is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 346, 17-09-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sier, was van het koninklijk huis van Bourbon. Daar zijne bezittingen veel verminderd waren, on hij zijn dochter niet een fortuin kon geven volgens haren rang, zoo besloot hij haar in een klooster te plaatsen.

Dit bosluit was zeer pijnlijk vcor zijn vrouw die de zaak der Protestanten in Frankrijk voorstond. De hertog was een streng Roomsohe, en was besloten zijn wil te doen gelden. Alvorens de tijd was aangebroken, dat Charlotte de wereld moest vaarwel zeggen, zonderde de moeder zich dikwijls met haar in een andere kamer af, alwaar f. zij gezamenlijk weenden en baden.

In die afzondering werd het jonge meisje onderwezen in de heerlijke waarheden dej Evangelies, die later nooit geheel door haar werden vergeten. Toen zij een paar jaren ouder was, teekende zij op verlangen harer moeder een stuk waarin zij verklaarde gedwongen te zijn geworden in een klooster te gaan, en aanspraak maakte op rijperen leeftijd er uit te mogen treden.

Charlotte was nog jong, slechts dertien jaren oud, toen zij door de grendels van het klooster

~"~"**************************************A

van Jouarre werd opgesloten. Haar jeugdig hart had vreugde en hoop. Zij hield van het huiselijk leven. In haar oog was de wereld heerlijk, aangenaam, en vol genot. Zij was bedrijvig en levendig van aard, en meende dat er voor haar veel te doen en te genieten was. Maar nu werd zij in hare jeugd genoodzaakt om vaarwel te zeggen aan degenen die zij liefhad, en veroordeeld tot een zoogenaamd „godsdienstig leven. '

Toen Charlotte door haren vader naar het klooster was gebracht, werd haar het haar afgesneden; hare kleeding bestond uit grof linnen en een weefsel van paardenhaar; om haar midden werd een touw gebonden, eu met neergeslagen blikken, betrad zij des daags het met ijzer besloten klooster, terwijl zij des nachts rustte op de vloer eener cel, die veel overeenkomst had met het graf. Was zij gelukkig? Hoe kon zij dit zijn, terwijl zij voelde dat hare vrijheid haar ontnomen was? Vond zij de rust welke haar beloofd was? Neen. Zij vond ontevredonhoid en twist, waar zij slechts vrede en liefde meende te zullen aantreffen.

pt 5 Maar nooit was haar het verlies harer vrijheid k J smartelijker dan toen hare moeder plotseling ziek ï- ! werd. Want hetzij de sombere wetten van het )- ^ klooster zulks verboden, of wel haar vader die ir J bevreesd was, dat zij eenigen indruk mocht bed ^ houden van de godsvrucht harer stervende moee ^ der, haar werd het niet toegestaan haar te bezoeken, d J De zorg en liefde eener dochter mocht de hert', gin

^ in het stervensuur hebben vertroost, maar de :t 5 laatste dienst der kinderlijke liefde werd haar

- § ontzegd. Ook werd het dejonge non niet vergund n | °m bij de lijkplechtigheid tegenwoordig te zijn, a } of het graf te bezoeken.

a ^ Eenige jaren vlogen voorbij, en Charlotte ver-

- | zoende zich meer met haren toestand. Men zoido p » haar dat hare zelfverzaking en haar lijden Godo 't ^ welbehagelijk waren, en dat eene eeuwige geluk, $ zaligheid het loon harer werken zoude zijn. Men ï ^ schatte haar zeer hoog. zoodat zij, ofschoon nog ? * zeer jong, aan het hoofd van het klooster werd r ^ geplaatst, met den titel van abtdis.

J (Wordt vervolgd.)

Adverteistiëih

De Advertentiën maken geen deel uit van ! > het officieel orgaan.

Ondertrouwd:

ABRAHAM VAN GELDER i

en >

CLASINA HENDRIKA PERK. !

Amsterdam, 14 Sept. 1893 ! Receptie, 17 Sept. a. s. Marnix- i

kade 166. (9380) j

Getrouwd:

H. J. CLAASSEN

en $

H. C. VAN DER STAM. die mede namens wederzijdsche fa- ; milie hunnen hartelijken dank be- i tuiden aan alle die blijken gaven ; van belangstelling.

Amsterdam, 14 Sept. 1893. (9416) $

_ i

Getrouwd:

AART STEPHANUS DE V LUGT | en $

WILHELMINA MÜHLHAUSE | die hartelijk dankzeggen voor de 5 I belangstelling bij hun huwelijk on- 5 ; dervonden. $

Amst., 14 Sept. 1893. (9404) ^

^ Door Gods goedheid voorspoedig $ ^bevallen van een welgeschapenZOOX, 5 A. J. VAN DER GROEN- $ van Peursem. 5 Amst., 15 Sept. 1893. (9382) |

Bevallen van eene DOCHTER: $

M. J. Th. CRAAMER- J Hortus.

s. Amsterd., 15 Sept, 1893. (9412) 5

— J

Den 17 September a. s. hopen 5 onze geliefde Ouders

H. KOFFIJBERG $ i

en J

H. G. VAN NIEROP,

hunne

30-Jarige Echtvereniging |

j te herdenken

Uit aller naam, \ D. KOFFIJBERG, $ (9396) Predikant te Barnevetd $

———— — 5

Zoo de Heere wil hopen onze se- \ liefde Ouders

H. W. COVEL

eu i

C. C ESTER, $

den 23sten Sept. hunne 30-Jarige ï Eehtvereeniging te herdenken. 5 j (9366) Hunne dankbare Kinderen. \

Heden behaagde het den Heere ons geliefd eenigst Dochtertje

JOHANNA SOi.JHIA, tot zich te nemen, in den aanvalligen leeftijd van bijna 5 maanden.

