is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 443, 28-07-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Psalm 68 : 106 (berijmd). Het behaagde den Almachtige tot Zich te nemen mijn hartelijk geliefde en onvergetelijke Moeder

CORNELIA PIIILIPPUS, Weduwe van Pieter Kramer, in den ouderdom van 81Y* jaar.

E. C. E. KRAMER.

Amst, 20 Juli 1895. (4629)

Heden overleed tot mijn diepe smart, mijn hnrtelijk geliefde Echtgenoote en der kinderen trouwe Moeder

ARNOLDA ALBERTS, in den ouderdom van even 38 jaar. Het geloof dat zij daar is waar smart noch rouw gekend wordt, lenigt eenigszins mijn droefheid.

A. H. RAKERS.

Amst., 20 Juli 1895. (4623)

Voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot, den Heer GEOROr JOHAN HERMAN GRAF, betuig ik, mode namens mijne kinderen en wederzijdsche familie, mijnen oprechten dank.

Wed. Gr. J. H. GRAF — Becker.

25 Juli 1895. (4614)

Yoor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en het overlijden van mijne geliefde Echtgenoote, Mej.

Geertruida Johanna Reinink, betuig ik mijnen liartelijken dank.

B. J. KUIPERS. Amst., Juli 1895. (4624)

CONCIERGE

Aan het Gereform. Gymnasium te Amsterdam, worden als zoodanig gevraagd, Echte lieden, zonder inwonende kinderen, bij voorkeur die een zeker inkomen ot pensioen genieten. Brieven franco met opgaaf van leeftijd en referentiën onder No. 4597, aan het Bureau van dit Blad.

VEFtHUISJD :

P. H. LOOKMAN,

VAN

Zwammerdamstraat No. 62,

NAAR

WEESPERSTRAAT No. 90.

Handel iu Binnen- en Bnitenlandsch Schoenwerk tot concurreerende prijzen.

lleparatiën spoedig en net (4621)

Kinderzendingvereenjgiiig.

Buurten T, ü, V, W en ZZ.

VERGADERING voor de afdeeling MEISJES, die allen worden verwacht, op Donderdag, I Augustus 1895, des avonds te 7 ure, Oostenburger-Middenstraat 60.

VERZAMELAARS: VRIJDAG daarna, 's avonds 7 uur, op dezelfde plaats.

De HALFJAARLIJKSCHE bus sen te half acht ure, (4625) HET BESTUUR.

Het Adres van ondergeteekende is voorloopig tusschen 10 en 5 uur, Rokin 62, 2e étage, in plaats van Nassaukade 372. (4572) P. VAN LOON.

Mevr. Wed. VAN LOON, Nassaukade 372, tijdelijk afwezig, verzoekt alles voor haar gezin bestemd, te adresseeren of te bezorgen bij Ds. II. W. VAN LOON, Van hennepkade 27. (4571)

Onderhoud Kerkgebouwen.

HH. Sohilders en Stukadoors, leden der Ger. Kerk, genegen mede te dingen naar de uitvoering der Onderhoudswerken voornoemd, gelieven zich te vervoegen aan de Kerkstraat No. 109. Dinsdag a. s. ten half zes ure.

Namens de Bouwcommissie, (4631) D. SCHUT.

SCHOOLJAAR 1895-1896.

Het Bestuur der Vereeniging voor Lager en meer uitgebreid Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag, te Amsterdam, bericht hiermede aan belanghebbenden, dat de gelegenheid weder is opengesteld tot I>SCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN, en wel op Woensdag en Zaterdag, des avonds van 7 tot 10 uur, aan het

Schoollokaal Keizersgracht 41.

Het Onderwijs is berekend op kinderen van 6 tot 16 jaar. Schoolgeld f 2,50 tot f 3,35 por maand; Schoolbehoeften hieronder begrepen. Voor meer dan een kind uit één gezin wordt 10 pCt. korting toegestaan. Prospectus te verkrijgen of aan te vragen bij den Hoofdonderwijzer H. J VAN WIJLEN, Keizersgracht 41.

Zomervakantie van 20 Juli tot en met 10 Augustus. Aanvang van den nieuwen cursus 12 Augustus a. s. (4594)

Christelijke Burgerschool voor Jongens en Meisjes,

Fokke Simonszstraat 11—13, bij de Vijzelgracht.

