is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 12, 1913, no 7, 15-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevredenheid en vreugde onder de menschen, meer bewustzijn van vrije menschen op Gods wijde aarde, en een gezond nationaliteitsgevoel zal weder dieper doordringen.

Wetenschap, kunst en kuituur hebben haar woonsteê in de steden. Het land is het symbool van natuur, vrede en kracht. De scheiding tusschen kunst en natuur moet worden overbrugd, stad en land moeten zich verbinden.

De grondprijzen zijn in de steden enorm gestegen. In groote steden kost een M2 op de drukste handelspunten tot ƒ 2000.— Overal hebben de bodemprijzen een ongerechtvaardigde hoogte bereikt. En de bouw van goedkoope woningen, met flinke ruimten, de verbetering van ongezonde stadsdeelen, het in praktijk brengen van technische uitvindingen, architectonische en esthetische versiering, alle deze sociale gezichtspunten worden met ijzeren geweld onderdrukt door den duren bodemprijs. Men moet dus voor nieuwbouw uitzien naar goedkooper terreinen, welke buiten de stad vaak gevonden worden.

Het gaat om de verschaffing van menschwaardige en levenswaardige woonsteden, om eenvoud, om een natuurlijker levenswijze, om plaats voor menschen, die een klein behagelijk plekje grond hun eigendom kunnen noemen. Waar zijn de mannen van de daad ? Om hun verdiensten te prijzen zouden standbeelden moeten worden opgericht. De huurkazernes ontvolken, de oud germaansche zede van het eigen tehuis voor ons volk weer heroveren, de levensverhoudingen daardoor vereenvoudigen, vermooien, verinnigen, dat alles vormt een taak, die ten volle verdient, dat de beste krachten er aan worden gewijd.

KORTE BERICHTEN.

Corrigendum. — In 't hoofdartikel „Internationale Meisjeshandel" van Mevr. A. Kellenaers-Damerau (zie K. S. W. vorige week) staat, dat „alleen in België met-zijn circa 50.000 publieke vrouwen jaarlijks 300 millioen gulden voor ontucht wordt uitgegeven". Dit moet niet zijn België, maar BERLIJN.

R.-K. Vakbureau. — Op 22 en 23 Februari a.s. vergadert te 's Bosch het Bureau voor de R.-K. Vakorganisatie met de Hoofdbesturen der Ned. R.-K. Vakbonden. De zeer uitvoerige beschrijvingsbrief bevat niet minder dan 35 punten, waaronder zeer belangrijke. 23 hebben betrekking op wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement; de overige hebben betrekking op: eigen drukkerij, bestrijding van tuberculose, ziekteverzekering, huisnijverheid, sociale rechtspraak, samenwerking en propaganda. Het belooft een vruchtbare — reeds derde 1 - - jaarvergadering te worden.

Afschaffing Bakkersnachtarbeid. — Het bestuur der Ned. Vereeniging van voorstanders van afschaffing van bakkersnachtarbeid heeft op zijn jongste vergadering, 30 Jan. 1.1. te Utrecht gehouden, besloten de actie tot afschaffing van den bakkersnachtarbeid wederom met kracht ter hand te nemen. Tot dat doel zal het comité in Maart a.s. beginnen met de uitgave van een maandblad, terwijl nader te nemen maatregelen door middel van de pers ter algemeene kennis zullen gebracht worden. In den strijd tegen dit sociale euvel zij de vereeniging alle succes toegewenscht. Alleen achten wij het buitengewoon bedenkelijk^ dat, naar verluidt, dit tneutral e" Comité zich voorstelt vooral bij de a.s. verkiezingen een krachtige actie te voeren. Caveant consules !

De Bakkerswet in Denemarken. — In Denemarken is kort geleden een nieuwe Bakkerswet in werking getreden.

Wie daar een bakkerij wil openen, moet nauwkeurige aangifte doen over grootte en aard van 't bedrijf, alsmede over 't aantal werklieden, machines enz.

