is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den Krijgsraad te Weltevreden, maar voor dien te Magelang terecht te staan. De eisch van den Auditeur-Militair bij den Krijgsraad te Weltevreden, om den beklaagde te verwijzen naar een daartoe te benoemen Krijgsraad te Medan, moet niet ontvankelijk verklaard worden 456

Openbare weg.

Een openbare weg is dan eerst als zoodanig in den zin der wet te beschouwen, wanneer zij is gelegen buiten de bewoonde ' plaatsen 459

Bekentenis. — Appèl.

Eene volledige, of zoogenaamde crimiueele, confessie behoort in de eerste plaats te betreffen zoowel het feit, als de omstandigheden er» bovendien nog het misdadig karakter daarvan.

Wanneer de beklaagde wel bekent de geïncrimineerde woorden tegen een superieur te hebben gebezigd, maar ontkent bij het uiten dier woorden de misdadige bedoeling te hebben gehad dien superieur te beleedigen, is hij te recht tot het appèl toegelaten. 462

Omstandigheden niet ten laste gelegd noch voorgehouden. Indien de omstandigheid, dat de door beklaagde toegebrachte verwonding eene ziekte van meer dan 20 dagen heeft tengevolge gehad, den beklaagde noch bij de introductieve klacht ten laste gelegd, noch gedurende den loop van het onderzoek is voo'gehouden, mag de Krijgsraad die omstandigheid niet ten laste van beklaagde aannemen 461

Art. 224 of 328 § 2 Strafw. v. Inlanders.

Mondelinge bedreiging met doodslag onder voorwaarde. Oplichting 4C7

Art. 143 der Rechtspleging bij de Landmacht. — Bevoegheid.

Degene die, na zich op 20 Febr. 1892 te Eatoe Djadjar vrijwillig voor den tijd van zes jaren aan het Ind. leger te hebben verbonden, tegen ontvangst eener premie groot f 75.—, en van daar te zijn overgegaan naar Banjoe Biroe, in de maand Juni 1892 zich heimelijk van laatstgenoemde garnizoensplaats heeft verwijderd, zoodat hij op 30 Juni 1892 als desertenr is afgevoerd geworden en zich naar Deli (eiland Sumatra) heeft begeven, waar hij zich in de maand December 1893 vrijwillig als desertenr heeft gemeld en gearresteerd is geworden, behoort ingevolge art. 143 der Rechtspleging bij de Landmacht te dier zake terecht te staan voor den Krijgsraad te Magelang en niet voor dien te Weltevreden 552