is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 312, 22-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 5

Db uitgever A. Fernliout zond een le aflevering mot prospectus voor den nieuwen jaargang rond, van hot Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie, onder redactie va 1 Ds. de Gaay Fortman, Ds. "Westerbeek van Eerten en Dr. Sohot. Zal dit tijdschrift op den duur kunnen blijven bestaan, dan is meer steun noodzakelijk, zoo schrijft de uitgevor. Zulk een tijdschrift is een gemakkelijk voertuig om mededeelingen aangaande vragen van practischon of historischen

aard in een breeden kring bekend te maken ; mits men zich dan ook maar in broeden kring abonneero. Daartoe werke deze herinnering mee.

Yan den uitgever D. Donner te Leiden ontvingen wij de eerste aflevering van den elfden jaargang van het algemeen zendingstijdachrift de Macedonier, onder redactie van II. Dijkstra te Smilde. Het heeft reeds een zekeren kring

van lezers verkregen, maar is nog niet zoo algemeen bekend als noodig is, ook voor zijn voortbestaan. Do zending zal voortaan door de Gereformeerde Kerken in Nederland gezamenlijk behartigd worden. Dit noope tot kennismaking met wat op dit arbeidsveld gosehiedt om belangstelling to wekken en ijver. Tot dit doel kan dit degelijke tijdschrift op uitnemende wijze medewerken.

Advertentiëü.

De Advertentiën makengeen deeluit van het officieel orgaan.

Ondertrouwd:

JAN PIETER CORNELIS DE MAAR

en (7647) |

MARIA RIKA SMIT.

I Groningen 13 Jan 18g3 j

INieuwer Amstel.

Ondertrouwd:

G. GROEN en

A M. GERNER.

r >

Receptie : 29 Januari.

Dapperstraat 16.

Amst., 19 Jan. 1893. (7674) | — |

29 Jan. a s. hopen, zoo de Heere % wil onze geliefde Ouders

C M. INGWERSEN en

P. M. J. HAGEN,

hunne

25-Jarige Echtvereeniging ^

te herdenken.

C. INGWERSEN. |

P. C. INGWERSEN— $

van Tol. 5

JOHs. INGWERSEN. $

MARIA C. INGWERSEN. 5

s

Bezoeken worden afgewacht 26 ^ Januari a. s. (7667) $

Overtoom 52. \

Psalm 121 vers 4 (berijmd). 5 » Zoo de Heere wil en zij leven 5 hopen 5

ROELOF NIEWALD en

HENDERIKA CIIRISTINA $ R1JSEL, $

op 5 Februari 1893 hun 25-Jarig $ Huwelijk te herdenken.

Eenige Yrienden. $ Amsterdam, 22 Jan. 1893. (7670) $

Itg Zoo de Heere wil en zij fft" $ -*§ leven, hopen onze geliefde lf«- 5 =1 Ouders !|: ^

^1 HENDRIK LOTGERING fc ^

-*l en fe- ^ MARGARETHA BRANDS, fc $

ItH den 5en Febr. a. s. hunne $

Itt 25-jarige Echt ver eenigiug itl 5

Itfl te herdenken. (7663) j|£ $

^ Hunne liefhebbende fe*- $

Kinderen. jfc $

l!j| N.-Amstel, 21 Jan. '93. gt- $

Buijdaelstraat 14. R*- $

INieuwer Amstel.

Zoo de Ileere wil en zij leven, hopen onze geliefde g*-.$>3 Ouders gj,-

NICOLAAS STALLING ffc ~*S en i4'

^ MARIA HOOGEWEG |T den 5t>en Februari 1893 hunne 'Jl 25-Jarige Echtvereeniging ->M te herdenken. Cl

Hunne dankbare Kindoren. ?j£l ij N. STALLING Jr. ffc

-1 G. STALLING. S-

"! (7641) G. STALLING.

Heden behaagde hot den Heere van onze zijde weg te nemon onze geliefde eonige Dochter WILHELMINA ELISABETH, in den ouderdom van bijna 19 jaar.

Haar diep bedroefde Ouders, C. L. BUNTING M. M. BUNTING— Garenstroom. Amsterdam, 14 Jan. 1893.(7631)

Den 14011 Januari overleed onze geliefde Moeder, Behuwden Grootmoeder, Mejulïrouw

JOHANNA UIJTTENBOOGAART,

Weduwe van den Heer Franciscus Bulsing, in den ouderdom van ruim 74 jaar.

Uit aller naam, F. BULöIÜÏG.

* Zoo de Heere wil

hopen

w

ijj Psalm 121: 2 en 4. fc 5 Zoo de Heere wil en zij p- 5 -S leven hopen onz o geli fde !

uuders ft«-

J. D. F. LANGHENKEL fc enG. YAN DOMSELAAR, den 5den Februari hunne |S25 Jarige Echtvereeniging j|£ te herdenken. ftjl

Hunne dankbare Kinderen. §£; $ Yisites worden atgewacht $ Ha Zondag 29 Januari tusschen 8'; ^ -*é 2 en 4 uur. N. Z. Yoor- ®*- $ burgwal No. 291. (7650) iü $

wf"-|

S

Den 14den dezer werden wij ver- ^ blijd met de voorspoedige geboorte 5 van een flinken ZOON.

