spoorw. Almelo—Duitsche grens. Kwartierdienst Amsterdam Gering tekort bij de Geld-Overijselsche Stoomtram'Mij. Advertentiën.

De Locomotief verschi-jnt eiken Woensdag bij de N. K. Zaanlandsche Stoomdrukkerij v.h. E. N. Smit Ez. te Koog aan de Zaan

Abonnementsprijs franco per post (Binnenland) bedraagt f B.—■ per jaar verhoogd met 15 cent Incassokosten: bij vooruitbetaling, losse nummers f 0.25.

Advertentieprijs van I—61—6 regels ƒ 1.50, verder 25 cent per regel.

Bijdragen van redaciioneelen aard, tnaandelijksche opgavtn van de opbrengsten, e. d. te zenden aan de redactie Westeinde 9, Tel. 36835, te Amsterdam. Aduertentiën aan de Administratie, Stationsstraat 71—73, Koog aan de Zaan, Telefoon 1636.

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Agenda van de Buitengewone Algemeene Vergadering op Donderdag 18 December, des voormiddags half elf, in het Jaarbeursgebouw te Utrecht.

1, Voorlezing presentielijst.

2. Benoeming commissie tot vaststelling der notulen.

3. Behandeling en vaststelling van een ~Ontwerp Autobusreglement” met begeleidend schrijven aan den Minister van Waterstaat.

4. Bes])reking inzake den Officieelen ïramgids, 5. Korte bespreking postvervoer-vraagstuk.

6. Onderzoek naar de wenschelijkheid van het houden van een discussie naar aanleiding van de voordracht van ir. Herweyer over draagveerinrichtingen.

7. Bestuursmededeelingen en voorstellen inzake het Pensioenvraagstuk. Diverse Mededeelingen.

8. Rondvraag.

Corrosie als gevolg van electrische zwerfslrooitien.

In „Vragen van den Dag” publiceerde Ir. A. E. R. Collette een artikel over corrosie tengevolge van electrische zwerfstroomen. De belangstelling, welke van de zijde der electrische trambedrijven voor dit onderwerp aanwezig is, heeft ons doen besluiten dit artikel in ons blad over te nemen, waartoe de schrijver bereidwillig zijn toestemming heeft ve.leend. De heer Collette heeft aan zijn oorspronkelijk artikel nog verschillende belangrijke aanvullingen toegevoegd, zoodat het hieronder in zijn uitgebreiden vórm een plaats vindt.

Reeds van oud.sher wordt in de geneeskunde onder corrosie verstaan de langzame verwoesting van dierlijk weefsel door chronische verettering.

In Winkler Prins’ Encyclopaedie wordt bij het woord corrosie verwezen naar corrasie, de werking van zandkorrels, zooals deze, door den wind meegevoerd, de rotsen in woestijnstreken afschuren. Zulk eene afschuring vindt ook plaats door het opgezweepte zeewater en vooral bij branding langs de steile wanden van de kusten. Deze ondergaan daardoor eene vervorming, welke meer volledig abrasie heet, eene voortgezette corrosie waarbij de rotsen verzwikken en, hare hechtheid verliezende, verbrokkelen en in elkaar zakken. Het door de abrasie gemodelleerde, effen of henvelachtig vlak kan later, als gevolg eener negatieve niveauverandering, boven het zeevlak komen te liggen, en draagt dan den naam van abrasie-tafel.

in latere tijden wordt ook bij de metallurgie gesproken van corrosie, daarbij den groep van vervormingen aanduidende, welke metalen door chemische en physische inwerkingen ondergaan. Vooral met betrekking tot ijzer en staal in hunne verscheidenheid van samenstelling, speelt de corrosie eene belangrijke rol.

Naast de chemische en physische krachten, welke haar veroorzaken, zijn het. electrolietische en galvanische effecten welke op den voorgrond treden en hun invloed vooral doen gevoelen bij metalen, welke in den aardbodem aanwezig zijn.

Indien een electrische stroom door een metallieken