is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-04-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slail ware blijven voortbestaan, hoeveel grooler zou niet hun aantal, hoeveel meer hun gezag en invloed niet zijn in de Kerk tan Christus? Waarlijk, dan konden vrij van geene Kerk van curistus spreken; want het deksel van mozes ware dan wel nimmer weggenomen. Wenschelijk en noodzakelijk was dit echter. Wat tot nog toe in de ziel van eenen paulus had plaats gehad, een ontwaakt gevoel der Christelijke vrijheid, een los worden van de Wet, een inzigt in het wezen des Cbristendoms, een afwerpen van het juk der dienstbaarheid, die wederom tot vreeze was, daartoe moesten allen komen en zouden de meesten nimmer zijn gekomen, zoo zij niet door Gods maglige hand er toe werden gebragt, zoo zij niet door de stem, met welke God van den hemel sprak , er toe waren geroepen. Gode zij dank, het is geschied, wat de belangen van het Godsrijk zoo dringend vorderden. Jeruzalem is gevallen.

Bezwaarlijk vermogen wij ons thans nog den indruk , welken deze gebeurtenis op de toenmalige Christenen maken moest, in hare volle kracht te vertegenwoordigen. De verwoesting van Jeruzalem en de vernietiging ook der laatste schaduw eens Israëlietischen Staats, was onmiddellijk te gelijk ook de ondergang der theocratische en Godsdienstige inrigting van het Oude Testament, die, gelijk wij gezien hebben , uit zijnen aard aan den tempel te Jeruzalem was verbonden. Zoo was dan, als met éénen slag, aan de Christen - Gemeente de gemeenschappelijke grond en bodem, waarop zij nog altijd gesteund had, onder de voelen weggezonken en ingestort. En hoe blijkbaar was dit alles niet door Gods hand geschied? Men had reeds lang verwacht, dat de Almaglige door eene groote gebeurtenis nadrukkelijk spreken zou en