is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan, om aan de weduwe A. de Haas te gelasten de administratie van het fonds over te geven aan den kerkeraad der gemeente Zutphen.

In een particulieren brief, dato Amsterdam 12 Grasmaand 1810, berigt de heer Jan Kops, dat het request door den Koning verzonden is aan den Minister van Binnenlandsche zaken, die het in handen heeft gesteld van den Landdrost, om, nadat door den Burgemeester van Arnhem de belanghebbenden hierop zijn gehoord, te dienen van berigt en consideratiën.

Dat berigt en die consideratiën zijn van zulk een inhoud geweest, dat het volgende antwoord op hun request is gezonden aan de Diakenen der gemeente te Zutphen:

De eerste Secretaris van het kabinet des Konings aan Diakenen van de gemeente der Doopsgezinden te Zutphen.

Mijne Heeren!

Ik heb de eer ter kennis van UI. te brengen, dat Zijne Majesteit de Koning bij besluit van den 30 van Zomermaand 1810, N°. 15, den kerkeraad van de gemeente deiDoopsgezinden te Amsterdam heeft gemagtigd om het noodig opzicht te houden over de administratie van het zoogenaamde Mennisten-fonds of Mennisten-Erf te Arnhem, tot tijd en wijle zich mans-ledematen in de gemeente deiDoopsgezinden aldaar zullen bevinden, bevoegd en in staat om de gemelde administratie zonder zoodanig opzicht te aanvaarden en te houden

5*