is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 327, 30-04-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* * * Yan wege de Hemelvaartsdag Vergadering van Gorporatieleden van Wijk VI, op DINSDAG 9 Mei, 's avonda 8 uur, in de Doopkamer dor Raamkerk.

* * * Vergadering van Gecommitteerden tot Wijk VI, .op Woensdag 10 Mei, des avonds te 7 uur, in de Doopkamer der Raamkerk.

Catechetisch Onderwijs.

* * * Belanghebbenden worden herinnerd aan de eatechisatiën voor gehuwden, die eiken Zondagmiddag in de Raamkerk, (in te gaan bij den Koster) worden gehouden; voor vrouwen te 2 uur en voor mannen te 3 uur. *#* Dj. van Schelven zal Woensdag alleen te 1 ure catechiseeren. De lidmaten-samenkomst van "Vrijdagavond kan niet gehouden worden i terzake van de Vergadering der Schoolvereniging | op dien avond, in de Keizersgrachtkerk.

Vereeniging voor lager onderwijs op | Geref. grondslag, te Amsterdam.

'.OPENBARE SAMENKOMST, op Vrijdag 12 Mei 1893, 's avonds te 8 ure, in i de Keizersgrachtkerk, waarin, na opening door ! den Voorzitter als Sprekers zullen optreden de > Heeren iW. HOVY en Prof. Dr. W. GEESINK. !

Het Bestuur, !

J. A. WORMSER, Secretaris. \

5

Christelijk Onderwijs. Met hartelijken dank ontvangen, voor de \ Scholen : door Ds. de Gaay Fortman op Herman's J zevenden verjaardag 50 halve centen; Door brs. ! Collectanten diverse giften, door hen verant- ! woord ƒ15,75; door den Hoofdonderwijzer J A. Sweers, ingezameld gedurende het laatste 5 kwartaal door de Kindt-rvereeniging ƒ 23,37; 5 door den Hoofdonderwijzer J. C. v. Eijken, 5 van Antje op den verjaardag van Vader en ï Moeder 50 c., Jan v. W. bij zijn verhooging J 25 c, N. NT. ƒ1.—, Mej. A. E. U. ƒ1.80, van $ het Bestuur der Kinderzending-Vereeniging J //Con3tantia", voor het gebruik der school/2—; 5 door den Hoofdonderwijzer L. Meijer, P. bij 5 het betalen eener rekening ƒ 1,—, op- 5 gespaarde centen der leerlinge K. ƒ 1,01 If, $ leerling L. op zijn verjaardag 10 c.; door den $ Hoofdonderwijzer W. de Jong Jr., Mej. G. ƒ1,— $ Andries S. op zijn llden verjaardag 50 c., j d. V. 46 c , Jan W. 50 halve centen, Daniël B. $ 10.000 postzegels (gebruikt); door Br. v. d. 5 Kraats, Corperatielid, van J. v. V. 50 c.; de 5 opbrengst der Collecte op 30 April ƒ 676,22, 5 waaronder van L. G. en J. V. 55 c., Mevr. $ E. B- ƒ 2,50, B. ƒ 2,—, Mevr. A.E.V. ƒ 1,—, | J. H. ƒ 1.—. Voor de Kweekschool: van den $ leerling J. H. v. W. ƒ 1,60 //een klein dank- $ offer bij zijn overgangsexamen"; van de Zang- $ vereeniging //Hallelujah", voor het gebruik van 5 een School voor de zangoefeningen ƒ 25,—. !

Voorts ontving ik nog van Brs. Collectanten J voor de Zending: aan diverse giften ƒ 11,25, | van S. Z. K. f 2,— als voren, nagift bijeen- 5 komst 28 April, van J~. 31. ƒ 1,— en van Mej. B. ; ƒ 1,— voor de Weezen en van J. H. ƒ1,— voor $ de Kerkelijke Kas.

De Heere zegene deze gaven der liefde! De opbrengst der maandelijksche collecte was $ slecht, bijna ƒ 170 minder dan in April 1892. J Waar zal dat heen? Ik weet het waarlijk niet. ^ Dat verlies moet noodzakelijk ingehaald. Over 5 deze vier maanden zijn wij met deze Collecte 5 nu al ƒ 435,— ten achteren, bij verleden jaar. $ De Bode Van den Berg gaat weêr rond met $ de quitantien voor de halfjaarlijksche contributiën. 5 Ik beveel hem aan bij de Broeders en Zusters. ;

A. s. Vrijdag (12 dezer) zal de Openbare 5 Samenkomst plaats hebben in de Keizersgracht- 5 kerk. Moge zij door hartelijke belangstelling 5 worden gekenmerkt.

