is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gehoord de slotsom van het gevoelen van den Djaksa daartoe strekkende: dat de schuld van den beklaagde aan het hem ten laste gelegde feit is bewezen en hij derhalve behoort te worden veroordeeld tot de doodstraf;

Ingewonnen het advies van den Adjunct-Panghoeloe;

O. dat den beklaagde bij de naar aanleiding van en in overstemming met het bevelschrift van verwijzing opgemaakte acte van beschuldiging is ten laste gelegd, na te voren het plan tot den aanval gevormd te hebben, in den avond van Zondag den 6en Januari 1895, ten circa 7 ure, op het grondgebied van de dessa Banbaroe op het eiland Giliradja (district Timoer laoet, afdeeling Soemenep) den Inlander Ibra alias Pa Hadji door middel van een lanssteek in de rechterzijde moedwillig van het leven te hebben beroofd;

O. dat op grond van beklaagde's omstandige gerechtelijke bekentenis, in verband met de daarmede overeenstemmende verklaringen der onder eede gehoorde ooggetuigen Pa Saleh en Arsadi en ten aanzien van den aard der verwonding en van den dood van den Madoerees Ibra alias Pa Hadji, ook in verband met het ter terechzitting voorgelezen visum repertum, op den eed aan den Lande gedaan opgemaakt door den Officier van Gezondheid der 2e klasse J. A. van Hasselt, van welk visum repertum de conclusies door de Rechtbank worden overgenomen en tot de hare gemaakt, wettig en overtuigend 'is bewezen dat de beklaagde in den avond van Zondag den 6en Januari jl., na van te voren het plan opgevat te hebben zijn dessagenoot Ibra alias Pa Hadji te dooden, ter zijde van de erfdeur van zekere Bok Istri in de dessa Banbaroe, te wier huize beklaagde wist, dat genoemde Ibra alias Pa Hadji vertoefde, dezen heeft opgewacht, verborgen in de schaduw van een djarakboom en gewapend met een lanspunt; dat ten circa 7 ure gemelde Ibra alias Pa Hadji het huis van Bok Istri verliet, vergezeld door getuigen Pa Saleh en Arsadi, die achter hem liepen en wel eerst Pa Saleh en achter dezen Arsadi; dat beklaagde juist op het oogenblik, dat Ibra alias Pa Hadji de