Eerst na 't verlaten der school mogen de kinderen tot het

bakkerswerk toegelaten worden; uitzondering is gemaakt voor de kinderen die met hunne ouders werken. Na 't verlaten der school en tot 16 jaar mogen de kinderen hoogstens 10 uren op de 24 aan den arbeid blijven; tusschen 8 uur 's avonds en 4 uur 's morgens mogen ze niet werken. Dezelfde bepaling is toepasselijk op de jonge meisjes, en wel tot 18 jaar. Na 4J4 uren werken hebben zij recht op uur rust.

De jongelingen van 16 tot 18 jaar mogen slechts J0 uren per dag werken, moeten na vier uren ononderbroken werk minstens Yt uur rust hebben. Wanneer zij 's nachts moeten werken, moet de patroon den arbeidsopzichter waarschuwen. Als er beurtelings 's nachts en overdag gewerkt wordt, moet bijzonder gelet worden op den noodigen rustdag. Na nachtwerk moet onmiddellijk eene ononderbroken rust volgen van 8 uren. Binnen den rusttijd mogen de werklieden voor geen ander werk gebruikt worden. De dagelijksche arbeidsduur is vastgesteld op 9*4 uren in de hoofdstad, en 10 uren in de andere plaatsen. Aan de jongelingen moet daarenboven de rust derwijze verzekerd worden, dat zij de vakschool kunnen volgen.

Wettelijke loonregeling in Massachusett (Amerika). — Den 1 Juli 1913 komt eene wet in toepassing, betreffende de instelling van een »Minimum Wage Commission", welke bevoegd is looncomités te stichten voor bedrijven, in welke aan vrouwen loonen worden uitbetaald, die blijken onvoldoende te zijn om ervan te bestaan. De looncomités zullen samengesteld zijn uit minstens 12 leden, zes patroons en zes vrouwen uit de nijverheid. Die comités zullen door een onpartijdigen voorzitter geleid worden.

Door de commissie zal getracht worden de minimum tijd- of stukloonen aan te geven. De werkgevers, die zouden weigeren, die minimumloonen toe te passen, zullen bij de openbare meening aangeklaagd worden.

De »Minimum Wage Commission" mag ten allen tijde in bedrijven, waarin hoofdzakelijk jeugdige arbeiders werken, onderzoeken bevelen naar de loonen.

Nieuwsbladen, die zouden weigeren of nalaten de gegevens, besluiten of kennisgevingen van de Commissie tegen den gewonen prijs af te kondigen, zijn strafbaar met eene boete van minstens ƒ 250 voor elke overtreding.

Internationaal Congres tegen vervalsching van voedingswaren. — Ter gelegenheid der internationale tentoonstelling te Gent zal er ook, naar de „Revue Scientifique" bericht, een tentoonstelling gehouden worden van vervalschte voedingsmiddelen, waaraan verbonden wordt een internationaal congres tegen vervalsching van voedingswaren. Het moet de bedoeling zijn steeds naast elkaar te exposeeren het zuivere en hetrvervalschte product, terwijl daarbij door speciale voedingsmiddelenscheikundigen gedemonstreerd zal worden, hoe de vervalsching plaats vindt, benevens hoe zij ontdekt kan worden. Voorts worden, verduidelijkt door de bioscoop, voordrachten over voeding en voedingsmiddelen gehouden.

NIEUWE BOEKEN.

Die Getreideeinfuhrscheine im Rahmen unserer Schutszollpolitik.

Von Dr. G. Junge. — Berlin, Felber. — 133 blz. M. 3.20. Die Trennung von Kirche und Staat in Frankr. u. d. franz. Protestantismus. Von Priv.-Doz. W. Lüttge. — Tiibingen, Mohr. — 208 blz. M. 4.80.

Der Polizei- u. Grenzbeamtenbund. Hsg. v. W. Gottschalk. —

Neudamm, Nf.umann. — 314 blz. M. 3.

Das Steinkohlengas im Kampf gegen d. Verschwendung d. Nationalvermögens. Von Gasinsp. Ing. F. Messinger. — Oldenburg, Stalling. — 138 blz. M. 4.

Ueber d. Gleichnis vom ungerechten Verwalter. (Bibl. Studiën. 8. Bd. 5. Heft.) Von Priv.-Doz. Dr. A. Rücker. — Freiburg, Herder. — 67 blz. M. 2.