W. HOVY.

*** De diakonale yergadering heeft het ge- j noegen, hiermede bekend te maken dat uit $ kaar midden t-1 eene Oommissie zijjn benoemd |

j de navolgende Broeders, die zich gaarne zullen 5 belasten met. de in ontvangstneming en uit; deeling van kleedingstukken, die hen tot dat 5 doel voor onze araion worden geschonken. 5 E. VONkENBERG, van Oidenbarneveldtstr. 80. | F. W. v. d. BEEG, KI. Kattenburgerstr. 25, | A. DOOYEWAARD, Mnrnixstraat 301. i P. VAN LOON, Nassau kade 372. i D.GOLDSCHMEDING, Warmoesstraat, 118. ! A. P. KNAPP, Oude Hoogstraat 6. ! H. HOFSTEDE, Oude Schans 40. j J. PELLINGA Jr., Govert Fiincü;;traat 308. > J. H. NEUMANN, Marnixstraat 8.

! *** Met dankzegging is door mij ontvangen ! voor de Biakonie van N. N. ƒ 1.50; zoor Feld\ wijk onder lett. S. ƒ 2.— ; door Ouderling i ! Bekking van G. d. N. ƒ 2.50 ; Noor de Kerke- i ! lijke Kas onder lett. P. H. ƒ3.—. Voorts ont- i : ving ik in de afgeloopen week een bericht van \ j een broeder der gemeente, die voor Armen en > ! Weezen een partijtje goederen had liggen. > ; Broederen Diakenen hebben met blijdschap dat > geschenk in ontvanget genomen.

B. VAN SCHELVEN. |

* „ * In dank ontvangen door tusschenkomst j van Br. Ph. Devs, ƒ 50.—, van N. N., voor | de hulpbehoevende Kerken, en door Br. W. $ F. Göbel, 140 halve centen, voor onze scholen. 5

H. W. VAN LOOI* ; *0* In dank ontvangen voor de //Kerkelijke $ Kas": van HH. Collectanten, het bedrag der $ Collecte ƒ 378,17.%, zoomede ƒ 2,— van een J dienstmeisje; door den Heer J. J. de Ronde $ ƒ3,66 voor de benoo ligdheden der Boomsloot- >! kerk en van de Jongelings-Vereeniging //Marnix" 5 ƒ10,— voor het gebruik van dat kerkgebouw; 5 door Ouderling H. L. Bekking, van G. d. N. $ ƒ5,—; door Ouderling A. Hein, van N. N. $ uit Wijk "VIII ƒ 1,-— en door HH. Diakenen, $ vau K. ƒ 6.— voor plaatsgelden Boomslootkerk. $ Namens de Finantieele Commissie, 5

J. C. VAN SCHAICK Jzn. 5 **. * Ontvangen door tusschenkomst van Ouder- $ ling H. L Bekking, van G. d. N. ƒ 5,— vooi § de Weezen, f 5,— voor de Armen en uit een $ busje ƒ2,50 voor de Armen ; van V. S. voor ; de Armen ƒ 1,50 ; door jDs. van Schelven, van 5 H. H. ƒ 1.50. $

F. L. VAN DER BOM. ^

* 4 * In dank ontvangen voor de Zending door 5 Br. Ouderling, Wr. C. Breen, ƒ 1.30 en voor ^ de Weezen van Br. .T. v. A. ƒ 5.— .

C. G. TIMMERMEISTER. | *** In dank ontvangen voor de Weezen-stich- $ ting een partij Kousen, Broeken, liokje3 enz. 5 enz.; door tusschenkomst van den Ouderling ^ H. L. Bekking, voor de Ouden van dagen, van J eene oude zuster, G. B. ƒ 100.—.

H. R. STOLTINK. | **'* Ontvangen door H. H. Collectanten: $ Plancius school vau J. S. voor het tekort der 5 scholen ƒ 2.50. Boomslootkerk, vanG.J. V. M. $ nagift voor de Vrije Universiteit ƒ 1.—, door s den Heer P. van [Eijk van R voor de armen 5 ƒ 1.30, van E. voor ae scholen ƒ 1.—. *

E. JANSEN, | Penningmeester. 5 Gereformeerde Ziekenverpleging.

Ontzaggelijk groot zijn de nooden der mensch- 5 keid. Dit wordt alomme zoowel door geloovigen $ als door ongeloovigen gevoeld. Van alle zijden 5 beproeft men middelen tot wegneming of leni- 5 ging dier nooden aan te wijzen. Zal het baten/ $ Immers neen, de kwalen zullen erger worden, 5 behalve in een geval, en dat is, dat men met $ al die nooden en al dat lijden der menschen- $ kinderen gaat naar den eenigen Hoogepriester ; Jezus Christus, die barmhartig en genadig is en ! groot van goedertierendheid. Hij heeft de mid- 5 delen ter genezing van eiken nood aangebracht. ? Ook voor den nood van lijden en krankheid, 5 zoo algemeen onder de menschenkinderen, heeft 5 de Heare den balsem gevonden en gegeven, }

