is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andert in deze niets) lafaard en ploert, niettegenstaande het eene als honend, het andere als beleedigend werd aangemerkt, één feit en legde daarom ééne geldboete op. 1) Bestaat er bovendien de door het beoogde gevolg ingetreden samenhang tusschen de verschillende mechanische verrichtingen, die de ééne materiëele daad zouden daarstellen ? Ook hier past een ontkennend antwoord. Had de raad van justitie het National Strafwetboek op te volgen gehad, dan had het in het aan hare kennisneming onderworpen geval moeten schuldig verklaren aan twee strafbare feiten (handelingen), deze beide ieder afzonderlijk moeten qualificeeren, tusschen beide verband moeten aannemen en ééne geldboete opleggen; de eene handeling is toch in ieder opzicht niets dan de onderbrokene voortzetting der andere, het telkenmale uiten der beleedigingen.

Wanneer ik nu, blijkens het voren ontwikkelde, mag aannemen, dat door Weijergang 5 a 6 afzonderlijke handelingen zijn begaan, dan haddsn al die feiten moeten gequahficeerd zijn en koude, door toepassing van art. 56 Ned. Sr. altijd verondersteld dat deze geoorloofd is — ééne geldboete zijn opgelegd. Zag het Hof daarentegen in het uiten der uitdrukkingen in elk dagbladnummer 2) eene strafbare handeling, dus totaal twee strafhare handelingen, dan kon het Hof — mits al wederom de rechtskracht van art. 56 N. Sr. buiten twijfel stellende — twee qualificaties aannemen, gelijk in casu is geschied, en ééne geldboete opleggen. In dit laatste geval is dan het arrest juridisch volkomen juist gewezen.

Welke had intusschen de beslissing, volgens ons thans in Nederlandsch-Indië vigeerend recht, jurisprudentie en doctrine, moeten zijn?

Wellicht kan een arrest van den H. R. der Nederlanden ddo.

1) Merkwaardig is liet, dat de redactie van het Weekblad van het Recht er op wees, dat de ontwerpers van het Ned. Strafwetboek conform den Raad gingen. Waar vindt men het beginsel uitgesproken: één feit, twee qualificaties, één geldboete?

2) Tusschen de publicatie der verschillende nummers verliep geruime tijd.