is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 12, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HE CONTEOLE VAN HAN D E L S-Z AAIZA D E N.

Het beste is, de graszaden afzonderlijk te koopen en ze zelf te mengen, indien men ze, hetgeen dikwijls de voorkeur verdient, niet ieder afzonderlijk op den akker uitzaait. Men bepale verder zijne keus tot die soorten, waarvan men weet dat het zaad echt en zuiver te verkrijgen is. Wenscht men op de kunstweide ook nog andere soorten, als b. v. het Goudhavergras, Agrostis-, Poa- of Festucasoorten, dan verbouwe men liefst van te voren het zaad, of voor zich alleen of, zoo mogelijk, met andere belanghebbenden gezamenlijk. Om nu tot de beschouwingen over de eigenlijke vervalschingen terug te keeren, hebben wij nog te vermelden: 1. Ongekleurde en gekleurde kiezelsteentjes, die, kunstmatig en tamelijk in het groot toebereid, zooveel gelijkenis vertoonon met bet zaad van verschillende klaversoorten, dat men ’t zonder hulp van ver* grootglas en pincet, dus met het ongewapend oog, niet ontdekken kan, wanneer zelfs de helft in het gewicht van het vervalschte zaad uit die steentjes bestaat. Een achttal monsters, hier in het Proefstation bewaard, leveren hiervoor sprekende bewijzen. Prof. Nobbe maakte nog niet zeer lang geleden (1) gewag van eene firma te Praag, die vijf soorten van steentjes ten verkoop aanbood, verschillend van grootte en kleur, maar alle met het zaad van Eoode en Witte Klaver overeenkomende, tegen uiteenloopende prijzen van 10,65 tot 5,50 gulden de 100 kilogram. Het zaad was met zorg gezeefd en gekleurd. Volgens Dr. Strebler komen in Italië bijna geene partijen klaverzaad inden handel, die niet in meer of mindere mate met steentjes vervalscht zijn. Inden Nederlandschen handel schijnt zulke vervalschte waar tot nu toe niet of ten minste zeer weinig voor te komen. Wel is somtijds de hoeveelheid zand, op natuurlijke wijze bij het inoogsten, dorschen enz. bij het zaad gekomen, vrij aanzienlijk en wel eens te groot, dan dat die geheel alleen aan onachtzaamheid kan geweten worden. Zoo bleek hier, bij het onderzoek vaneen monster lucernezaad, dat daarin 18,33 percent kleideeltjes, behalve ruim 3 percent andere vreemde bestanddeelen aanwezig waren; op het oog was van deze groole hoeveelheid onzuiverheid niets te ontdekken. 2. Het zoogenaamde „sohooner maken” van oud zaad door middel van zwavelen of van oliën. Bij het oliën, dat behalve met klaverzaad ook wel met tarwe geschiedt, is de hoeveelheid olie, bij eene bepaalde hoeveelheid zaad noodig, om het weder glanzend te maken, zoo gering, dat de olie op de gewone wijze (behandelen met ether) niet aangetoond kan worden. Bij eenige ondervinding herkent men echter terstond den onnatuurlijken, te sterken glans van het met olie behandelde zaad, vooral met behulp vaneen goed vergrootglas, waarbij dan tevens blijkt, of de zaden door ouderdom, moer of minder verschrompeld zijn. Niet alleen dat men door het oliën van het zaad slechte waar een beter uiterlijk geeft en daardoor aan den kooper, die op dit uiterlijk afgaat, schade veroorzaakt, ook de kiemkracht van het zaad lijdt er door, zooals door nauwkeurige proeven duidelijk gebleken is. Inden vorigen winter werd ook hier in het Proefstation een monster geolied klaverzaad onderzocht. 3. Lucernezaad vermengd met het zaad van andere Medicagosoorten. Hiervan is reeds vroeger met een enkel woord melding gemaakt. (1) Ia de «landw. Yersuchsata tienen” Bd. XIV.

214