is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 949, 09-04-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m _ J

ORGEL- en PIANO-HANDEL, HaarSemmerilijk 30.| JBF8" VKOüWliS^KOüSEFl^c^

"■■^r ■■ ■tLAit.F-u.K,l*J!,.Li van at f l &O 5 bebreid van 5-draads SIMSON SAJET. — Sterk en kleurvast

verkrijgbaar met de wonderschoone ï m KiTArvpni» 1 „„ , . ^ „ ' aieurvasi.

Acolus-harp, ook over het geheele klavier. S'' ' * ' I«*rlenstraat. 3 Hobbeinagtraat

ORGELS van af ƒ 65 —. Bij ieder instru- 5 . (8646)

ment gratis een Handleiding voor zelf- ^

direct bespeelbaar. PI AN IN O's. kruis- S tw„_ a„ 1 ,

snarig in metaal gobouwd, van af ƒ 290.—. 11 B dagen werd aan de leden verzonden:

Goedkoodste adres in Nederland.' 5 pij DAVID LYALL Vraag gratis Catalogus.

j <&e Slad mei mei Xaudeu aemaatö 11

LeVerOokd0°p0rTf/mhyen^lJfndg6rland- || | Naar het Engelsch door Fébé (208 blz.)

Eenig adres Fil. JOH. DE HEER, Mig Lidmaatschap ƒ 0.50 per Maand Haarlemmerdijk 30, Amst.

ï P S ttj i ' j. ^ eel.

Weder een Nieuwe Uitgave ZAK- EN BANDBUBEL, |

BIJBEL «. j

Zoo als reeds lang gewenscht: met de verkorte inhoudsopgaver 5

boven de hoofdstukken en de gelijkluidende plaatsen bij de verzen. Ii 5 klein formaat met duidelijke letter. (In de juiste spelling.)

Verkrijgbaar bij alle boekhandelaren en bij de Uitgevers

«I. BBAWDT «& ZOOW. !

(7638) op het Husland, Amsterdam.

naar iiei engelsen cioor r ebë (208 blz.)

W Lidmaatschap ƒ 0.50 per Maand

Maandelijks verschijnt een boekdeel.

"Vier banden per jaar gratis, (8838)

Vraagt een Reglement aan het Bestuur van de

Vereeniging „Nicolaas Beets", Baarn.

♦ ♦

♦% ♦

v

♦ ♦ ♦ ♦

V

V

❖ ♦

Bestelt s. v. p. uw

MANUFACTUREN,

Gemaakte Onder- en Bovengoederen, tegen scherp eoneurreerenrie prijzen

BIJ

BE'JER J,

J. H.

JACOB

>Rsb

CATSKADE 19.

N. B. Briefkaarten worden vergoed.

HEDIïüï \ I \«:

| BANKETBAKKERIJ Bloemgracht 132,

"DPT LI L'Tl"r\ A A ITTt-riTm.

BELEEFD A A"Nra"mT7-KT.-E>nTr»

M. F. SCHERP BIER.

(8896)

J s »or

(8845)

MAAKT FRONT

afschaffing van NACHTARBEID, om te komen tot

T~BB m ... - «.Wt»

WAWSItülLlCUlfC}.

De Kiezerslijst Distrikt VIII ligt voor belanghebbenden ter image van

J

' " ■ If 1/ i/Ufi J

's morgeus 7 uur tot 's avAmk 7

' — - " — ► * m uu« >

BROOD- EN BESCHtllTBAKKERIi

ONS 0£GJNS£1.. .. •• ..

bii den Heer fRR7fii

A. KREUZfN Az., Brouwersgracht 224

+ Orgel-

XV;/ Pianohandel.

«V/ DAMRAK 19,

yf (8889"' llet Centraal"Station I

Al nn 7P hrAA^C-AAr + QM 1 *1

: 7 WU1UC,1 uereia van prima qualiteit meel

en zuivere on afgeroomde melk.

Ook is bij ons verkrijgbaar:

Fijne Keukenbeschuit 12 a 10 Cent

» Tafelbeschuit 20 a 10 Cent!

Zeer nette verpakkins

ar." ï. . i ii ö'

wij oeveien ons oeieeia aan. (8897-> Namens de oprichters, F. W. HÜTTER, Mr. Bakker,

Vrijdag 14 April a.s.

I v , OPENING

^der Varkensslachterij en inrichting tot bereiding van hjne Worst- en Vleesch waren, gevestigd Overtoom 4=7é. '

Door het leveren van uitsluitend le.kwaliteit en • s hoopt ondérereteekende zir.h Hr cmn«+ ® bediening

~——■———1—TTnorrnnnir; "• o4; * maken. Befêsra;^;;iè„d; Xo^^geachte

* School VOOV Ij. dl (J, />. O. $ DageUjksche opname en bezorging door de geheeldstcjd^^ REE» 1S> WESTEIX»® 1». | ^!1 Zondags wordt niet verkocht.

S ~ ~ ~ '

Wegens uitbreiding en vermeerdering van personeel kunnen met) RfilÜflfillj^-fïfiQP}]PUt" Vb*

1 Mei as. nog eenige Leerlingen geplaatst worden. ^ JJUllJUUUlU UÜOUllUJlJV,

Opleiding voor examens. | Kerkboeken met vergulden drukslulting. s/fa

Schoolgeld: ƒ8.— per kwartaal, met Fransch ƒ10 — • voor iedere $ Testamenten, Psalmen, Formulieren enz. met boven-

verdere taal ƒ2 50 per kwartaal meer. Uitvoerig prospectus gaarne $ staande sluiting practisch en goedkoop zijn voorhanden in het door * Hoofd *, School. * \ .«tfjS

v ' G. SCHUTTE, Oude boeken worden ingeruild of opnieuw ingebonden. 'Vfi