is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1841, 01-04-1841

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebod inloopende gezindheid; en toch de onlzondiging ook slechts door boetwerken zoeken te verkrijgen.'

In plaats van dit bekrompen [wettisch] wil ghasf.r een vrij en goddelijk [Evangelisch] leven; een leven in de aanschouwing van God, waarin goede gezindheden de natuurlijke gevolgen van de grondstemming der ziel zijn, en goede handelingen de natuurlijke gevolgen dezer gezindheden, en waarvan levenwekkend "geloof, levenwekkende hoop en levenverhoogende liefde de heerschende beslanddeelen zijn. Dit leven heeft ook den proefsteen vau elke menschelijke gezindheid cn daad in zich. Want als de mensch ieder zijner gezindheden en handelingen tegenover de aanschouwing des goddelijken levens houdt, zoo zal hij bij het zien van het contrast bij menige derzei ver terugbeven, zich verachten, van schaamte gloeijen.

Dit leven nu is alleen door het Christendom te verkrijgen, te welen door hel icare Christendom , zoo als wij in de eerste eeuwen vinden, loen hel denkbeeld van een goddelyk leven door Christus als de liel des Christendoms werd beschouwd; naderhand werd dit denkbeeld verwaarloosd en in kastijdingen, regtzinnigheid, godsdienstplegtigheden en boelwerken het wezen onzer Godsdienst gesteld. Bij de Hervorming in de 16° eeuw, welke graser eene rampzalige gebeurtenis noemt, dewijl zij scheiding der broeders veroorzaakte (I. 41), werd de kennis van het Christendom ten troon verheven: daarna beschaving en verlichting voor het hoogsle geacht. Maar hel moet weder worden, gelijk in de eersle eeuwen, een goddelijk leven; van God afgevallen zondaren zijnde, moeten wij tot God terugkeeren, lerugkeeren door een levendig en onwrikbaar geloof in den Godmensch, door een leven in en met God naar zijne