is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelet op de artikelen 171, 327 v. 339 alinea 2, en 319 van het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering;

Alvorens ten principale recht te doen:

Staat aan geintimeerde, incidenteel eischer, toe om door getuigen te bewijzen:

le. dat appellant gedurende de maanden Mei tot October 1893 zelfstandig handel dreef en geen koelie was in geintimeerde's dienst;

2e. dat appellant in dien tijd gewoon was handelsgoederen, speciaal gedroogde visch, bij den geïntimeerde te koopen;

3e. dat appellant na 14 September erkend heeft aan den geintimeerde alsnog f 1024.(10 schuldig te zijn, ter zake van den onbetaalden koopprijs van bovenbedoelde, bij den geintimeerde gekochte, handelsgoederen.

Bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatshebben ter terechtzitting van den Hove welke zal worden gehouden op 25 Juli 1895 des morgens ten negen ure.

Reserveert de uitspraak omtrent de kosten tot aan het eindvonnis.

CASSATIE.

Zitting van 26 April 1894.

Voorzitter: als voren.

Generale Resolutie des Kasteels Batavia van 9 Mei 1769. — Adoptie door Chinef.zen. — Bewijs daarvan.

De Generale Resolutie des Kasteels Batavia van 9 Mei 1769 schrijft niet voor, dat eene adoptie door een Chinees bij authentieke acte moet geschieden. Derhalve is eene dergelijke adoptie, welke niet- bij authentieke acte is geschied, niet nietig.