is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gehoord het rapport van den Raadsheer-rapporteur Mr. W. A. P. F. L. Winckel;

Gezien de stukken;

O. dat bij memorie van cassatie, gedagteekcnd Semarang 11 Mei 1895, door den requirant als middel is voorgesteld:

Schending van artikel 17 juncto 13 van Staatsblad 1879 No. 286 zooals het sedert is gewijzigd, door op de aan den beklaagde ten laste gelegde en als bewezen aangenomen feiten het aangehaald artikel 17 niet toe te passen;

O. ten aanzien van dit middel:

dat aan den gerequireerde bij de dagvaarding vandenllden Februari 1895 is ten laste gelegd, dat hij, niet zijnde bezitter van koffietuinen of ondernemer voor de bereiding van aan den Lande te leveren koffie, den 23sten Mei 1894, in zijne woning in de Chineesche wijk ter hoofdplaats Ambarawa, dus binnen den kring aangewezen bij artikel 6 van het besluit van den Resident van Semarang ddo. 22 Februari 1892, afgekondigd in de Javasche Courant van den len en 4den Maart 1892 No. 18 en 19, zonder diens toestemming zou hebben in zjjn bezit gehad eene hoeveelheid van 49 katties, dus meer dan de bij artikel 7, 2e a en b van gemeld besluit bepaalde hoeveelheid, bereide koffie dan wel koffie in de hoornschil;

O. dat de Landraad, dit feit bewezen verklarende, den gerequireerde schuldigd heeft verklaard aan overtreding van Staatsblad 1879 No. 286, zooals het is gewijzigd bij Staatsbladen 1890 No. 116 en 1891 No. 41, junctis artikelen 6 en 7 2e a van het besluit van den Resident van Semarang ddo. 22 Februari 1892, afgekondigd in de Javasche Courant van den len en 4en Maart 1892 No. 18 en 19, doch dat in het beklaagde vonnis van den Raad van Justito te Semarang is geoordeeld, dat de aan gerequireerde ten laste gelegde en als bewezen aangenomen feiten noch misdrijf noch overtreding opleveren en hij te dier zake van alle rechtsvervolging is ontslagen, omdat in die feiten niet is vermeld, dat beklaagde geen hulpplukker is van