H. L. GERRITSEN. ?

II A. GERRITSEN— | Andreas. s Jan. 1893. (7644) ^

Door 's Ileeren goedheid voor- ^ spoedig bevallen van een welgescha- 5 pen DOCHTER, J. KUIPERS, geb. 5 van Batselaar, geliefde Eelitge- $ noote van 5

B. J. KUIPERS Jr. Ê

$ Amsterdam, 18 Jan. 1893. (7662) 5

^ Den 14 en Jan. verblijdde d3 5 5 Heere ons met de geboorte van een 5 $ ZOON. 5

S J. S. WIJNGAARDEN-Yilart. 5 J J. J. WIJNGAARDEN. (7666) $

Heden ontsliep zacht en kalm, in de hope des eeuwigen levens, na een langdurig en smartelijk lijden onze geliefde oudste Dochter en Zuster

FEMMA BERENDLNA JOHANNA KUIPERS, in den ouderdom van 6 jaar.

B. J. KUIPERS.

G. J

KUIPERS—

Reinink.

G. J. LEUR-

Kuipers.

H. W. LEUR.

B. J. KUIPERS Jr. J. KUIPERS-

yan bütselaar. Amst. 19 Jan. 1893. (7664)

Tot mijne diepe smart, behaagde het den Heere tot zich te nemen,

WILHELMINA ELISABETH

BUNTING,

in den jeugdigen ouderdom van bijna 19 jaar, mot wie ik eenmaal door den echt wenschte

verbonden te worden.

Hij sterke mij in dit zware

verlies.

II. VAN DER HORST.

Amsterdam, 14 Jan. 1893 (7632)

Den 14den Januari 1893 is overleden op den huize Veldivijk, te Ermelo, onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, ANNA MARGARETHA SCHOONEVELDT,

Wed. van Aknoldus Yiötor, in den ou derdom van 69 jaar.

Uit aller naam, A. YIËTOR. Amsterdam, 17 Jan. 1893. J636)

Zondag 15 Jan. is onze be- I minde Yader, Behuwd- en Groot- g

WILLEM TER HAAR, Weduwnaar van Geertruij Philips, in den ouderdom van bijna 72 jaren, door het dal der schaduwen des doods, den Eeuwigen Sabbat ingegaan om met de gezaligden Zijn stem te paren in 't Eerenlied van Zions Koning.

H. M. TER HAAR.

A. J. TER HAAR--

van Gijzen.

M. H. TER HAAR.

H. J. TONINGA.

J. P. TUNINGA

ter Haar.

W. G. A J. TER HAAR.

Amst, 19 Jan. '93.

(7653)

Heden ontsliep zacht en kalm in haren Heere en Heiland,na een langdurig en smartelijk lijden, mijn innig geliefde Echtgenoote

FEMMA BERENDINA JOHANNA KUIPERS, in den ouderdom van 36 jaren.

W. F. KONINGSVELD. Amsterdam, 19 Jan. 1893. (7642)

De ondergeteekenden betuigen hunnen liartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de geboorte hunner Dochter.

g. ii. a. grosheide,

j. h. e. h. grosheide-

blokker. Amsterdam, 20 Jan. 1893. (7671)

Voor do vele en hartelijke bewijzen van deelneming, bij hot overlijden onzer geliefde Echtge-

noote en Moeder ondervonden, betuigd de ondergeteekende, mede namens zijne kinderen, hartelijk dank. (7638)

F. SWEN.

Amsterdam, 20 Jan. 1893.

De ondergeteekende betuigt zijnen

oprechten dank voor de vele bewijzen van toegenegenheid, welke hij op 18 Januari j.1. mocht ontvangen.

c. A. RENIER.

Amsterdam, 20 Jan. 1893. (7651)

Gymn. Studiefonds „Kerkhülp"

te Zetten.

De Gereformeerde Jongolings Vereeniging MARNIX, Agent van genoemd fonds voor Amsterdam, berioht aan contribuanten, dat eerstdaags de quitantiën door hare leden

zullen worden aangeboden.

Namens haar, (7655) G. KRIMP.

De Standaard.

Een Medelezer gevraagd, omtrek Linnaeusstraat bij de Parkstraten. Inlichtingen bij j. 0. VAN WESTERING, von Zesonstr. 116.(7660)

" Een BAKER

gevraagd, tegen 1 Februari in oen net burgergezin. Brieven franco onder No. 7673, bureau van dit Blad.

TE KOOP

(7657)

een solide KUIFKAST, geheel eikehout binnenwerk. Bezichtigen Egelantiersstraat 157. Behalve Zondag.