is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 962, 09-07-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche Kerkbode.

Heerenjracht 381 e n Bloem;racht 119,

blijft steeds aanbevelen zijn zachte BORDEAUXWIJN per $ lij <gv

flesch ƒ0.50, MEDOC ƒ0.60, St. ESTEPHE ƒ0 75,ROODEPORT*|;I M IH A&tj&x ^ T ^ ^ j

k PORT ƒ 0 80 en ƒ1.-, WITTE dito ƒ110, MUSCAAT, SAMOS5|l fl ü mFt&k W^i H «MÉ JTW

ƒ 0.90, VERMOUTH ƒ 1.25. (9161) j li £g | | 1 U W ÊH

VOOR FEESTEIV ÏEHICWWE VAK OKOEOPEKPE FL.ESSCHEK. \BÊ W Hf -41L W WC 1 I H B 1 «&■_ ?■

OPROEPING. I KL" M

Allen oud-leerlingen van Ds D. J. KARSSEN, die 12 Sep-^|||j won mjm U VA/inUol

tember as. zijn 35-jarige ambfwbedleufog hoopt te her-$|| ""JU V m WIIIKol

denken, wordt vriendelijk verzocht hun Naam en Adres op^|S| GENAAMD:

te geven onder letter M. M., aan het Bureau van dit blad. ||1 .. m < ^ «on» mart, mmam.

8^s!rtisÈZsiiiiÊll? ® ™ ®w»

mm»AG 18 Ji.it a s., li®* Clerc«sstraat 4© j

op het Tolhuis over het T. ||1 OP VRIJDAG 7 JULI.

«a -•••" \Wk Alleen slechts ter gelegenheid der Opening geven wij i

OFiiMJlGSBEDai IQ uur 's morgeos.|l Vrijdag 7 en Zaterdag 8 Juli aan ieder die voor 50 cent 1

PROGRAMMA'S (teve~s dienende tot Bewijs van Toegang), zijn M 2' dle V00r 1 gU,den besteedt 4 E'^en cadeau 1

a 25 cent, van 10 tot 15 Juli, verkrijgbaar aan de volgende adressen: $|3 (uitgezonderd op Suiker).

Gebouw van de Vereeniging »De Zendingszaak", Von Zesenstraat 50.S|| Tevens berichten Wij den afslag van }) » » » » Monnikenstraat 13. $ Hfg _ °

» , » . .w h.u d« «ik,», Mr„drSia ;■ WITTE mUIMEM,

9 » » » »Ter verbr. der Waarheid", Elandstraat 84. 5ül thans 24 CtS. Der 5 ons. en 9 9 9 » «Bethel", Singel 127. _

Bureau »Java-Comité" (L. Kupérus) Prinsengracht 803. $ fijl Wm fÈ MM fÈ Bij Bi

Schotsche Zendingskerk Halvemaansteeg 7. $13 MM WW WW 1VM.M» WW M MJj MMj

t' mttt i IÏ INK' Hasebroekstraat 21. iy» thans 6Vh CtS. per 5 Ons.

:::::::::: : :SSaGÏS»{l (9568)

f'SS:

GraBEL's Boekhandel,' ; Ov°rt'oom'S"'' <»• |

en op 18 Juli „n don ingang ™„ te. Tolhui». \ XSÜSjv ÏE33ÏÏÏÏ XffiKgKESS

W Zonder programma wordt niemand toegelaten. 1*1 tSFSSSS,.™"™* e° <rc""'e,i

Zie verder de groote biljetten! $ IT.^^ Ki ... . Df Echte £

(9555) het comité. $ I Iw2Atli l Kiwadiuppels van Dr. DE VR!J |

▲ -■ ~ " ~ ~ ' ^ w M//J II ^uiten op de roode doos mijn naam w

/%. é~*1~1 ^ ^ B A __ s TE? y/1 # en ,ne^venstaand fabrieksmerk, worden alom

i verkocht» 4 f 1.00 en ook tegen inzending van

a _ s postwissel è-f 1.15 franco toegezonden door de

Christelijk 7fmorrf>nf!. -Maw!!^

op bet terrein der wedrennen te Bussum, j

WOENSDAG IS 1,1 A.S.| Bunyan's Christen- en Christinnereis,

Twee Koren, elk^an~ÏÓ00 Zangers en Zangeressen ! z°°6TOn b« G Caiieubaoh teNükerk Tersohenen

(leden van den Bond van Chr. Zangv. in Nederland) $ Uitvoering IS zeer fraai, de prijs buitenge- :

met begeleiding van het Muziekcorps van het Instructie-Bataljon. | WOOn laag. *****************

■nma Verschillende Sprekers. smanRa: Het uitvoerig prospectus is alom gratis verÉÉHDflflCSCHE RETDIIRKflflKTEH Bussum en Halte Craailopischeweo. | krijgbaar. (9503)

PROGRAMMA'S verkrijgbaar bij EGELING's BOEKHANDEL, Am- ^

sterdam a f 0.50 en op 12 Juli aan het feestterrein. (9510) $ S (Iffick H B

Zie verder Aanplakbüjetten en Programma. $ f 1 | |N|| ÊS*™ Mb M f|B^ W

Den Haag, Juli 1905. HET BONDSBESTUUR. 5 ■ H Ol p

lloekbiiHlerij PRlNS^^^u

Voor het tubtndcu van bTbeLS '^KERKBOEKEN V^T Z't«« " f ^ ^ ^

muziek-, studie- en aiie andere boekwerken| -DE ROOI.J Kerkstraat 86. b/d Leidschestraat.

een solied en billyk adres. (7966) Teleph. nummeb Ö336. * Groote sorteering in Nieuwe Orgels. Lage prijzen. (9569)