is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-07-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daardoor wilde behouden; maar dat het eenige karakter Tan al 7.ijne wonderen is, dat het werken zijn -van wijze en heilige liefde. Voorts wordt aangewezen , dat jezus doel met deze wonderen was, zich kenbaar te maken als den Gezant van God, als Gods Zoon, als den Zaligmaker der wereld, en dat hij dus zijn geheele persoon en de strekking van zijn gansche werk op aarde door dezelve heeft aan den dag gelegd. En eindelijk wordt in het licht gezet, dat naar jezus eigen' geest die wonderen geschikt waren voor zinnelijk geaarde menschen; dat hij hooger' prijs op geloof aan Hem zeiven, dart aan zijne wonderen, en liever door, dan juist alleen om zijne wonderen wilde geloofd worden; dat Hij zijne wonderen op zich zelve niet hooger achtte, dan al zijne andere daden en werken, die evenzeer openbaringen van zijnen persoon en zijn wezen, en opvoedingsmiddelen voor anderen waren, maar dat Hij dezelve als bijzonder geschikte middelen ter vorming van zinnelijke menschen achtte; hoewel Hij zelf wilde, dat de menschen geestelijk genoeg zijn zouden, om dezelve of niet te behoeven, of althans meer op derzei ver innerlijke, geestelijke, waarde , dan op derzelver uiterlijke, zinnelijke, vertooning te hechten; doch dat jezus wel in allen gevalle zulke wonderwerken zou verrigt hebben, dewijl deze in den grond geheel natuurlijke werken en daden waren van zijn verheven wezen en zijn' Goddelijken persoon. En nu volgt in het andere, op dit eerste gegronde, Deel de beantwoording der vraag , wat belang de wonderen van jezus nu nog voor ons hebben. Dit antwoord nu is hoofdzakelijk van dezen inhoud. Zoowel de, doorgaans bepaaldelijk dus genoemde, wonderwerken van jezus in zijn leven op aarde , als ook de daarmede