is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ontvangst van den eisch a minima, het vonnis, waarvan appèl, zal verbeteren, den beklaagde zal schuldig verklaren aan : „feitelijke insubordinatie, onder verzachtende omstandigheden" en „het plegen van gewelddadigheden tegen een bedienend beambte der openbare inacht in de waarneming zijner bediening", hem overzulks zal veroordeelen tot de straf van militaire detentie voor den tijd van twee jaren en in de kosten der appellatoire instantie";

Gezien de verdere stukken van den processe, zoo ter eerste instantie, als in appèl gediend;

O. dat de beklaagde, thans appellant tevens gedaagde a minima, te bekwamer tijd van het tegen hem gewezen vonnis is gekomen in hooger beroep en bij de behandeling hiervan door den Advocaat-Fiskaal voor de Land-en Zeemacht in NederlandschIndië is gediend van eisch a minima;

O. dat de Krijgsraad te recht op de gronden en bewijsmiddelen in zijn vonnis vermeld de verdediging des appellants verworpen en als wettig en overtuigend bewezen heeft aangenomen dat de appellant, tevens gedaagde a minima, toen hij op den lOden December des vorigen jaars te Bandjermasin door eene patrouille, onder kommando van den inlandschen korporaal B., alg. Stb. No. 2S458, zou worden gearresteerd, omdat hij in een bordeel daar ter plaatse baldadigheden pleegde, zich tegen die patrouille verzet en onder anderen één der maanschappen, die daarvan deel uitmaakten, bij den nek gegrepen heeft; dat hij, nadat voorzegde korporaal, die zich van appellants kapmes en gordel had weten meester te maken en een en ander uit vrees, dat appellant daarvan misbruik zou maken, in de rivier geworpen had, daarin is gesprongen, naar zijn kapmes gedoken en aan wal gekomen dit uit de scheede heeft getrokken en daarmede bij herhaling dien korporaal toeroepende: „hier korporaal, als je me wêer durft aanpakken, zal ik je met het kapmes slaan", voornoemden zijn meerdere in rang, zich van diens kwaliteit voldoende bewust, daarmede heeft gedreigd ;

O. echter dat de Krijgsraad deze feiten niet naar behooren heeft omschreven, daar toch, om slechts van de schuldigverklaring