is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begrip van verklaringen enz. in art. 295 Inl. Regl. —

Visa reperta.

Onder verklaringen, processen-verbaal en relazen, bedoeld in art. 295 inl. Regl., vrorden slechts verstaan die welke zijn opgemaakt door personen, aan wier bediening eenige wettelijk verbindende verordening de bevoegdheid toekent om bij eenig geschrift zekeren feiten te constateeren.

Hiertoe behooren niet visa reperta van geneeskundigen . . 334

Het niet opleveren van toevertrouwde kinderen. —

Aitt. 262 en 270 Inl. Str.

Het opzettelijk niet opleveren van eenen 15 jarigen knaap door hem, aan wien die op zijn verzoek was toevertrouwd, ten einde met hem eene reis naar eene plaats en terug te maken, aan den persoon die gerechtigd was dien jongeling op te eischen, is, wanneer deze naar die plaats weggebracht is, niet strafbaar, zoo het wegvoeren niet is geschied door bedrog of geweld . . 336

Heling. — Elementen.

Het, des bewust van de onrechtmatige herkomst, in bezit hebben van goederen, welke arglistig ten nadeele van een ander zijn weggenomen, is niet strafbaar, zoo niet tevens de wil bestaat om het door dat misdrijf verkregene aan den eigenaar te onttrekken 403

Wanneer aan eenen beklaagde is ten laste gelogd het toebrengen van verwondingen aan twee personeu en hij bij het dictum van het vonnis schuldig verklaard is aan het moedwillig toebrengen van kwetsuren enz., dan is daardoor het vonnis niet nietig, zoo uit de overwegingen duidelijk blijkt, dat de rechter met de kwalificatie in het vonnis beoogd heeft beide feiten te omschrijven.

De beslissing des rechters wordt gekend niet alleen uit het dictum, maar uit dit in verband met de overwegingen, waardoor het gemotiveerd wordt 4,05

(EEESTE AANLEG).

LANDRAAD TE MALANG.

REVISIE.

HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE, (Derde Kamer).

Valsehheid gepleegd in een door een districtshoofd afgegeven . bewijs van verkoop van een paard en aan dat hoofd ter hand