is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 983, 03-12-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

A. DE RIJCKE c.s., Makelaars, zullen op Maandag 11 December 1905, des avonds na zes uur, in het verkooplokaal vFrascati" ten overstaan van den Notaris W. "V. TAKES, Reguliersgracht No. 30, in veiling brengen :

Twee Heerenliuizen

met Bel-étages, vrije Bovenhuizen, Tuinen en Erven, staande en gelegen als volgt:

No. 1. Een Heerenhuis en Erve aan de

2e Oosterparkstraat N°. 222,

| "bij de Linnaeusstraat. Kad. Sectie S. No. 1942,

groot 1 are 10 centiaren. No. 2. Een Heerenhuis en Erve aan de

Kad. Sectie S. No. 897,

groot 1 are 27 centiaren.

De perceelen worden eerst elk afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna gecombineerd in slag gelegd.

Deze perceelen zijn te bezichtigen Dinsdags, Donderdags en op den verkoopdag van 2 tot 4 uur, op vertoon van een bewijs van toegang, door een der in het biljet vermelde Makelaars geteekend. (1448)

Yfasdv

Binnen 8 dagen helder en ongehavend thuis. (8099) G. STOLK, Amstelveen.

n A ME s r sa -yfascfc

den ouden tijd wascht en breekt, $ r ▼

31/2 cent groot goed, klein naar rato. ^ Binnen 8 dagen helder en ongeD. MEIJER, Bleeker, Vinkeveen. 5 Havend thuis. (8099)

(1143) J G. STOLK, Amstelveen.

Sin^P!'-,irrdel Prima verscbe EIEREN

45 „ „ i/2 fleseh. | van jonge kippen. Wed. W. C. BUDDIIfG-ïï, $ Bezorging door de geheele Stad. OUDE SCHANS U. \ S. KALE Kzn.,

Bezorging gratis. (9551)

van jonge kippen.

Bezorging door de geheele Stad.

S. KALE Kzn., (1106) Landsmeer.

k! PATRIMONIUMS SOCIALE CÜRSÜS.

groot 1 are 10 centiaren. J =>0C^Cl0<=:

No. 2. Een Heerenhuis en Erve 5 Hot, Bestuur bericht door dezen dat de Cursus op Donderdag aan de $ den 7den December des avonds ten 81/2 uur in het gebouw »Patri-

q. H , | , 4 ||g QQ/I \mon^um" N. Heerengracht 95 zal worden geopend. H.H. Studenten der u UOSterparkStraat n . uu'r, 5^rije Universiteit zullen op de aangegeven datums en uren de onderbij de Linnaeusstraat. ^werPen hiernevens behandelen.

Kad. Sectie S. No. 897, $ ,1 December 1905 . . Het Reveil

s 19 December 1905 . . Groen en 't onderwijs.

groot 1 are 27 centiaren. 9 Januari 1906 .. Kuypers leven en werken.

De perceelen worden eerst elk ^ 23 Januari 1906 . . Staatsregeling en Staatspartijen,

afzonderlijk bij opbod en afslag ge- > 0 Februari 1906 . . Rede en Openbaring.

•veild en daarna gecombineerd in ^ 20 Februari 1906 . . Ware en valsche Democratie.

slag gelegd. 5 6 Maart 1906 . . Klassen en Standen.

Deze perceelen zijn te bezichtigen > 20 Maart 1906 . . De beteekenis van Cats.

Dinsdags, Donderdags en op den 5 3 April 1906 _ Arbeid en Loon.

verkoopdag van 2 tot 4 uur, op 5 10 Aprü 1906 Literatuur.

vertoon van een bewijs van toegang, 5 T , . . ,... ... , r ... . . ,

door een der in het biljet vermelde ï Leden vfan Christelijke Vak-, Jongelings- en Kiesverenigingen kunMakelaars geteekend. (1148) "en. °P vert°on ,vfn hun Vereemgingsdiploma kosteloos aan den Cursus

1 deelnemen, terwijl ook elke lezing afzonderlijk bijgewoond mag worden.