B. MULLER.

J. M MULLER—Danko. Amst., 9 Sept. 1893, (9369) 8 i

ui ■ y .. ll ■■■■ |

INa eea lang en smartelijk lijde i j

werd heden ons ouderhart diep !

getroffen, daar het den Heere j

behaagde onze jongste lieveling ;

JACOBA, |

tot zich te nemen in den jeugdi- $

gen leeftijd van zeven maanden. 5

H. KERKHOF Johzn. $ S. KERKHOF-Weyeb. $

Amst 10 Sept. 1893. 5

Lindengracht 6. (9384) j

H eden overleed tot onze diepe I $ droefheid, na een langdurig j lijden, onze hartelijk geliefde $ Echtgenoot, Broeder en Behuwd- $ broeder, den Heer

PIETER ZUIDLAND, in den ouderdom van 52 jaar. 5 Wed P. ZUIDLAND,

geb. E. C. Vogel. ! C. ZUIDLAND.

M. ZUIDLAND—BogaABS. ! A. PIETERS—Zuidland. $ C. A PIETERS.

Amst, 12 Sept. 1893. Commelinstraat 109 (9397j $ P. S. De Affaire zal op den $ zelfden voet worden voortgezet. j

Heden overleed tot onze diepe |

driefheid, zacht en kalm, na j

een langdurig en geduldig lijden, 5

onze geliefde Echtgenoote, Moe- |

der, Behuwd- en Grootmoeder, $ SARA MARGARETHA ZITSMAN,

in den ouderdom van 65 jaar. § |

W. D. C KONINGSVELD. 5

W. F. KONINGSVELD. i

P. J. C. vanLEUVENSTEIJN. $ '

M. M. VAN LEUVENSTEIJN— J

Koningsveld, $

M. W. KONINGSVELD. ; i

W D. C. KONINGSVELD. |

Amst-, 14 Sept. 1893. (9395) )

'■ II■!!■■■■ —I , mui J

""*****************************

Hiermede vervullen wij den ^ treurigen plicht U kennis te 5 geven van het overlijden van ï onze geliefde tweede Doohter, ! Zuster en Behuwdzuster

| CHRISTINA ELISABETH, ; iu den ouderdom van 16 jaren. Hare diepbedroefde Ouders, ; Broeder, Zusters en Be-

huwdbroeder,

; J. VAN DER ROEST.

S. E. VAN DER ROEST— Allard.

J. KOK.

E. KOK—van der Roest. H. VAN DER ROEST G. VAN DER ROEST.

Amst., 9 Sept. 1893.

Tuinstraat 260. (9401) j

Voor de vele blijken van belang- ! stelling, bij het overlijden van mijn ! Echtgenoote en mijn Dochtertje on- < dervonden betuig ik namens de fa- i milie, mijn hartelijken dank. (9386) J. J. SWAGERMAN. 5

|

Voor de vele bewijzen van deel- ï

neming, ons betoond bij het overlijden $

van onze geliefde Zuster en Behuwd- 5

zuster, betuigen wij onzen harte- 5

lijken dank.

Uit aller naam F. B. BAH GERT. | Bussum. i

Atnsterdam, 15 ^ 1893' (9365) $ J

Het Kantoor vaiU

H. HEEGER, |

In Assurantiën, f

is VERPLAATST van \

$

Hartenstraat 17,

NAAR (9375) ^

Westermarkt 9.|

Kerkhof JE VRAT 1

UGELIJKS te BEZICHTIGEN. 5 Is een bezoek overwaardig.

bij den Overtoom. (8805) $

[De Cursus voorde Hoofdakte

$ zal, bij genoogzame deelneming aan5 vangen Maandag 25 September e. k. $ Er is nog gelegenheid zich aan te J geven, nl. op Maandag 18 Sep| teinber, 's avonds tusschen 6 en 7 5 uur, Kerkstraat 107. ^ (9372) H. BIJLEVELD c. s.

| F. LlOlf CACHET.

I Een jaar op reis in dienst

der Zending, ! iii 10 Afiev. a 45 cent. ï Men teekene hierop in bij den j Boekhandelaar (9374)

> J. F. P. WEINSSEN Jr., \ 140 Nieuwe Leliestraat 140.

I Tra^chT"

Lessen voor eerstbeginnenden on meergevorderden Billijke voorwaarden. Franco brieven onder No. 9298 Bureau van dit blad.

Vraagt BAKiÜfs

Zandkoekjes,

12 cent per ons. (8142)

v. Oldenbarneveldsiraat 79.

70. Ie Bildardijkstraat 70.

Pankbaar voor het vertrouwen, nu reeds zoo ruimschoots ondervonden, beveelt ondergeteèkende zich minzaam in ieders (junst aan.

J. F. SANGSTER,

Brood-, Beschuit- en Kleingoed(8773) bakkerij,

12. Gerard Doustraat 12.

Geld aangeboden.

Ie Hypotheek a 4, en 4>£ pCt. op soliede Huizen, (particulier.)

Br. fr. No. 9370 a/h. bur. v/d. Blad.

Gal. 6 : 10." Ondergeteekende eene zaak in Huishoudelijke artikelen, Speelgoed enz., geopend hebbende, beveelt zich minzaam bij zijn geloofsgenooten aan. (9403)

W. F. LOOPS, Daniël Stalpertstr.88.