is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 617, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bepalen van drie grootheden n.l. de maximale (dnaxJ ,de gemiddelde (d) en de kleinste (dmi„.) korrelgrootte. In het algemeen kan dmin, = o worden gesteld, dmax, moet bepaald worden, terwijl d eenvoudig rekenkundig kan worden bepaald. Bij een ideaal mengsel zal de curve een rechte lijn zijn tusschen dm;„. en d-nax (zie geval 2 fig. 4); dis dan —mm' ma* en ligt bij 50 %.

Reeds het vergelijken van cl en dma*- + a,::!n- geeft een eersten in-2 ö druk van de curve. 2 d Stellen we -p -j— =<s en het gewichtsprocent, waarbij Umax, 1 Umin. d een waarde der sommatie-curve is p, dan geeft = = n h 50 lüO de afwijking van de waarde 50 aan. Immers in het ideale geval ligt de gemiddelde doorsnede d bij een gewichtsprocent 50. In werkelijkheid zal de gevonden gemiddelde doorsnede niet bij 50 %, doch bij een waarde p liggen. De verhouding = = n geeft dus de afwijking van de ideale verdeeling aan. Nu wordt het mengsel der samenstellende deel en door cl en pin twee groepen verdeeld, n.l. een grovere en een fijnere fractie. Bepalen we van ieder dezer fracties weer de gemiddelde korrelgrootten, d' voor de fijne, d" voor de grove fractie, terwijl de bijbehoorende p-waarden p' en p" worden genoemd, waarbij q" = 100—p", dus gerekend vanaf dmax,. Bij een eenvoudig rechtlijnig verloop der sommatiecurve wordt: At d 1 dmin, dmax, [ 3dmin, , d =—2 – P = 25. en evenzeer Att I dmax. 3dmax, dmjn, . d = =q =25. Hieruit volgt weer 2d' __ 2d" __ 2p' _ , 2C|" cl-(-dmin. d—(—dmax. p (100—p) 2q" _ „ q Op deze wijze hebben we 5 karakteristieke punten van de curve verkregen n.l. dmax. , d", d, d', dmin,, met de bijbehoorende pwaarden. Duidelijk zal zijn, dat ook de waarde p"—p' voor de karakteriseering van de curve van beteekenis is, daar hiermede wordt aangegeven de grootte van het gewichtsinterval cl"—d'. Zoo kan ook de verhouding tusschen clmax. —d", d"—d' en cl'—clmin, van beteekenis zijn, daar deze bij een rechtlijnig verloop 1:2:1 is en op deze wijze wederom de afwijking van het ideale geval tot uiting kan gebracht worden. Zingg (10) geeft verder nog een opsomming vaneen aantal

779