Voor het Bestuur, R G. HAAK. ■ j___ ____ Mj (1223) CORN. TABAK.

|crefliBt-fflaaisGliaBDii11D. LOTGERING, HEERENSTRAAT 22,

HC D A 7 A D ^ H5 bericht zijn geachte clientèle, dat de

IjjUL DHZ.HI» ; a| Ht. Nicolaas-étalage

Keizersgracht 647, gereed is en ruim voorzien van (1251)

I tussclien Vijzelstr. en Reguliersgr. 1j fijn Borstplaat, prima Chocoladeletters, levert alle soorten B luxe Cartonnages, enz.

■C OEDE R EN JDelicieuse B°terii3anitetietter8 f °per & °ns*

I zonder prijsverhooging I | BOËKBIMDËR1J

1 F- L. VAN DER BOM,

I Malingsyoorwaarileii, }

I KnïKpWe V ROZENGRACHT 48.

kwaliteiten, S8 ^ «d- ■■ t\bbi i i i 1

I50lllWH « Bubels M MMffl.

Ie». per «a. I HORLOGES PENDULES I Ij GOUD' EN ZILVERWERKEN.

I Geschikte artikel™ ™ Uilslükianle kwal. ~~ Lage prijzen. ~ Groote keuze.

isoic™™.! gebrs. breen, «-»

bericht zijn geachte clientèle, dat de

®t. IVicolaas-etalage

gereed is en ruim voorzien van (1251)

fijn Borstplaat, prima Chocoladeletters, luxe Cartonnages, enz.

Delicieuse Boterbanketletters ft f 0.80 per 5 ons.

BOEKBINDERIJ F. L. VAN DER BOM,

ROZENGRACHT 48.

Magazijn van Bijbels en Kerkboeken.

HORLOGES PENDULES GOUD- EN ZILVERWERKEN.

Uitstekende kwal. — Lage prijzen. — Groote keuze.

GEBRs. BREEN, «**»

Nieuwendijk 172. Rozengracht 53. Haariemmerstr. 72.

Specialiteit der horloges v. d. Intern. Watch Co.s

"JitóoonsteUiM

VAN

FEESTGESCHENKEN.

Groote Sorteering Kisten Sigaren inhoudende 25, 50 en 100 stuks,, Suprises. Assortimentkisten. Luxe en Elegante verpakkingen. (PIJPEN voor Tabak en Sigaren, opruiming met 2ö pCt. korting).

Sigarenmagazijn „CUBA" DÉBETAZ & Go. Alleen gevestigd Gravenstraat 17, a 4. N. Kerk. |I0F~ Tot 5 Dec. is ons Magazijn geopend tot 12 uur.

Ongetwijfeld het mooiste en degelijkste Sint Nicolaas-geschenk voor ieder Christen is een exemplaar van het zoo juist 'verschenen boekje:

Daar staat geschreven!..

Verzameling van Bijbelteksten voor ie Onierwlizing, de OnDouwing en de Vertroosting 'der Geloovigen.

Naar de Fransche uitgave systematisch gerangschikt door E. KUYLMAN Predikant te Hoedekenskerke. Met een aanbevelend woord van J. H. L. ROOZEMEYER Predikant te Arnhem. — 495 bladzijden. — Prijs in slap-linnen omslag f 1.25 Luxe-uitgave in heel zwart leer, vergulde snede f 2.25 ir Dit uiterst practisch werkje, samengesteld dooreen dertigtal theologische studenten te Montauban, onder leiding van den welbekenden hoogleeraar Dr. Al. Westi»hal, zal niet alleen onmisbaar blijken voor iederen predikant, godsdienstonderwijzer, ziekenzuster etc., doch in 't algemeen voor elk die zijn kennis van de Heilige Schrift op een gemakkelijke manier wenscht te vermeerderen en te onderhouden.

Een proefvel wordt gaarne gratis en franco toegezonden door de (1210)

H0LLANDIA-DRI1KKERIJ — BAARN

HI K' JSruin brood. HUS' Roombrood. HIJS' Melkbrood.

Bovenstaande broodsoorten welke door hunne aangename smaak en voedzaamheid uitmunten, mogen in geen huisgezin ontbreken.

Vraaa Ttroef. (7191)

Bij de Gebrs. VAN CLEEF te 's-Hage ziet het licht:

De 21ste druk van de

Recepten der

Haagsche Kookschool

door

Mej. A. C. MANDEN.

fl.25. Gebonden fl.75.

Dit zoo gewenschte boek is het beste en goedkoopste cadeau voor Dames. (1168)