Aanvang van den nieuwen Cursus 19 Augustus.

Het onderwijs omvat alle vakken van uitgebreid 1. o. 't Schoolgeld bedraagt f 12,50 per 3 maanden. Voor meer dan één leerling 10 pCt. korting. Cursus in Engelsch, Duitsch en Handteekenen f 2.50 per kwart. Schoolbehoeften zijn onder 't schoolgeld begrepen (Zie prospectus.)

Voorber. onderwijs aan kinderen van 4—6 jaar (Fröbel-inrichting) ƒ 7.50 per kwartaal.

Sedert 1891 slaagden alle leerlingen die zich voor 't toelatingsexamen Gymnasium, Zeevaartschool, Hoogere Burgersoh. 5 j , en 3 j. curs. aanm.

Prospectussen bij 't hoofd der school, J. IJSERINKHDIJSEN,

(4563) ■ 3e Weteringdwarsstraat 15.

Zaterdagavond 8)4 uur wordt in FRANC I TI ingang O. Z. Voorburgwal eene

MEETING

gehouden, ter bespreking van de herstemming voor Leden van den Gemeenteraad. Alle candidaten ziju nitgenoodigd tegenwoordig te zijn. Entree 10 Cents.

(4607) Het Bestuur der „Radicale Vereeniging."

Het Bestuur der Kiesvereeniging ,, Neder land en Oranje "

Nederland en Oranje. Radicale Yereeniging.

Bij de herstemming voor Leden van den Gemeenteraad op

Dinsdag 3 O Jsili a. s..

worden aanbevolen de Heeren:

(wit biljet)

Mr. Th. HEEMSKERK. J. A. WÖBMSER. Mr. L. ZEGERS VEECKENS.

(geel biljet)

Mr. L. W. VAN GIGCH.

Het Bestuur der Kiesvereeniging Het Bestuur der

Nederland en Oranje. Radicale Vereeniging.

H, BIJLEVELD, l. Voorz. Ch R. KOUVELD, Voorz

J. C. VAN EIJKEN, Secret. Em. KALKER, Secret. (4606)

P. VEENING.

Aanleg van

llectrische Schellen, Spreekhuizen, Telephoons eu Tableaux.

Vinkenstraat 161, huis, (4628)

Adresboek 1895-96

STAD AMSTERDAM,

is te bekomen bij don Boekhandelaar

.1 F. P. WEINSSEN Jr., N. Leliestraat 140 (4596)

Ook nog enkele portretten van wijlen Mr. KEUCHENIUS ververkrijgbaar.

Zooeven verschenen

Mr.L.W. C. Keuchenius,

door Dr. A. KIIYPER,

prijs ƒ 1.50. J. F. P. WEINSSEN Jr., Boekhand. 140 Nieuwe Leliestraat. (4595)

ORGEL-

en

PIANO-ONDERWIJS.

Voor degelijk onderwijs op eiken leeftijd, abonneere men zich / 7.50 per 3 maanden, 2 maal per week. Psalmen zonder notenkennis binnen één maand f 6. Fr. Br. motto „Abonnement" Bureau van dit BI. (2889)

TRAAG

BAKKER'8 Zandkoekjes

en proef de geurige ONTBIJT-, SUCADl - en GEMBERKOEK, altijd versch voorradig. (4371)

Van Qldenbarneveldtstraat 79.

De Ale<leriand8Cbe

Bakkers-Courant

is hot beste middel om openbaar heid te geven aan Dienstaanvragen Huur, Koop of Verkoop van Huizen VOO'

HH. BAKKERS.

DE NEDERLANDSCHE

Bakkers-Courant

verschijnt iederen Maandag en kost franco per post door het geheele Rijk ƒ4.— per jaar, in twer termijnen te voldoen.

4 OTERTENTIËN 15 cents per \ regel; groote letters worden aA naar plaatsruimte berekend.

Kooplieden en Fabrikanten dieaan HH. Bakkers Gereedschappen of Grondstoffen verkoopen, worden opmerkzaam gemaakt, dat men hier direct spreekt tot duizenden HH. Bakkers in Nederland en België.

Dienstaanbiedingen (vooruitte betalen) 40 cents per Advertentie, zonder rabat

Adres

bokaal „de Brakke Grond" AMSTERDAM.