is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE AANLEG.

RAAD VAN JUSTITIE TE PADANG.

Zitting van 30 October 1890.

Voorzitter: Mr. A. M. Pino.

Leden : Mrs. C. H. A. Bom , J. "VV. Barkeij en A. F. van Blommestein.

Artt. 584 en 1666 B. W. en abtt. 800 en vlgd.

B. Rv. — Schenking van woeste gronden dooe

een larashoopd. eigendomsverkeijging.

— Eigendomsuitwijzing.

Hij, aan wien door een larashoofd (Gouvt. van Sum. Westkust) woeste gronden bij notarieele acte zijn geschonken en die sedert in het bezit daarvan is getreden, is daarvan krachtens art. 1666 jcto. 584 B. W. eigenaar geworden en kan zijn eigendomsrecht daarop doen uitwijzen.

R. Goldie, verzoeker in cas van eigendomsuitwijzing.

DE RAAD VAN JUSTITIE TE PADANG,

Gelezen het onderstaande rekest luidende als volgt:

Aan

den Baad van Justitie te

Padang.

Geeft eerbiedig te kennen Mr. J. J. Smits, Advocaat en Procureur bij uwen Raad, handelende, blijkens hierbij aangeboden onderhandsche acte, voor en namens den Heer Robert Goldie, particulier wonende te Padang en domicilie hebbende ten kantore van den ondergeteekende, die zich tevens voor hem procureur stelt,