r rw t 1—rirwrrrrrw r >i

jj Dat gevoelende, beproeft de kerk des Heeren 1 $ zich de Kranken aan te trekken. Een getuige i 5 hiervan is het ziekenhuis, dat, zoo de Heere • $ wil, omstreeks het midden dezer maand wordt J geopend. De laatste hand wordt er aangeslagen. $ De kamer onzer Directrice moet nog eenige j stoelen hebben, een tafel, een waschtafel en | nog eenige andere dingen, die wij hopen dat | de Heere sommigen zal ingeven ons te schen5 ken. Neem ook ons Ziekenhuis in uwe voor5 beden op, B.B. en Z.Z. en de Heere geve ook ! hier de schittering van zijn naam: //God is i liefde."

! Deze week zijn wij verblijd door de ravol! gende gaven, waarvoor wij hierbij onzen har! telijken dank uitspreken: Van N. N. te W. 1 voor bewezen diensteu der Pleegzusters ƒ 300.—-; i door Ouderling Bekking ven G d. N. ƒ2.50; ; uit Wijk 8 ƒ 1.—; gecollecteerd Raamkerk, P. i W. ƒ 1.—; van de Vereeniging tot diakonaal Hulpbetoon in Wijk 2, 12 lakens; Mevr. J. 6 stoven; B. 25 afl. (compl.) van het werk //Immanuel, Goi in den omgang met zijn Volk ; J. C. v. W. eenige wandversiering; L. Paarlen uit de werken van Bunjan, 2 deelea. De Heer Grevers ontving van Mej. J. M. H. ƒ1.— en een wandversiering I)r. de Vries ontving F. v. R. f 1,—, J. F. L. ƒ1.— door Mej. E, van Mevr, H. ƒ - 50.

Aan belang stellenden wordt bericht, dat er gelegenheid zal zijn op Vrijdag 12 Mei e. k. van 10—4 ure, om onze Ziekenverpleging ILeerengracht 192 te bezichtigen.

Het voorloopig Comité. W. KUIJPER.

Vergadering vau den breeden Kerkeraad op

Donderdag i Mei 1893, 's avonds 7 ure.

Tegenwoordig zijn 4 Predikanten, 30 Ouderlingen en 22 Diakenen.

Praesea Dr. A. Kuyper, Scriba Da P. van Son.

De Voorzitter opent de Vergadering met het lezen van Jesaja 61 en gebed.

Br. K. Snijder voor het eerst als Diaken ter vergadering tegenwoordig, wordt door Praeaes met een woord van welkom begroet.

De notulen van do laatst gehouden zitting worden gelezen en na goedkeuring gearresteerd

Ter Tafel: Twee verzoeken van leden der Gemeente om ondersteuning, worden verzonden naar de Diakonale vergadering, met een schrijven van eene Zusterkerk omtrent één hunner.

Brief van het Bestuur van den „Bond van Gereformeerde Jongelings-Vereenigingen'', met verzoek om afvaardiging van leden des Kerkeraads, ter hunner vergaderingen op 11 Mei e. k. Wordt besloten, dat het College van Ouderlingen en van Diakenen ieder twee hunner daartoe zullen £ aanwijzen.

Bribf van het Bestuur der „Geref. ZendingsVereeniging", om ook thans weder in de PinksterCollecte te mogen deolen. Wordt toegestaan.

Concept-voorstellen vau Deputaten der Generale Synode, belast met het verzamelen en ordenen van gelijkluidende bepalingen door de beide groepen van Kerken tot dusver gemaakt en tot gelijkmaking van de beiderzijds uiteenloopende bepalingen, voor zoover daarvan spoedige regeling noodig is, enz. Zal worden ter lozing gelegd.

Missive van den Kerkeraad der Geref Kerk alhier A, bevattende antwoord op een dezerzijds gedaan verzoek om nadere inlichtingen ten opzichte van bewvaien, die hem hadden weerhouden om eene Commissie te benoemen ter bevordering van de samensmelting der boide Kerkengroepen. Wordt gesteld in handen van de Commissie ad hoe.

Rapport wordt uitgebracht in zake den Br. Diaken, die ontslag uit het ambt heeft verzocht" Daar het gebleken is, dat die broeder bij zijn verzoek blijft persisteeren, wordt de conclusie van het Rapport, om hom eervol te ontslaan, aangenomen.

Wordt gerapporteerd omtrent de besprekingen die gehouden zijn met den broeder die terugkwam op de z. i verzwijging van de redenen ,jie tot zijne niet herkiezing zouden hebben geleid. 0e vergadering keurt goed do mededeeling aan