is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Agrogeologie, Bemestingsleer, Bodemkunde, Plantenvoeding, Bevloeiing, Afwatering.

De beteekenis van de structuur (werkzaamheid) van den bouwgrond m verband met het optreden van plantenziekten en beschadigingen, door Ir. 0. J. Cleveringa •••••/ lb Opmerkingen over Chilisalpeter, door Prof. Ir. J. Hudig en Drs. J. J. Lehr . . ~ .. .. .. .. .. . • • • •• • • • • •• De waarde van dicalciumfosfaat als meststof, door F. van der Paauw 95 Het „Bruin” van koolrapen in watercultures, door Mej. Dr. M. P. Löhnis •• ;• •• •• •• ■ 151 De bodemkundige gesteldheid van veengronden m Z.U. Borneo, m verband met hun bevloeiing voor sawahbouw, door Ir. J. W. van 539 Samenvattende beschouwing over de oplossing van Thomasslakkenmeel in enkele met het natuurlijke bodemvocht eenige gelijkenis hebbende zwakke oplosmiddelen, door Dr. F. van der Paauw .. ■ ■ ■ ■ 497 Een en ander over de structuur van den grond, door Ir. IV. C. Visser 520 Beknopt overzicht van de resultaten, verkregen op het Algemeen Bemestingsproefveld op de Proefboerderij te Borgercompagme gedurende de jaren 1917 tot 1957, door P. Sneeuw .. .. .. .. 624 Nomenclatuur en begripsaanduiding inde Landbouwscheikunde, door Prof. Ir. J. Hudig ■ • • ■ ®92 De bepaling van de hoeveelheid uitwisselbare kalk in gronden, welke tevens calciumcarbonaat bevatten, door Dr. H. W. van der Marei 70b De samenstelling van het weidegras, door Dr. Ir. H. J. Frankena .. 73° Bepaling van den pH met de thymochinhydron-elektrode, door 11. J. C. Tendeloo, I. S. Buy en I. A. Huyskes .. ••. ■ • • • ■•. • • 742 De mechanische analyse als hulpmiddel bij de indeeling en benaming van Indische grondsoorten, door F. A.. van Baren . . . . .... 773 De vastlegging van het POa-ion door permutiet, door Ir. A. J. Kop 783 Onderzoek naar den invloed van het zeeftype op de bij de zeef-analyse van zandfracties verkregen uitkomsten, door H. J. Hardon . . . . 885 Over de betekenis van koper voor de groei van planten en micro-organismen, in het bijzonder een onderzoek naar de oorzaak der ontginningsziekte, door Dr. Ir. E. G. Mulder • • • ■ • • °9° Nieuw verschenen boeken . . 6i,i53> 253, 464» 54°, 037, 747, °3S> 91® Referaten en Mededeelingen 67, 161, 256, 470, 753, 922 Boekbespreking .. .. *6O, 642, 751, 841 4, Erfelijkheid, Plantenveredeling, Voortplanting, Perspectieven der korrelmaisveredeling, door Ir. C. Koopman .. .. 438 Besturingsproblemen bij onze oogstgewassen, door Ir. J. H. M. v.- Stuivenberg .. •• •_ •• ■-400 Het kweeken van plantenrassen, die voor ziekten resistent zijn, door Dr. A. J. P. Oort 527 Chromosomen onderzoek en veredeling betreffende narcissen, door Dr. W. E. de Mol ■ • 735 Het verband tusschen de oogkleur van Witte Leghorns en de sterfte en de productie, door Dr. Ir. /. B. van der Meiden .. .. ■ ■ ■ ■ 860 Het kweken van nieuwe aardappelvariëteiten en hetgeen daarmede verband houdt, door Ir. J. A. Hogen Esch .. ■ ■ ■ ■ .... 94° Nieuw verschenen boeken . . 62, 154, 253, 464, 548, 638, 748, 835, 919 Referaten en Mededeelingen 2°7 5, Akkerbouw, Weidebouw, Tuinbouw, Plantenteelt. De cultuur van korrelmais in Nederland, door Ir. P. G. Meyers . . 417 Het drogen en bewaren van de maisoogst, door Ir. I. J. Manschot . . 423 Ervaringen met maisverbouw, door C. Smits . . 430 Perspectieven der korrelmaisveredeling, door Ir. C. Koopman 438 Het Nederlandsche klimaat en de maiscultuur, door Ir. P. G. Meijers 455 De invloed van de potermaat en den pootafstand op de opbrengst van aardappelen (Verslag vaneen proefveld) door P. Brooymans . . De biologisch-dynamische landbouwmethode, door Ir. W. G. v.d. Kloot 569, 661